Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-155/ 10.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-155/ 10.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-155/2013 г.
София, 15.08.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Веселин Целков, в заседание, проведено на 07.08.2013 г. (Протокол № 27), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-155/10.05.2013 г., подадена от А.А. срещу „Б.М.Е.Б.” ЕАД.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят посочва, че до 2010 г. е бил абонат на „Е.К.” ЕАД за предоставяне на услугата кабелна телевизия, но е прекратил договорните си взаимоотношения, като е заплатил всички дължими такси. Твърди, че от началото на 2013 г. е започнал да получава обаждания както от „Б.М.Е.Б.” ЕАД (правоприемник на „Е.К.” ЕАД), така и от фирма за събиране на вземания „К.Е.” ЕООД. На 07.05.2013 г. е получил писмо от „К.Е.” ЕООД, с което е уведомен за наличие на неизплатени суми към оператора, които следва да заплати. Г-н А.А. сочи, че никога не е сключвал договор с „Б.М.Е.Б.” ЕАД, нито е давал съгласие личните му данни да бъдат предоставяни на трети лица. Моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме необходимите действия по случая. Към жалбата е приложено копие на Уведомително писмо № 1135172 от „К.Е.” ЕООД.
Жалбата е адресирана и до Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Омбудсмана на РБ с копие до „Б.М.Е.Б.” ЕАД и „К.Е.” ЕООД.
С писма с изх. № П-3535/22.05.2013 г. и № П-3536/22.05.2013 г. от жалбоподателя е изискано в срок да потвърди жалбата, да подпише съдържанието ѝ, както и да приложи други относими към случая доказателства (ако разполага с такива).
С писмо с вх. № М-180/19.07.2013 г. жалбоподателят депозира молба, в която заявява, че оттегля жалбата си към „Б.М.Е.Б.” ЕАД и желае административното производство по нея да бъде прекратено. Отказът от жалба е потвърден и при проведен телефонен разговор с г-н А.А. (Протокол с вх. № ПР-117/03.07.2013 г.) 
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писмо с изх. № П-3533/22.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД, от КЗП е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая.
От Комисията за защита на потребителите е депозирано писмо с вх. № П-4312/26.06.2013 г., с което уведомяват Комисията, че по жалбата на г-н А.А. не са налице данни за извършено нарушение на нормативните актове, по които КЗП има правомощия. Към писмото е приложено копие на отговор с изх. № Ц-03-4759/03.06.2013 г. до А.А.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писма с изх. № П-3529/22.05.2013 г. и № П-3534/22.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД, съответно „Б.М.Е.Б.” ЕАД и „К.Е.” ЕООД са уведомени за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК са изискани становища, както и относими към жалбата доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № С-359/06.06.2013 г. от „К.Е.” ЕООД е получено становище, в което се сочи, че на правно основание – договор от 16.01.2013 г. с „Б.М.Е.Б.” ЕАД дружеството предприема действия по извънсъдебно събиране на просрочени задължения от абонати на оператора, в т.ч. и на жалбоподателя. Посочва се, че от „Б.М.Е.Б.” ЕАД е деклариран факта, че г-н А.А. е в договорни отношения и за ползвани услуги има просрочени задължения. Спрямо лицето са предприети съответни действия по уведомяване. След съгласуване на случая с „Б.М.Е.Б.” ЕАД, взето е решение за заличаване на задълженията на А.А.
Към становището е приложено заверено ксерокопие на Договор за извънсъдебно събиране на вземания от 16.01.2013 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон. В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните
По смисъла на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. С оглед посочената разпоредба и чл. 24, ал. 1 от АПК, пред КЗЛД е образувано административно производство по жалбата.
В качеството си на страна в административното производство, с молба с вх. № М-180/19.07.2013 г. А.А. упражнява правото си да поиска прекратяване на производството пред КЗЛД срещу дружеството „Б.М.Е.Б.” ЕАД. Наличието на подаден отказ от жалба срещу „Б.М.Е.Б.” ЕАД като доказателство относно разглеждания случай е потвърждение за съгласието на жалбоподателя с новите условия.
Посочената хипотеза се съдържа в чл. 56, ал. 1 от АПК, съгласно която административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало. В молбата за прекратяване на административното производство, жалбоподателят категорично и ясно изразява волята си да десезира КЗЛД спрямо „Б.М.Е.Б.” ЕАД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № Ж-155/ 10.05.2013 г., подадена от А.А. срещу „Б.М.Е.Б.” ЕАД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-155/ 10.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings