Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-180/ 27.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-180/ 27.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-180/2013 г.
София, 31.07.2013г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитрова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 17.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. Ж-180/ 27.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу Министерство на регионалното развитие.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 19.06.2013г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституирано Министерство на регионалното развитие.
Я.Л.Н. е сезирал КЗЛД с жалба, в която твърди, че на 29.04.2013г. е подал по електронен път заявление до администратора на лични данни с правно основание чл.26 от ЗЗЛД, подписано с електронен квалифициран електронен подпис.
На следващия ден след подаване на заявлението, жалбоподателят е получил писмо от ГРАО към МРРБ. Министерството уведомило господин Я.Л.Н., че реда, по които се подават запитвания, с цел извършване на проверка, дали личните данни се съдържат в подписки, представени на ЦИК за регистрация на политически партии на парламентарните избори 2013г. е подробно разписан на посочен в писмото интернет адрес. Администраторът на лични данни е уточнил, че за да бъде извършена исканата проверка, следва заявителя да посочи номера на личната си карта, както и изрично да декларира съгласие за обработване на личните му данни, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от ЗЗЛД.
Я.Л.Н. счита, че изискването на МРРБ за представяне на номера на личната карта, за извършване на справка, дали личните данни фигурират в подписки на политическа партия е непропорционално на целите, за които се обработват личните данни. Жалбоподателят сочи, че съгласно разпоредбата на чл.30 от ЗЗЛД няма изискване, администратора на лични данни да иска допълнителна информация, по отношение на заявителя, освен посочената в закона, както и да иска от него попълване на декларация, с която да изрази съгласието за обработване на личните му данни.
Жалбоподателят иска от Комисията да наложи административно наказание на МРРБ за извършеното административно нарушение.
Към жалбата е приложена кореспонденция между жалбоподателя и МРРБ.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
На 25.06.2013г. в деловодството на КЗЛД е постъпило писмено становище от МРР. В него администраторът на лични данни сочи, че по повод възникналата необходимост от проверка на личните данни на гражданите, фигуриращи в подписките, представени в Централната избирателна комисия за регистрация на партии и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 12.05.2013г., пресцентъра на министерството е публикувало на интернет страницата си, реда за подаване на заявление за извършване на проверката. Главна дирекция „ГРАО” изисква при подаване на заявление с правно основание чл.29 от ЗЗЛД, заявителите да посочат личните си данни, което изискване е съобразено с разпоредбата на чл.30, ал.1 от ЗЗЛД. В цитираната правна норма са определени реквизитите, които следва да съдържа заявлението за достъп до лични данни. В чл.30, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, законодателят е разписал, че подателят следва да посочи в заявлението си име, адрес и други данни за идентифицирането му. Идентификацията с изискваният обем от лични данни дава възможност на администратора на лични данни да установи по безспорен начин идентичност на лицето, което е подало заявлението и лицето,чиито данни ще бъдат проверени и съответно ще бъде уведомено за резултата. Тази безспорна идентификация е необходима с цел предотвратяване на злоупотреба с чужди лични данни. Министерството сочи още, че за да бъдат обработени личните данни на дадено физическо лице от Главна дирекция „ГРАО”, във връзка с извършване на проверка в подписките за регистрация на партии и инициативни комитети е въведено изискването, физическото лице да даде изричното си съгласие за този вид обработване, което е в изпълнение на чл.5, ал.2, т.2 от ЗЗЛД. Подобно изискване за посочване на н възникналата необходимост от проверка на личните данни на гражданите, фигуриращи в подписките номер на документа на физическо лице е регламентирано и от централната избирателна Комисия в нейно решение №2183/НС/21.03.2013г.
Ответната страна счита, че жалбата е неоснователна и образуваното административно производство следва да бъде прекратено.
Към становището като доказателства са приложени: заявление за достъп до лични данни с рег.№V8-623/29.04.2013г., допълнение към заявлението от 30.04.2013г. и заверено копие от писмо с изх.№ V8-623/08.05/2013г. на ГД „ГРАО”.
За откритото заседание, насрочено за 10.07.2013г., страните са редовно уведомени. Страните са редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представители.
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Жалбоподателят е подал по електронен път заявление с правно основание чл.26 и чл.28 от ЗЗЛД до Центъра за административно обслужване на Министерство на регионалното развитие. Видно от събраните по административната преписка доказателства се установи, че ответната страна е получила заявлението, което е заведено с рег.№ V8-623/29.04.2013г. Във връзка с направените констатации следва да бъде прието за установено, че факта на подаването и получаването на заявлението за достъп до лични данни не е спорен между страните.
Със заявлението Я.Л.Н. е поискал от администратор на лични данни да му предостави достъп до личните му данни. Със заявлението е поискана и информация, съгласно чл.28 от ЗЗЛД.
На 30.04.2013г. /ден след подаване на заявлението/, писмено по електронната поща на заявителя, посочена в заявлението, администраторът на лични данни го е уведомил, указвайки чрез изписване на интернет адрес, на който е посочен реда за подаване на заявления за достъп до лични данни. Указано е на господин Я.Л.Н., че за да бъде извършена проверка по повод неговото заявление, следва да посочи номера на личната си карта, както и изрично да декларира съгласието си за обработване на свързаните с него лични данни, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от ЗЗЛД.
В същия ден, в който ответната страна е дала указания на жалбоподателя по повод заявлението му за достъп до лични данни, той е изпълнил указанията, като писмено по електронен път е посочил номера на личната си карта и е изразил съгласието си личните му данни да бъдат обработвани.
Срокът, определен в чл.32, ал.1 от ЗЗЛД, в който администраторът на лични данни следва да отговори на заявлението е 14 дневен и е изтекъл на 13.05.2013г.
С писмо изх.№V8-623 на 08.05.2013г. на ГД „ГРАО” е отговорила писмено на заявлението на Я.Л.Н. Администраторът на лични данни е отговорил в срок, като към отговора е приложил и справка за обема от лични данни, които обработва.
В жалбата до си КЗЛД, господин Я.Л.Н. не сочи, че не е получил отговора на МРР на неговото заявление, от което следва да бъде прието за установено, че този факт не е спорен.
Я.Л.Н. възразява в жалбата си срещу изискването на ответната страна да представя номера на документа си за самоличност, за извършване на справка, дали личните му данни фигурират в подписки на политическа партия е непропорционално на целите, за които се обработват личните данни.
Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.
По отношение на подаденото заявление от жалбоподателят с правно основание чл.26 и чл.28 от ЗЗЛД, администраторът на лични данни е отговорил в законоустановения срок, поради което не е налице нарушение на 32 от ЗЗЛД.
По отношение на твърдяното непропорционално обработване на личните данни, изразяващо се в изискване на номера на личната карта жалбата също е неоснователна.
Министерство на регионалното развитие е администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД, което е изпълнило задължението си по чл.17 и е подало, съответно е регистрирано като администратор на лични данни. В специализираната администрация на министерството е създадена ГД „ГРАО”. Част от основните й функциите й са свързани с поддържането на регистрите по гражданското състояние, регистрите на населението, автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Дирекцията ръководи и организира развитието на информационната система за гражданска регистрация и административно обслужване и поддържането на автоматизираните информационни фондове на национално равнище.
ГД „ГРАО” е обработващ лични данни по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. ГД „ГРАО” в Национална база данни население, поддържа информация за всички регистрирани лица в нея, както по отношение на именитата им, така и по отношение на номера на документа им за самоличност, дата на издаване и издателя, единният граждански номер, дата на раждане, месторождение, акт за раждане, постоянен адрес, семейно положение, родствени връзки и т.н. Обемът от информация, която се съхранява е нормативно установен и съобразен с целите, за които се събират личните данни.
Я.Л.Н. е подал заявление за достъп до свързаните с него лични данни. Съгласно изискването на чл.30, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, заявлението за достъп до лични данни трябва да съдържа информация по отношение на името на заявителя, адреса, както и други данни за идентифицирането му. Законодателят не е изброил лимитивно данните, които следва да се съдържат в заявлението, поради факта, че вида на администраторите на лични данни е широкоспектърен. Администратори на лични данни могат да бъдат, както физически и юридически лица, така и органи на държавна власт или местно самоуправление. Целите и средствата на обработване са определени или нормативно или по преценка на съответния администратор. Обемът на обработване на данните е различен за всеки конкретен администратор. Именно различието и многообразието на администраторите е причината, поради която правната норма не е дала точна рамка на реквизитите /обема от лични данни/, които следва да съдържа заявлението за достъп до лични данни.
Следва да се има и предвид, че за всеки администратор на лични данни съществува задължение, разписано в чл.23 от ЗЗЛД, да предприема технически и организационни мерки за защита на лични данни, които обработва от неправомерен достъп или други форми на незаконно обработване. Именно в изпълнение на това задължение, за администраторите на лични данни, които ще предоставят достъп до съхранявани при тях лични данни, следва да индивидуализират по безспорен начин заявителя. За всяко конкретно заявление, задълженият субект следва да извършва преценка, дали посочените в заявлението данни са достатъчни да бъде индивидуализиран заявителят или не.
ЗЗЛД предвижда, че заявленията се подават лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. С оглед спазването на закона, администраторът на лични данни следва да удостовери по безспорен начин заявителят. В конкретният случай, заявлението е извършено по електронен път, което е предпоставка да бъде извършена такава проверка.
От доказателствата по административната преписка се установява, че господин Я.Л.Н. доброволно е предоставил номера на личната карта, както и че е изразил изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработени за целите на проверката.
На основание изложеното, Комисията приема, че срокът за отговор по подаденото от господин Я.Л.Н. заявление за достъп до личните му данни е бил спазен, получен е отговор в законоустановения срок от администратора на лични данни. Обработването на информация за номера на документа за самоличност при извършването на проверка, дали лицето е включено в подписка за регистрация на партии и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 12.05.2013г. е законосъобразно, при наличие на условие за допустимост – чл.4, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗЛД и не е в нарушение на принципа за пропорционалност при обработването на личните данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба рег. Ж-180/27.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу Министерство на регионалното развитие, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-180/ 27.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings