Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 10.07.2013 г. на Център „Фонд за асистирана репродукция“, в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 10.07.2013 г. на Център „Фонд за асистирана репродукция“, в резултат на извършена последваща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена последваща проверка по сигнали с вх. № П-3360/15.05.2013 г. и П-3398/17.05.2013 г. от Министерство на здравеопазването, приключила с Констативен акт № КА-611/04.07.2013 г. и Решение на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) от проведено редовно заседание на 10.07.2013 г., КЗЛД издава следното задължително предписание на Център „Фонд за асистирана репродукция“, ЕИК 175662638. в качеството му на администратор на лични данни, както следва:
1. При изискване на копие на документ за самоличност от лица, подали заявления за одобряване за извършване на дейности по асистирана репродукция, да се спазват разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
2. Да се преустанови дейността по съхранение на копия от документи за самоличност на служители.
3. В срок от един месец от получаване на задължителното предписание, Център „Фонд за асистирана репродукция“ да унищожи събраните копия от документи за самоличност, приложени към трудовите досиета на служителите във фонда.
 
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
            Венета Шопова /п/                               Валентин Енев /п/
                                                                             Мария Матева /п/
                                                                             Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 10.07.2013 г. на Център „Фонд за асистирана репродукция“, в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2