Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 31.07.2013 г. на Държавна агенция за бежанците, в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 31.07.2013 г. на Държавна агенция за бежанците, в резултат на извършена текуща проверка

        На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), в изпълнение на приет "План за извършване на текущи проверки по инициатива на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за 2013 г.", е извършена текуща проверка на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ), Булстат 831601932.
        Проверката е приключила с Констативен акт № КА-670/25.07.2013 г., приет с Решение на КЗЛД на редовно заседание на 31.07.2013 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД и Решение на КЗЛД от Протокол № 26 от 31.07.2013 г., КЗЛД издава следното Задължително предписание на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, в качеството му на администратор на лични данни:
1. Да се създадат ефективни механизми за обезпечаване на физическата защита на личните данни, съдържащи се в делата на лицата, търсещи закрила, като се въведат необходимите технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до сградата и помещенията, в които се обработват лични данни.
2. Да се въведат механизми, по които да се осигури задължителното предоставяне на информация на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни от ДАБ. Да се изготвят бланки и указания към чужденците на различни езици във връзка с изпълнението на задължението по смисъла на чл. 19 от ЗЗЛД, които да бъдат поставени на явни и достъпни за лицата места.
3. Във всеки един етап от процеса на обработване на лични данни да бъде осигурена информация на лицата, търсещи закрила, на родния им или на разбираем от тях език, относно правата им по ЗЗЛД.
4. Да се проведе обучение на служителите на ДАБ във връзка със задълженията им по смисъла на ЗЗЛД.
5. Да се проведе инструктаж на изпълнителите по граждански договори (преводачи и тьлковници) относно разясняване на правата на физическите лица по смисъла на ЗЗЛД.
6. Да се изготвят Вътрешни правила в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 30.01.2013г. на КЗЛД.
 
Задължителното предписание по т.т. 1-5 следва да бъде изпълнено в 30 - дневен срок от датата на получаването му, а по т. 6 в сроковете по Наредба № 1 от 30.01.2013г., като за изпълнението следва да се уведоми КЗЛД с прилагане на относими към отговора писмени доказателства.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
            Венета Шопова /п/                               Красимир Димитров /п/
                                                                             Валентин Енев /п/
                                                                             Мария Матева /п/
                                                                             Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 31.07.2013 г. на Държавна агенция за бежанците, в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2