Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-124/ 15.04.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-124/ 15.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-124/13г.
София, 02.09.2013г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 31.07.2013г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа жалба с рег. № Ж-124/15.04.2013г., подадена от Л.Г. срещу „Софийска вода” АД.
Госпожа Л.Г. уведомява, че до 2008г. не е пряк клиент на „Софийска вода” АД, а клиент на дружеството е етажната собственост, в която живее. В края на 2008г. жалбоподателката разбира, че от месец октомври потребената вода вече се отчита чрез индивидуални партиди. Госпожа Л.Г. сочи, че не е присъствала на събранието на етажната собственост, на което е взето решение за преминаване към отчитане на водата по индивидуални партид, не е подписала протокол, договор или друг документ със „Софийска вода” АД и че е включена като клиент на Дружеството въз основа на Общите условия и на факта, че е ползвател на вода и канал в апартамента си. За периода октомври 2008г. – април 2011г. жалбоподателката заплаща 480 лева по сметка на „Софийска вода” АД. Впоследствие, поради отказ от Дружеството да и бъде дадена информация, която я засяга, госпожа Л.Г. временно преустановява плащанията си към „Софийска вода” АД. Към месец февруари 2013г. дължимата от нея сума към Дружеството възлиза на 572,85 лева и е уведомена, че при неиздължаване до 28.02.2013г. водата й ще бъде спряна. При посещението си в Център за услугуи на „Софийска вода” АД жалбоподателката изявява желание да уреди сметките си по възможност на части, тъй като не разполага с цялата сума. Уведомена е, че това може да стане при сключване на споразумение и първоначално внасяне на 30 % от дължимата сумата. По принцип госпожа Л.Г. се съгласява с тези условия, но твърди, че не й е дадена бланка за споразумението и предварително не е знаела какво съдържа то като условия, срокове и задължения.
При поискване жалбоподателката предоставя личната си карта, тъй като счита, че е нужна за легитимирането й. Твърди обаче, че не й е обяснено, че данните от картата й ще бъдат записани в споразумението и вкарани в базата данни на Дружеството.
Тя изтъква, че в случая изобщо не е поискано съгласието й за това. Служителката на „Софийска вода” АД написва, пред госпожа Л.Г., въпросното споразумение и при подписването му тя установява, че в него фигурират ЕГН-то, номера на личната й карта и рожденната й дата. Жалбоподателката счита горното за неправомерно, но решава да не протестира, тъй като личните й данни вече са въведени в съответната база данни и при неподписване на споразумение алтернативата е спиране на водата. По-късно госпожа Л.Г. установява, че в споразумението има и други нередности, които според нея фактически го правят незаконно. Ето защо тя счита, че споразумението, сключено между нея и „Софийска вода” АД - на 28.02.2013г., е незаконно, а по отношение на личните й данни са допуснати множество нарушения в разрез със Закона за защита на личните данни.
С писмо рег. № П-3137/07.05.2013г. на Председателя на КЗЛД, от „Софийска вода” АД е изискано писмено становище по жалбата, ведно с относимите доказателства.
С писмо С-292/15.05.2013г. от „Софийска вода” АД ангажират становище по случая, в което се подчертава, че между госпожа Л.Г. и Дружеството са налице трайно установени договорни отношения, свързани с предоставянето и ползването на ВиК услуги. Същата е титуляр на партида с клиентски номер *****, открита през 2008г. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Наредба № 4 от 14 септември 2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителни и канализационни системи, жалбоподателката има качеството на потребител на ВиК услуги. Сочи се, че между „Софийска вода” АД и госпожа Л.Г. са възникнали облигационни отношения, които се уреждат и от влезлите в сила на 01.09.2006г. Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор „Софийска вода” АД, тоест налице е валидно правоотношение във връзка с предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Подчертава се, че партидата е открита въз основа на подадено заявление за откриване на индивидуални партиди за живущите във вход А и Б на блок ****, град София, към което е приложен Протокол от Общо събрание на етажната собственост за вход А и информационен лист за апартамент 4, обитаван от жалбоподателката. В становището се обръща внимание, че обстоятелствата по откриване на партидата и обемът лични данни, с които разполага дружеството за Л.Г. са изяснени в производство пред КЗЛД, АССГ и ВАС, приключило с Решение на ВАС № 1899/11.02.2013г. по адм. дело № 2757/2012г. Изтъква се, че госпожа Л.Г. доброволно е посетила център за работа с клиенти на „Софийска вода” АД, легитимирала се е с лична карта, изразила е желание да сключи споразумение за разсрочено плащане на дължимите от нея суми и се е съгласила с предложеното й споразумение като го е подписала.
