Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 24.07.2013 г. на Агенция по заетостта , в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 24.07.2013 г. на Агенция по заетостта , в резултат на извършена текуща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена проверка сигнал с рег. № Ж-130/22.04.2013 г. от Н.Д.К., приключила с Констативен акт № КА-634/18.07.2013 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 24.07.2013 г. (Протокол № 25/24.07.2013 г.), КЗЛД издава следното задължително предписание на Агенция по заетостта, в качеството ѝ на администратор на лични данни:
1. Да се преустанови изискването на копие от лична карта на физически лица при проекти, осъществявани от Агенция по заетостта.
2. Да се унищожат съхраняваните до този момент копия на лични карти, съхранявани към съответните досиета на одобрени и неодобрени кандидати по проект „Аз мога повече“.
Задължителното предписание по отношение на т. 2 следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД с представяне на относими доказателства.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
            Венета Шопова /п/                               Красимир Димитров /п/
                                                                             Валентин Енев /п/
                                                                             Мария Матева /п/
                                                                             Веселин Целков /п/

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2