Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-314/ 26.10.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-314/ 26.10.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-314/2012 г.
София, 19.08.2103 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Веселин Целков, в заседание, проведено на 07.08.2013 г. (Протокол № 27), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-314/26.10.2012 г., подадена от Б.Я.М. срещу МЦ „Д.2001” ЕООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят посочва, че на 17.04.2012 г. е получил от Национална агенция по приходите (НАП) – гр. Я. Персонален идентификационен код (ПИК), който дава възможност по Интернет в системата на агенцията да се проверяват осигурителните вноски, данни за осигурителите, получени трудови възнаграждения, период на работа при даден работодател, както и дата на получаване на суми по граждански договори. Г-н Б.Я.М. заявява, че на 18.10.2012 г. е сключил трудов договор с МЦ „Д.2001” ЕООД, при сключването на който от деловодителката на дружеството му е показана справка за целия осигурителен стаж. Посочва, че на 17.10.2012 г. е уведомен от управителя на медицинския център, че от НАП е получил код, за да извърши справка от сайта на НАП относно неговите осигуровки, за да бъде удостоверено, че лицето не работи на повече от два трудови договора. Жалбоподателят е притеснен, че МЦ „Д.2001” ЕООД притежава достъп до осигурителната му история, който достъп е личен. Посочва, че в осигурителната история присъстват освен неговите лични данни, така също и фирмени данни на предишните му работодатели. Счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни от страна на НАП – гр. Я., като е предоставен нерегламентиран достъп до личните му данни на трето лице. Моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме необходимите действия по случая.
Към жалбата не са приложени доказателства. 
С писмо с изх. № П-6148/20.11.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 36 от АПК от Националната агенция по приходите е изискано становище, както и относими доказателства. С писмо с вх. № П-1915/20.03.2013 г. от НАП посочват, че издаването и връчването на ПИК за достъп се осъществява при спазване на правила, гарантиращи недопускането да бъде предоставен на трето лице, неразполагащи със съответни правомощия. Относно жалбата се сочи, при извършване на проверка е установено, че на Б.Я.М. е издадено само едно удостоверение за ПИК, връчено лично на лицето.
На основание чл. 26 от АПК, с писмо с изх. № П-6150/20.11.2012 г. на Председателя на КЗЛД, дружеството МЦ „Д.2001” ЕООД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище и доказателства по жалбата.
В отговор, с писмо с вх. № П-6337/27.11.2012 г. от д-р П.Д. – Изпълнителен директор на МЦ „Д.2001” ЕООД е получено становище, в което се посочва, че нито в качеството си на бъдещ работодател, нито в качеството си на настоящ работодател на д-р Б.М. не е изисквал от НАП персоналния му код за онлайн достъп до системата на агенцията, даваща информация за осигурителния му статус, респ. такъв код не му е предоставян.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Трудов договор № 158/19.10.2012 г.; Граждански договор № 15/01.01.2012 г. и № 40/01.04.2011 г.
С писмо с изх. № П-6149/20.11.2012 г. и повторно с писмо с изх. № П-6765/ 15.12.2012 г. на Председателя на КЗЛД, от жалбоподателя са изискани доказателства (ако разполага с такива), както и информация дали е сезирал други органи по жалбата.
При проведен разговор по телефона (Протокол с вх. № ПР-3/07.01.2013 г. Б.Я.М. заявява, че по случая е сезирал Районна прокуратура – гр. Я. с жалба с вх. № 44/2013 г. от 07.01.2013 г.
Жалбоподателят депозира Допълнителни сведения с вх. № П-4244/25.06.2013 г., в които изразява предположения, че информация, съдържаща личните му данни, вероятно е предоставена от директора на ТД на НАП – Я. на управителя на МЦ „Д.2001” ЕООД.
С писмо, изх. № П-169/10.01.2013 г. на Председателя на КЗЛД от Районна прокуратура – гр. Я. е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая. В отговор, с писмо с вх. № П-484/24.01.2013 г. Районна прокуратура – гр. Я. уведомява Комисията, че е подадена жалба от Б.Я.М. с вх. № 44/13 г. от 07.01.2013 г. по описа на ЯРП, по която е назначена предварителна проверка в РУП – гр. Я.
