Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-166/ 16.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-166/ 16.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-166/2013 г.
София, 20.08.2013г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков в открито заседание, проведено на 24.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа предложение за прекратяване на административното производство, образувано по жалба рег. № Ж-166/16.05.2013 г., депозирана от Ж.Р.Т. срещу „БТК“ АД (БТК АД).
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Ж.Р.Т. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК“ АД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че на 15.05.2013 г. е потърсена от служител на БТК АД (не е уточнено по какъв начин, по телефон или на адрес), който я е уведомил, че дължи сума в размер на 603 лв., същата дължима за клиентски номер ****. Госпожа Ж.Р.Т. допълва, че след уведомлението на служителя от БТК АД, проверила клиентски номер **** в официалната интернет страница на дружеството и разбрала, че към него на 26.01.2011 г. са разкрити телефонен пост № **** – за стационарен телефонен номер и мобилен телефонен номер - ******, като и двата са закрити на 06.05.2011 г. поради незаплатени суми.
Ж.Р.Т. заявява, че е сключвала договори с БТК АД и оспорва претендираната от дружеството сума.
Жалбоподателката иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на Закона за защита на личните данни, да бъдат предприети необходимите действия за отстраняването му.
Към жалбата е приложено Пълномощно от 16.05.2013 г., с което Ж.Р.Т. е упълномощила дъщеря си Л.П.М. да я представлява пред КЗЛД.
С оглед изразените в жалбата твърдения за извършено документно престъпление, с писма рег. № № П-3766/03.06.2013 г. и П-4299/26.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от Ж.Р.Т. да уведоми административният орган, дали е сезирала разследващите органи по същия повод, по който е сезирала КЗЛД.
Във връзка с неизпълнените указания на Комисията в срок, с пълномощника на Ж.Р.Т. – Л.П.М. бяха проведени два телефонни разговора. В същите Л.П.М. уведоми административният орган, че е депозирала жалба в Районна прокуратура – гр. П. с идентичен предмет, с който е и депозираната в КЗЛД, жалба. Госпожа Л.П.М. уточни, че регистрационния номер , под който е заведена жалбата в Районна прокуратура – гр. П. (РП – П.) е 1953/2013 г.
За осъществените телефонни разговори с пълномощника на жалбоподателката са съставени протоколи с рег. № № ПР – 107 и ПР – 113, съответно от дати 25.06.2013 г. и 27.06.2013 г.
След получената информация от пълномощника на жалбоподателката, с писмо рег. № П – 4461 от 01.07.2013 г. на Председателя на КЗЛД от РП - П. е изискано да потвърди за наличието на депозирана жалба от г-жа Ж.Р.Т., по същия повод, по който е сезирана и КЗЛД. 
С писмо рег. № П - 4654 от 10.07.2013 г. РП - П. уведомява КЗЛД за наличието на образувана прокурорска преписка № 1953/2013 г., по описа на РП – П., по повод подадена от Ж.Р.Т. жалба, която към настоящият момент е изпратена на МВР гр. П. за извършване на проверка в 30-дневен срок.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че Ж.Р.Т. е сезирала Районна прокуратура – гр. П., по същия повод, по който е сезирала и КЗЛД.
Съгласно чл. 54 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателствата по жалбата е налице хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка от РП - П., могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защитата правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административен акт от КЗЛД. В зависимост резултатите от предприетите действия, от разследващите органи и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл. 1, ал. 5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява Наказателният кодекс (НК), а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на Наказателно – процесуалният кодекс (НПК). Това следва и от разпоредба на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл. 311 във вр. с чл. 309 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, водима от горното, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба рег. № Ж-166/ 16.05.2013 г., депозирана от Ж.Р.Т. срещу „БТК“ АД, до отпадане на основанията за спиране.
 Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-166/ 16.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings