Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2009 г. » Становище на КЗЛД относно приложението на Закона за защита на личните данни при изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Становище на КЗЛД относно приложението на Закона за защита на личните данни при изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Относно: приложението на Закона за защита на личните данни приизпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
  
         Комисията за защита на личните данни в състав, председател: Венета Шопова, и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 15.01.2009 г. разгледа искане за становище с вх. № 1695/17.11.2008 г. от Регионална инспекция за здравеопазване и контрол на общественото здраве – Софийска област, към Министерството на здравеопазването, искане за становище с вх. № в-18/08.01.2009 г. от Инспектората към Министерството на финансите, искане за становище с вх. № в-33/12.01.2009 г. от главния секретар на Община Варна, искане за становище вх. № в-40/12.01.2009 г. от Регионална инспекция за опазване на контрол на общественото здраве – гр. Смолян, към Министерството на здравеопазването, искане за становище вх. № в-51/14.01.2009 г. (в-33/12.01.2009 г.) от Община Варна, искане за становище вх. № в-49/14.0102009 г. от Регионален център по здравеопазване – гр. Сливен, към Министерството на здравеопазването, относно прилагане на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) във връзка със Закона за защита на личните данни.
Исканията се отнасят до начина на изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн. ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1 януари 2009 г.).
Съгласно нормата на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) задължените органи обявяват на интернет страницата си декларациите по чл. 12 от същия закон. Обявяването на декларациите следва да бъде извършвано при спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Декларациите, които законодателят предвижда с нормата на чл. 12 от ЗПРКИ са:
1. декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5 от закона;
2. декларация за частни интереси, съгласно образец;
3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 5 и относно наличието на частен интерес.
4. декларация за частен интерес по конкретен повод.
Декларациите следва да бъдат подавани от лицата по чл. 3 от ЗПРКИ. Видно от елементите на декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ, дадена като образец към закона, съдържанието й, след нейното попълване, би могло да съдържа лични данни. Предвид нормата на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. От своя страна специфични признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето (§1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД). В тази връзка като лични данни, които биха могли да бъдат определени в съдържанието на декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ, е информацията за дялово или акционерно участие на лицето, размера на задължения към финансови и кредитни институции или други лица, информация за свързани лица, или информация, предоставена от физическото лице, определена в образеца на декларация като «друга информация за частни интереси», преценена за всеки конкретен случай, както и подписа на физическото лице - декларатор. Лични данни представляват и името на декларатора, обвързано с неговата длъжност и институция.
С оглед предвидените от законодателя обстоятелства, които следва да бъдат декларирани от физическите лица чрез декларациите по чл. 12, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗПРКИ, може да се приеме, че в съдържанието им също ще фигурират лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
Целта на ЗПРКИ е да се създадат гаранции лицата, заемащи публични длъжности, да изпълняват задълженията си честно, почтено, отговорно и безпристрастно, както и да носят отговорност пред гражданите и пред органите, които са ги избрали или назначили.
Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД обработваните лични данни трябва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват. В конкретния случай обявяването в интернет на всички, съдържащи се в декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ лични данни, като действие по тяхното обработване, надхвърля целите на ЗПРКИ.
Предвид обстоятелството, че декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ следва да се обявяват при спазване на ЗЗЛД, при изразяване на настоящето становище, Комисията за защита на личните данни се води от основните принципи при обработване на лични данни с цел гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот, както и опазване правата на съответното физическо лице.
Защитата за правата на физическото лице при обработване на личните му данни се изразява в спазване принципите за обработване на данните комулативно обвързано с наличие на основания за допустимост на обработването на лични данни. Обявяване на декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ, при наличие на лични данни в съдържанието им, е действие по разпространяване на тези данни.
В конкретния случай по отношение обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ, приложение могат да намерят основанията за допустимост, посочени в нормата на чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 6 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни; обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес; и обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните.
Следва да се отбележи, че посочените основания за обработване на лични данни, съдържащи се в декларациите, могат да бъдат отнесени единствено към действията по деклариране на обстоятелствата, посочени в ЗПРКИ, съхраняването, събирането и употребата на личните данни от компетентните, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗПРКИ, лица и органи с оглед установяването на конфликт на интереси или несъвместимост, и предприемане на предвидените в закона действия.
В подкрепа на изложената теза е принципа на пропорционалност на обработваните лични данни, заложен в чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД. Разгласяването на лични данни от съдържанието на декларация, без да е налице обоснована причина за това, ще представлява несъотносимо и надхвърлящо целите обработване на лични данни в контекста на предвидените от законодателя мерки за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Едновременно с това, нормата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД въвежда в задължение на всеки администратор на лични данни да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
По отношение обявяване на декларациите съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПРКИ не следва да се отнасят посочените по-горе основания, доколкото редакцията на чл. 17, ал. 2 от ЗПРКИ препраща към ЗЗЛД и предвижда задължение по съобщаване на съответната декларация. В конкретния случай приложение може да намери разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД - разгласяването на лични данни от съдържанието на декларация, като действие по тяхното обработване, следва да се извърши след като физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
Комисията за защита на личните данни счита, че правата на физическите лица при обработване на личните им данни при изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПРКИ в най-голяма степен ще бъдат защитени при наличие на съгласие на физическото лице за обработване на личните му данни, изразяващо се в разпространението на данните в интернет пространството.
Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни, съгласно решение, прието на редовно заседание, проведено на 15.01.2009 г. изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
Обявяването на лични данни от декларациите по чл. 12 в изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с изключение на имената на декларатора, следва да става след изрично писмено съгласие на физическото лице – декларатор, оформено в отделен текст към същата декларация. Обявяването не трябва да съдържа изображение на подписа на декларатора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings