Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-157/ 10.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-157/ 10.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-157/2013 г.
София, 05.08.2013 г. 
 

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Mария Матева и Веселин Целков, в редовно заседание, проведено на 17.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ постави за разглеждане жалба с рег. № Ж-157/10.05.2013 г., подадена от К.Т.Ж. срещу „М.” ЕАД, „Х.-Т.“ ЕООД и „К.Б.“ ЕООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
К.Т.Ж. сезира с настоящата жалба Комисията за защита на потребителите, откъдето жалбата му е препратена в Комисията за защита на личните данни за разглеждане по компетентност.
Жалбоподателя информира, че на 12.09.2012 г., в офис на „Х.-Т.“ ЕООД е сключил договор за предоставяне на мобилна услуга с „М.“ ЕАД и е получил СИМ карта, която не е разпечатвал и ползвал. Твърди, че при подписването на договора му е дадена подвеждаща информация, а личните му данни са използвани неправомерно.
Г-н К.Т.Ж. сочи, че е лоялен абонат на „М.“ ЕАД от 10 години и редовно плаща задълженията си. Информира, че в началото на месец януари 2013 г. с изненада разбрал, че има задължения към мобилния оператор по повод „абсолютно непознат“ за него мобилен номер *****.
Г-н К.Т.Ж. е предприел действия, в следствие на които договорът за мобилен номер ***** е прекратен на 22.01.2013 г.
На 15.04.2013 г. жалбоподателят получил на домашния си адрес писмо от „К.Б.“ ЕООД, с което е уведомен, че има неплатени задължения към „М.“ ЕАД на стойност 7.80 лв., по фактура номер 268199623/12.02/2013 г., отнасяща се за договор М 3315531.
Към жалбата като доказателства е приложено копие на  Договор сключен между „М.“ ЕАД и жалбоподателя от дата 12.09.2012 г., в едно с приложенията към него.   
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД и „Х.-Т.“ ЕООД.
В отговор от мобилния оператор изразяват становище за неоснователност на жалбата. Твърдят, че между „М.“ ЕАД и жалбоподателят има сключен договор М3315531 за предоставяне на електронни съобщителни услуги за номер *****. По повод цитирания договора жалбоподателят има задължения към мобилния оператор отразени във фактура 268199623/12.02.2013 г. 
От мобилния оператора сочат, че задълженията на г-н К.Т.Ж. не са платени в срок, в резултат на което са предприети действия за събирането им и въз основа на сключен между мобилния оператор и „К.Б.“ ЕООД Договор от 03.10.2011 г. за събиране на вземания, действащ и към настоящият момент, данните на жалбоподателят са предоставени на колекторската фирма за предприемане на действия по събиране на дължими от абоната просрочени задължения
От мобилния оператор информират, че задълженията, отразени във фактура № 268199623/12.02.2013 г. са платени на 17.04.2013 г.
Към становището на „М.“ ЕАД са приложени заверени копия на: Договор между жалбоподателя и „М.“ ЕАД от дата 12.09.2012 г., в едно с приложенията към него; фактура № 0268199623/12.02.2013 г. и Приложение А към нея; Договор от дата 03.10.2011 г., сключен между „М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД и Анекс към него от дата 27.02.2012 г.; пълномощно; писмо отговор до жалбоподателя с изх. номер 100069/29.04.2013 г.
„К.Б.” ЕООД е изразило становище за неоснователност на подадената от г-н К.Т.Ж. жалба, в което сочи, че обработва личните данни на длъжниците на мобилния оператор законосъобразно и коректно. Информират, че между дружеството и „М.” ЕАД има сключен договор от 03.10.2011 г. и Анекси към него от дата 27.02.2012 г. и 03.09.2012 г., действащ и към настоящият момент, с който договор на дружеството е възложено събиране на неизплатени и изискуеми задължения от абонати на мобилният оператор. Информират, че в изпълнение на задълженията си по договора, колекторската фирма е изпратила до жалбoподателя писмо на 11.04.2013 г., с което го уведомили за размера на задължението му към мобилният оператор и го поканили доброволно да погаси дължимите суми.
Към становището са приложени заверени копия на: извлечение от Договора сключен между „М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД от дата 03.10.2011 г. и Анекси към него от 27.02.2012 г. и 03.09.2012 г., както и уведомителното писмо, изпратено до жалбоподателя - г-н К.Т.Ж.
