Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-163/ 15.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-163/ 15.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-163/2013 г.
София, 01.08.2013г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитрова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 10.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-163/ 15.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу Министерство на образованието и науката.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 12.06.2013г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституирано Министерство на образованието и науката.
Жалбата е насочена срещу Министерство на образованието, младежта и науката на Република България и Министъра на образованието, младежта и науката. Съгласно служебното начало, Комисията е конституирала като страна в производството – Министерство на образованието и науката. Съгласно чл.3, ал.2 от ЗЗЛД, администратор на лични данни е Министерство на образованието и науката. Министъра на образованието и науката, представлява министерството и има качеството на обработващ лични данни, а не на администратор на лични данни.
Я.Л.Н. е сезирал КЗЛД с жалба, в която излага правни доводи, че съгласно разпоредбата на чл.3 от ЗЗЛД, Министерство на образованието, младежта и науката на Република България има качеството на администратор на лични данни
Жалбоподателят твърди, че на 25.04.2013г. е подал заявление до администратора на лични данни с правно основание чл.26 от ЗЗЛД. Към жалбата се прилага известие за доставка /обратна разписка/, от която се установява, че заявлението е получено на 29.04.2013г.
Господин Я.Л.Н. твърди, че липсва произнасяне в законустановения 14-дневен срок, поради което приема, че е извършено административно нарушение спрямо него и е изпълнен състава на чл.42, ал.7 от ЗЗЛД.
Жалбоподателят иска от Комисията да издаде задължително предписание на администратор на лични данни, с което да го задължи да предостави изисканата от него информация, както и да му наложи административно наказание.
Към жалбата е приложено заявление с правно основание чл.26 от ЗЗЛД и известие за доставяне.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.
Ответната страна представя писменото си становище по жалбата, като сочи, че Я.Л.Н. е подал заявление за достъп до свързаните с него лични данни, което е получено в министерството на 29.04.2013г. и е входирано с рег.№94-7930/29.04.2013г. Министерство е отговорило на 13.05.2013г. с писмо изх.№94-7930, изпратено по пощата.
Администраторът на лични данни приема, че изложените в жалбата твърдения за непроизнасянето му в срок са неоснователни и не отговарящи на обективната истина. Министерството изразява становище за неоснователност на жалбата, приема я за преждевременно заведена и моли Комисията за я остави без уважение.
Към жалбата като доказателства са приложени:заверено копие от заявление по чл.26 от ЗЗЛД, копия от писма, които представляват вътрешна кореспонденция по повод изготвяне на решението за достъп до лични данни, заверено копие от отговора с дата 13.05.2013г., копие от известие за доставка и екранна разпечатка от информационната система за управление на документооборота и работния поток на министерството.
За откритото заседание, насрочено за 10.07.2013г., страните са редовно уведомени. Жалбоподателят не се явява и не се представлява. Министерството на образованието и науката се представлява от госпожа Х., надлежно упълномощена.
Процесуалният представител на ответната страна счита, че на жалбоподателят е отговорено в 30-дневния срок, определен в разпоредбата на чл.32, ал.2 от ЗЗЛД, поради което жалбата му се явява неоснователна.
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Жалбоподателят е подал заявление с правно основание чл.26 и чл.28 от ЗЗЛД до Министерство на образованието и науката на 24.05.2013г., което е получено от администратор на лични данни на 29.04.2013г.. Този факт не е спорен между страните.
Със заявлението Я.Л.Н. е поискал от администратор на лични данни да му предостави достъп до личните му данни. Със заявлението е поискана и информация, съгласно чл.28 от ЗЗЛД.
Видно от събраните по административната преписка доказателства се установи, че Министерство на образованието и науката е отговорило на заявителя с писмо изх.№94-7930/ 13.05.2013г., изпратено по пощата с обратна разписка, приложена към административната преписка.
Министерство на образованието и науката сочи в писменото си становище по жалбата, че е отговорило на заявлението в законоустановения срок, поради което изложените в жалбата твърдения са неоснователни.
След установяването на фактическата обстановка, следва да се приеме, че на подаденото и получено на 29.04.2013г. от господин Я.Л.Н., заявление с правно основание чл.26 и чл.28 от ЗЗЛД му е отговорно в 14-дневният срок, а именно на 13.05.2013г.
Не следва да бъде подценяван факта, че администратора на лични данни е успял да се вмести в срока, въпреки, че видно от приложените към административната преписка доказателства, писмени записвания до отделните свой структури е изисквал необходимата му информация. С оглед пълното и точно изпълнение на задълженията на администратора на лични данни по чл.28 от ЗЗЛД е изискал информация от своите структури, които се явяват обработващи лични данни. Изискана е информация от:Дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол, Дирекция „Канцелария и административно обслужване”, Дирекция „Висше образование”, Дирекция „Канцелария на административното обслужване”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности” и дирекция „КАО”.
В правната норма на чл.32, ал.2 от ЗЗЛДВ, законодателят е определил, че срокът може да бъде удължен до 30 дни в случаите по чл.28, ал.1, т.1 и т.2, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събиране на всички изискани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.
Със заявлението си Я.Л.Н. е поискал от ответната страна информация на основание чл.28, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗЛД.
От изложеното следва, че за администратора на лични данни са били налице и предпоставките за прилагането на разпоредбата на чл.32, ал.2 от ЗЗЛД за удължаване срока на отговор до 30 дни.
На основание изложеното следва да се приеме, че срокът за отговор по подаденото от господин Я.Л.Н. заявление за достъп до личните му данни е бил спазен, получен е отговор в законоустановения срок от администратора на лични данни, поради което не е налице твърдяното от него нарушение на закона.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба рег. № Ж-163/ 15.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу Министерство на образованието и науката, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


РЕШЕНИЕ
ЗА ОТКАЗ ОТ ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ
№ Ж-163/01.08.2013 г.
София, 17.09.2013г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитрова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 21.08.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа молба с рег.№М-203/13.08.2013г., подадена от Я.Л.Н. с правно основание чл.62, ал.1 от АПК – допълване на Решение №Ж-163/01.08.2013г. на КЗЛД.
Я.Л.Н. е подал на 13.08.2013г. до КЗЛД молба, с която иска да бъде допълнено решение №Ж-163/01.08.2013г. на основание чл.62, ал.1 от АПК. В молбата се сочи, че с писмо изпратено до Комисията е направил искане за извършване на проверка на Министерство на образованието и науката, с оглед факта, че същото поддържа регистър, до който се достъпва след въвеждане на лични данни – ЕГН и др. Господин Я.Л.Н. изказва предположение, че негови лични данни се съдържат в посочените регистри. Също така счита, че не е изяснен въпроса дали Центърът за информационно осигуряване на образованието е трето лице и дали министерството има правно основание да предоставя на това трети лице лични данни. В тази връзка Я.Л.Н. приема, че постановеното решение на КЗЛД е непълно и следва да бъде допълнено, като се изяснят посочените по-горе въпроси.
При извършена проверка по административната преписка се установи, че молбата с посочените искания на господин Я.Л.Н. е постъпила в деловодството на КЗЛД на 20.05.2013г. с рег.№20.05.2013г.
Правната норма на чл.62, ал.1 от АПК, изисква допълването от страна на административният орган да стане преди изтичането на срока за оспорване на индивидуалният административен акт. В цитираната правна норма е допусната правна възможност, а не задължение на административния орган.
В практиката на ВАС по аналогични случаи – молби за допълване на индивидуални административни актове се приема, че инициативата за допълване на акта е предоставена изцяло на преценката на административния орган и не е уредено по нормативен път възможността за участниците в административното производство да правят такова искане. ВАС обосновава този си извод, че за тези лица остава правната възможност да обжалват мълчалив отказ на органа да се произнесе по цялото им искане. /определение №8581/14.06.2012г., по адм.д.№7098/2012г. на ВАС, определение №1565/01.02.2013г., по адм.д.№13635/ 2012г. ВАС, определение №11481/19.09.2012г., по адм.д.№10039/2012г. ВАС и др./.
На основание изложеното, Комисията приема, че молбата на господин Я.Л.Н. за допълване на решението се явява недопустима, като подадена от ненадлежна страна.
На следващо място следва да се отбележи, че допълване на административният акт е необходимо, когато издаденият акт не обхваща предмета на производството в неговата пълнота. Допълването е необходимо в случаите, когато няма произнасяне по отношение на някое от /или част от/ създавано право или задължение, или на засягано право, свобода, законен интерес. Следва да се прави разлика между непълно изясняване на фактическата обстановка по случая – чл.34 АПК, което в конкретния случай не е налице, непълни реквизити на акта, което в случая не е така и непълно произнасяне. В първите два случая: непълно изясняване на фактическата обстановка и непълни реквизити водят до незаконосъобразен административен акт, но контролът по законосъобразността на акта се извършва от съда при оспорването му. Само третият случай – непълно произнасяне, частично изразена воля на органа е предпоставка за допълването на административният акт.
Комисията приема, че изложените в молбата за допълване искания, касаят спора по същество и не представляват основание за допълване на административният акт. Искането за допълване на решението се явява и неоснователно. За молителят съществува правната възможност, в случай, че счита, че постановеното решение е незаконосъобразно да го оспори пред Административен съд – София град.
На основание чл.62, ал.1 от АПК,
РЕШИ :
1.Оставя без уважение молба с рег.№М-203/13.08.2013г. с правно основание чл.62, ал.1 от АПК, подадена от Я.Л.Н. за допълване на Решение №Ж-163/ 01.08.2013г. на КЗЛД.
2.Отказва да допълни Решение №Ж-163/01.08.2013г. на КЗЛД.
 
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-163/ 15.05.2013 г.
Решение за отказ от допълване на решение № Ж-163/01.08.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings