Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2013 г. » Задължително предписание от 04.06.2013 г. на Министерство на здравеопазването, след извършена планова проверка на Национален център по наркомании

Задължително предписание от 04.06.2013 г. на Министерство на здравеопазването, след извършена планова проверка на Национален център по наркомании

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с извършена проверка на Национален център по наркомании, в изпълнение на „План за извършване на текущи проверки по инициатива на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за 2013 г.”, приключила с Констативен акт № КА-539/31.05.2013 г. и Решение на КЗЛД от проведено редовно заседание на 04.06.2013 г. (Протокол № 18/04.06.2013 г.), КЗЛД издава следното задължително предписание на Министерство на здравеопазването, БУЛСТАТ 000695317, в качеството му на администратор на лични данни:
Да се предприемат необходимите действия по промяна на Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, издадена от Министерството на здравеопазването на основание Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, с цел да се регламентира предоставянето в писмен вид на информацията по чл. 19 и чл. 20 от ЗЗЛД на физическите лица – ръководители и служители на лечебни заведения, кандидати и участници в програми за лечение на зависимости, при обработването на личните им данни.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в тримесечен срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от ЗЗЛД.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
            Венета Шопова /п/                               Валентин Енев /п/
                                                                             Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 04.06.2013 г. на Министерство на здравеопазването, след извършена планова проверка на Национален център по наркомании


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2