С Решение от заседание, проведено на 06.02.2013 г. (Протокол № 4), на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс Комисията за защита на личните данни спира административното производство по жалбата до отпадане на основанията за спирането му.
С писмо с вх. № П-1802/15.03.2013 г. от Районна прокуратура – гр. Я. уведомяват Комисията, че по жалбата на Б.Я.М. не са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по смисъла на НК.
Жалбата, подадена от Б.Я.М. е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава МЦ „Д.2001” ЕООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
От служебна справка с вх. № П-6180/20.11.2012 г., извършена в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД е видно, че от МЦ „Д.2001” ЕООД е подадено Заявление за регистрация с вх. № З-1041292/28.11.2003 г. съгласно изискванията на чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД и е вписано в регистъра с идентификационен номер 105467 на 30.04.2009 г.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
Поради отпадане на основанията за спиране на административното производство, с решение от заседание, проведено на 24.04.2013 г. (Протокол № 14), Комисията за защита на личните данни възобновява административното производство по жалбата, обявява същата за допустима и конституира като страни в административното производство жалбоподателя Б.Я.М., ответна страна - МЦ „Д.2001” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна – Национална агенция за приходите. Насрочва разглеждането на жалбата по същество на 19.06.2013 г., за което страните са редовно уведомени.
За откритото заседание на Комисията, проведено на 19.06.2013 г. жалбоподателят се явява лично. НАП се представлява от юрк. В.В.Г.. Ответната страна - МЦ „Д.2001” ЕООД не се явява и не изпраща процесуален представител.
КЗЛД приема решение на МЦ „Д.2001” ЕООД да се извърши проверка със задача дали в регистъра на администратора на лични данни се съхраняват документи, съдържащи лични данни на служители, получени не по предвидения от закона ред. При извършената проверка (Констативен акт с вх. № КА-628/10.07.2013 г., приет в заседание на КЗЛД, проведено на 17.07.2013 г.), не са установени нарушения на Закона за защита на личните данни във връзка с жалбата.
Разгледана по същество, Комисията за защита на личните данни приема жалбата за неоснователна предвид следното:
В чл. 4 от ЗЗЛД законодателят е указал изчерпателно основанията за допустимост за обработване на лични данни. Едно от условията, визирани в чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД е наличие на изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят. В становище с вх. № П-1915/20.03.2013 г. от НАП се посочва, че е издаден един екземпляр на удостоверение за ПИК, който е връчено лично на г-н Б.Я.М. на 17.04.2013 г. срещу неговия подпис. Този факт се потвърждава и от жалбоподателя.
В конкретния случай, жалбоподателят твърди, че без знанието и съгласието му, от НАП е предоставен неговия Персонален идентификационен код и на управителя на МЦ „Д.2001” ЕООД. Едновременно с посоченото, г-н Б.Я.М. твърди, че МЦ „Д.2001” ЕООД притежава справка, съдържаща осигурителното му досие, която според него е получена от НАП - Я. посредством предоставен код за достъп.
Въпреки многократните указания – Писма с изх. № П-6149/20.11.2012 г., № П-6765/15.12.2012 г. и № П-3054/29.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД, в отговор жалбоподателят не депозира никакви доказателства в подкрепа на изложеното, поради което посочените твърдения не следва да се кредитират. Още повече, видно от писмо с вх. № П-1802/15.03.2013 г. от Районна прокуратура – Я. по сигнала на Б.Я.М. е установено, че не са налице данни за извършено престъпление от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс.
Видно от Трудов договор № 158/18.10.2012 г., както и от Граждански договор № 15/01.01.2012 г. и Граждански договор № 40/01.04.2011 г., подписани лично от лицето, между жалбоподателя и МЦ „Д.2001” ЕООД са налице трудови правоотношения, от което следва извода, че администраторът на лични данни притежава и обработва личните му данни при наличие на валидно правно основание, визирано в чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
В хода на административното производство е установено, че е налице обработване, по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД, на свързаните с жалбоподателя лични данни от администратора на лични данни във връзка с договорните правоотношения между страните.
От събраните в хода на администартивното производство доказателства не се установява неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя както от страна на НАП, така и от МЦ „Д.2001” ЕООД. Личните данни на г-н Б.Я.М. са обработени законосъобразно, в съответствие с императивните законови изискания.         
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-314/ 26.10.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings