Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 04.06.2013 г. на Национален център по наркомании, в резултат на извършена текуща проверка

Задължително предписание от 04.06.2013 г. на Национален център по наркомании, в резултат на извършена текуща проверка

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена проверка на Национален център по наркомании, в изпълнение на „План за извършване на текущи проверки по инициатива на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за 2013 г.”, приключила с Констативен акт № КА-539/31.05.2013 г. и Решение на КЗЛД от проведено редовно заседание на 04.06.2013 г. (Протокол № 18/04.06.2013 г.), КЗЛД издава следното задължително предписание на Национален център по наркомании, БУЛСТАТ 831605838, в качеството му на администратор на лични данни:
Да се актуализират данните в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД относно:
• обработване на лични данни на ръководителите и служителите на лечебните заведения, кандидатстващи и изпълняващи програми за лечение;
• обработването на лични данни, свързани със здравето на служителите на центъра и коригиране на информацията за местоположението на този регистър;
• местоположението на регистър „Регистър на пациентите приемани през лабораторни изследвания в НЦН”.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двуседмичен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение писмено да се уведоми КЗЛД.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
            Венета Шопова /п/                               Валентин Енев /п/
                                                                             Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 04.06.2013 г. на Национален център по наркомании, в резултат на извършена текуща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2