Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 31.07.2013 г. на Областна администрация – Област Хасково, в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 31.07.2013 г. на Областна администрация – Област Хасково, в резултат на извършена текуща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни, във връзка с извършена текуща проверка на Областна администрация – Област Хасково, приключила с Констативен акт № КА 648/24.07.2013 г. и Решение на Комисията за защита на личните данни, прието на редовно заседание, проведено на 31.07.2013 г., Комисията за защита на личните данни издава задължително предписание на Областна администрация – Област Хасково, в качеството ѝ на администратор на лични данни, както следва:
1. Да се преустанови изискването на копие от документ за самоличност при назначаването на служители на Областна администрация – Област Хасково.
2. Да се унищожат обработваните до този момент копия на документи за самоличност, съхранявани към досиета на служителите.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двуседмичен срок, считано от датата на съобщаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми Комисията за защита на личните данни и да се предоставят доказателства относно изпълнението.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
            Венета Шопова /п/                               Красимир Димитров /п/
                                                                             Валентин Енев /п/
                                                                             Мария Матева /п/
                                                                             Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 31.07.2013 г. на Областна администрация – Област Хасково, в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2