От страна на „Х.-Т.“ ЕООД е депозирано становище по случая. От дружеството информират, че на 12.09.2012 г. в техен офис, находящ се в гр. София, ж.к. „Дружба“ 3, бул „Цв. Лазаров“ № 114 жалбоподателят е сключил договор за предоставяне на мобилни услуги с оператора „М.“ ЕАД по тарифен план Mtel Surf non stop S. Сочат, че жалбоподателят е подписал собственоръчно договора и приложенията му, от което следва извода че е запознат и съгласен със съдържанието им както и че е получил нова СИМ карта. Намират твърденията на жалбоподателя, че е бил подведен от техен служител за неоснователни и неверни и сочат, че на жалбоподателя му е предоставен договора, така и приложенията към него, в който подробно е посочени условията на мобилния оператор по избрания от клиента тарифен план, в това число срока на договора, месечната абонаментна такса и цената на разговорите по новата СИМ карта, както и идентификационен номер на картата.
Сочат, че при сключване на договора между „М.“ ЕАД и жалбоподателя, „Х.-Т.“ ЕООД е действал в качеството му на обработващ лични данни от името и за сметка на администратора на лични данни и страна по договора – „М.“ ЕАД. Представят като доказателства заверени копия на  Договора сключен между „М.“ ЕАД  и „Х.-Т.“ ЕООД от дата 01.12.2005 г. и Пълномощно.
С писмо на Председателя на Комисията П-4200/20.06.2013 г., от „М.“ ЕАД е изискано да представят допълнителни доказателства по жалбата.
В отговор на мобилния оператор предоставят становище С-465/12.07.2013 г. и доказателства, а именно заверени копия на: Подадено от жалбоподателя – К.Т.Ж. Заявление за прекратяване на Договор № М 3315531 за мобилен номер *****; Извадка от системата на М., за клиент - К.Т.Ж.: Приемо-предавателен протокол №18/09.04.2013 г. с изх. номер 2200/09.04.2013 г.; Договор за събиране на вземания, сключен между „М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД от дата 03.10.2011 г. и Анекс към него от 23.09.2012 г., действащи и към настоящия момент; Договор сключен между „М.“ ЕАД и „Х.-Т.“ ЕООД от дата 01.12.2005 г. и Анекс към него от 19.06.2012 г., действащи и към настоящия момент: Пълномощно.
На 12.06.2013 г. е проведено редовно закрито заседание на КЗЛД, на което жалба с рег. номер Ж-157/10.05.2013 г. е обявена за допустима, конституирани са страните в административното производство – жалбоподател К.Т.Ж., ответник-„М.“ ЕАД, заинтересовани страни – „К.Б.“ ЕООД и „Х.-Т.“ ЕООД.
На 17.07.2013 г. е проведено открито заседание на Комисията, за разглеждане на жалба с рег. номер Ж-157/10.05.2013 г. Страните са редовно уведомени за заседанието. „М.“ ЕАД не се представлява. За „Х.-Т.“ ЕАД се явява юрисконсулт К., с пълномощно по преписката. За „К.Б.“ ЕООД се явява адв. Ш., представя пълномощно в заседанието. Жалбоподателя –К.Т.Ж. се явява лично.
В заседанието жалбоподателя категорично заявява, че оттегля жалбата си. Волята на г-н К.Т.Ж. е отразена в Протокола от заседанието на Комисията № 24/17.07.2013 г.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработване на личните им данни, при осъществяване на достъп до тези данни, както и контрол по спазване на Закона за защита на личните данни.
За да упражни правомощията си Комисията следва да бъде валидни сезирана.
Подадената от г-н К.Т.Ж. жалба съдържа всички нормативно определени реквизити посочени разпоредбата на чл. 30 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице, при наличие на правен интерес, насочена е срещу действията на администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 56, ал. 1 от АПК е разписано, че административния орган, пред който има висящо административно производство следва да прекрати същото по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.
В качеството си на страна – жалбоподател в административното производство по жалба № Ж-157/10.05.2013 г., г-н К.Т.Ж. упражнява предоставената му правна възможност и категорично и недвусмислено изразява желанието си за прекратяване на образуваното пред КЗЛД производство, като в откритото заседание за разглеждане на жалбата по същество заявява, че оттегля жалба си.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закон за защита на личните данни, Комисията
РЕШИ:
Прекратява административното производство, образувано по жалба с рег. № Ж-157/10.05.2013 г., подадена от К.Т.Ж. срещу „М. ЕАД, „Х.-Т.“ ЕООД и „К.Б.“ ЕООД, поради оттегляне на жалбата.
Настоящото решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд-София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-157/ 10.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings