Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2007 г. » Решение по жалба с вх .№ Ж - 67/18.10.2006 г

Решение по жалба с вх .№ Ж - 67/18.10.2006 г

РЕШЕНИЕ
№ 67/24.01.2007 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Иво Стефанов, Станимир Цолов, Красимир Димитров, Ради Романски и Евгений Радев на открито заседание, проведено на 24.01.2007 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с вх. № Ж- 67/18.10.2006 г. от И.Т.С. срещу “БЕА Б. ЕА” ЕООД.
Жалбоподателят И.Т.С. сезира Комисията с жалба, в която твърди, че С.Д. с действията си е нарушил чл. 2 ал.2 и чл. 4 от ЗЗЛД, като недобросъвестно е разкрил негови лични данни пред трети лица, предоставяйки им копие от трудовия му договор и споразумение към него.
С. и Д. са служители във фирма “БЕА Б. ЕА” ЕООД. Станков твърди, че ответникът е предоставил данните му на трети лица в период на неговото отсъствие от работа по медицински причини.
Към жалбата няма приложени доказателства. Не може да се прецени дали ответникът е действал в качеството си на длъжностно лице и на какво основание.
Съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗЗЛД, като администратор на лични данни в случая се явява “БЕА Б. ЕА” ЕООД, чийто управител е конституиран като страна по жалбата.
С цел установяване истинността, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно в чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, и на основание чл. 36 от АПК, Комисията за защита на личните данни, в рамките на предоставените й от закона правомощия, служебно изиска от жалбоподателя и прокуриста на дружеството изясняване на обстоятелствата по жалбата, свързани с установяването на задълженията на г-н Д. в търговското дружество, както и дали последният има качество на “обработващ лични данни” на жалбоподателя.
В нормативно-установения 7- дн. срок, съгласно Правилника за дейността на КЗЛД и нейната администрация /ПДКЗЛДНА/, от страна на жалбоподателя и дружеството не бе оказано необходимото дължимо съдействие за изясняване на случая, поради което изложените обстоятелства не могат да бъдат пълноценно изследвани в контекста на изложената в жалбата фактология. Поради неоказаното съдействие от страните за събиране на всички доказателства, необходими за упражняване ефективно на правомощията си, на основание чл. 56, ал. 2, 3 и 4 от АПК и във връзка с чл. 12, ал. 5 от ПДКЗЛДНА
Водима от горното, Комисията
РЕШИ:
Прекратява производството по жалба с вх. № Ж- 67/18.10.2006 г. от И.Т.С. срещу “БЕА Б. ЕА” ЕООД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Иво Стефанов /п/

Красимир Димитров /п/
Станимир Цолов /п/
Евгений Радев /п/
Ради Романски /п/


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2