С писмо рег. № П-3578/27.05.2013г. на Председателя на КЗЛД, от „Софийска вода” АД е изискано предоставяне на доказателства, удостоверяващи влизането в сила на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги, предвид фиксираната в тях разпоредба, обективирана от чл. 68, ал. 1. С писма рег. № П-3739/03.06.2013г. и рег. № П-4611/09.07.2013г. в КЗЛД биват депозирани заверени ксерокопия от Общите условия, отпечатани във вестник „Стандарт” – на 30.07.2006г. и във вестник „Куриер” – на 28.07.2006г., които удостоверяват влизането в сила на цитираните условия съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от същите.
На свое редовно заседание, проведено на 17.07.2013г. КЗЛД обявява жалба рег. № Ж-124/15.04.2013г., подадена от Л.Г. срещу „Софийска вода” АД за допустима. На основание чл. 38, ал 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира „Софийска вода” АД като ответна страна в производството. Жалба рег. № 124/15.04.2013г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 31юли 2013г.На заседанието се явява юрисконсулт А.К., процесуален представител на „Софийска вода” АД.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, на жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата, подадена от Л.Г. срещу „Софийска вода” АД отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу „Софийска вода” АД, което е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД.
Доказателствените материалите, събрани в хода на административното производство и становищата, изразени по жалба рег. № 124/15.04.2013г. сочат, че за потребителите на ВиК услуги за питейно-битови нужди, какъвто потребител е госпожа Л.Г., се прилагат общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор „Софийска вода” АД. Съгласно чл. 68, ал.1 от Условията те влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им в централен и местен ежедневник. Според чл. 68, ал. 2 от Общите условия в срок от 30 дни след влизането им в сила, несъгласните с тях потребители имат право да внесат в съответния ВиК оператор заявление, в което да предложат различни условия. При положение, че бъдат приети от ВиК операторите различните условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения. Следва да се подчертае, че разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Общите условия са в съответствие с нормите на чл. 11, ал. 7 и ал. 8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4.
В случая, в законовия срок, госпожа Л.Г. не е направила възражения срещу Общите условия, чрез които се регламентират отношенията с водоснабдителното дружество, в частност по отношение използване на личните данни във връзка с фактическите отношения по предоставяне на ВиК услуги. чл. 63 от Условията регламентира съгласието на жалбоподателката личните й данни да бъдат използвани от дружеството във връзка с фактическите отношения по предоставяне на ВиК услуги.      Твърденията на госпожа Л.Г., че не е запозната с бланката на споразумението за разсрочено плащане и предварително не е знаела какво съдържа то - като условия, срокове и задължения, и че не й е разяснено, че данните от личната й карта ще бъдат записани в споразумението и в базата данни на Дружеството, не са подкрепени с доказателства. Жалбоподателката доброволно е посетила център за работа с клиенти на „Софийска вода” АД, легитимирала се е с лична карта, изразила е желание да сключи споразумение за разсрочено плащане на дължимите от нея суми и се е съгласила с предложеното й споразумение като го е подписала. Споразумението за разсрочено плащане, което „Софийска вода” АД предлага на своите клиенти е типово, с еднакъв текст и условия за сключване, то е договорно споразумение между двете страни, като при договаряне на условията му се прилага индивидуален подход към всеки клиент, в зависимост от възможностите за плащане. Споразумението се сключва на доброволен принцип, като изрично се изисква предварителното съгласие на клиента. Той бива уведомен за условията му и от него се изисква отговор и одобрение при оформяне на всеки един елемент от споразумението – лични данни, сума, срок, брой вноски,. При оформяне на споразумението представителите на дружеството се легитимират със служебна карта и пълномощно.
С оглед горното Може да се направи заключение, че данните на госпожа Л.Г. са обработени от „Софийска вода” АД правомерно, в съответствие с нормите на чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и т. 7 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ:
Обявява жалба рег. № Ж-124/15.04.2013г., подадена от Л.Г. срещу „Софийска вода” АД за неоснователна и я оставя без уважение.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Върховен административен съд на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-124/ 15.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings