Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-170/ 21.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-170/ 21.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-170/2013 г.
София, 31.07.2013г. 

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитрова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 17.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. Ж-170/21.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу „М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 19.06.2013г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституиран „М.” ЕАД.
Я.Л.Н. е сезирал КЗЛД с жалба, в която твърди, че на 26.04.2013г. е подал по електронен път заявление до администратора на лични данни с правно основание чл.26 от ЗЗЛД, подписано с електронен квалифициран електронен подпис. В законоустановения срок, жалбоподателят не е получил отговор, което според него е основание за носене на административно-наказателна отговорност на администратора на лични данни на основание чл.42, ал.7 от ЗЗЛД.
Жалбоподателят иска от Комисията да наложи административно наказание на „М.” ЕАД за извършеното административно нарушение.
Към жалбата е приложено заявление с правно основание чл.26 от ЗЗЛД, копие от електронно писмо, съдържащо заявление за достъп и заявлението в оригинал, подписано с квалифициран електронен подпис.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от М.” ЕАД.
На 11.06.2013г. е постъпило в деловодството на КЗЛД писмено становище ведно с приложени към него доказателства от ответната страна. В него се сочи, че действително е получено заявление за достъп до лични данни от лицето – Я.Л.Н., което е заведено с рег.№394/29.04.2013г. С оглед големият обем от информация, която е поискана със заявлението, администратора на лични данни са уведомили в срока по чл.32, ал.2 от ЗЗЛД заявителя, че не дружеството не разполага, респективно не обработва негови лични данни. Наличието на отговор до господин Я.Л.Н. се удостоверява с писмо изх.№2173/09.05.2013г., изпратен по електронната поща, като има данни потвърждаващи за получаването му. В тази връзка, ответното дружество моли Комисията да остави без уважени жалбата, като неоснователна.
Към становището се прилага: заверено копие от заявлението на Я.Л.Н., заверено копие от писмото-отговор на заявлението и заверено копие от електронната кореспонденция за изпращане, респективно и за получаването на писмото-отговор.
За откритото заседание, насрочено за 17.07.2013г., страните са редовно уведомени. Жалбоподателят не се явява и не се представлява, за ответната страна се явява Г.Г., надлежно упълномощена.
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Жалбоподателят е подал заявление с правно основание чл.26 и чл.28 от ЗЗЛД до „М.” ЕАД на 26.04.2013г. Администраторът на лични данни е получил заявлението и го е регистрирал с рег.№ .№394 на 29.04.2013г.
Със заявлението Я.Л.Н. е поискал от администратор на лични данни да му предостави достъп до личните му данни. Със заявлението е поискана и информация, съгласно чл.28 от ЗЗЛД.
Видно от събраните по административната преписка доказателства се установи, че „М.” ЕАД на заявителя с писмо изх..№2173/09.05.2013г., изпратено по електронната пощата.
След установяването на фактическата обстановка, следва да се приеме, че на подаденото на 26.04.2013г. и получено на 29.04.2013г.от „М.” ЕАД, заявление за достъп до лични данни, подадено от господин Я.Л.Н., с правно основание чл.26 и чл.28 от ЗЗЛД е отговорно в 14-дневният срок. Срокът изтича на 10.05.2013г., а отговорът е достигнал до заявителя на 09.05.2013г. в 16.07 часа.
В правната норма на чл.32, ал.2 от ЗЗЛДВ, законодателят е определил, че срокът може да бъде удължен до 30 дни в случаите по чл.28, ал.1, т.1 и т.2, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събиране на всички изискани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.
Със заявлението си Я.Л.Н. е поискал от ответната страна информация на основание чл.28, ал.1, т.1 и т.2 от ЗЗЛД.
От изложеното следва, че за администратора на лични данни са били налице и предпоставките за прилагането на разпоредбата на чл.32, ал.2 от ЗЗЛД за удължаване срока на отговор до 30 дни, което не се е наложило.
На основание изложеното следва да се приеме, че срокът за отговор по подаденото от господин Я.Л.Н. заявление за достъп до личните му данни е бил спазен, получен е отговор в законоустановения срок от администратора на лични данни, поради което не е налице твърдяното от него нарушение на закона.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба рег. Ж-170/21.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу „М.” ЕАД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-170/ 21.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings