Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег.№ Ж-142/ 29.04.2013 г.

Решение по жалба с рег.№ Ж-142/ 29.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-142/2013 г.
гр. София, 30.07.2013 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 10.07.2013 г. (Протокол № 23), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж-142/ 29.04.2013 г., подадена от С.С.М. срещу „ПТС С.” ООД.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38 от Закона за защити на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят посочва, че през м. март 2013 г. е получил Разпореждане от Районно управление „Социално осигуряване” – гр. К. за спиране изплащането на паричното му обезщетение за безработица. Като мотиви са посочени деклариран от осигурителя „ПТС С.” ООД трудов договор на негово име. Г-н С.С.М. заявява, че никога не е имал взаимоотношения с посочената фирма. Счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни, поради което моли Комисията с оглед правомощията си да предприеме необходимите действия.
Към жалбата е приложено ксерокопие на Разпореждане № 084-00-409-2 от 11.03.2013 г. от РУ „Социално осигуряване” – гр. К.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо с изх. № П-3253/10.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД, дружеството „ПТС С.” ООД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище, както и относими към жалбата доказателства.
От „ПТС С.” ООД е депозирано становище с вх. № П-3371/16.05.2013 г., в което се посочва, че за участие в процедура за изграждане на строителен обект, дружеството е следвало да има по-многоброен персонал. Вследствие на бъдеща съвместна дейност с „А. 90” ООД, от посоченото дружество е предоставен списък на лица за назначаване на работа, сред които и С.С.М. От „ПТС С.” ООД се сочи, че работниците, включени в списъка, са назначени на работа, в т.ч. и г-н С.С.М. и трудовите договори са декларирани в НАП. След като е установено, че С.С.М. е назначен неправилно, дружеството е подало уведомление в НАП за заличаването му, с което считат случая за приключен. 
Към становището са приложени ксерокопия на Справка от НАП от 19.02.2013 г. за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ и Справка от НАП от 11.03.2013 г. за приети и отхвърлени уведомления.
В условията на служебното начало, с писмо с изх. № П-3817/04.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД, „А. 90” ООД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище по жалбата.
С писмо с изх. № П-3254/10.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД от жалбоподателя е изискана информация дали е сезирал други органи по случая. С оглед депозираното становище от „ПТС С.” ООД, повторно с писмо с вх. № П-3814.2013 г. на Председателя на КЗЛД от С.С.М. е изискана информация дали е бил в трудови правоотношения с дружеството „А. 90” ООД.
В отговор, с писмо с вх. № П-4016/12.06.2013 г. жалбоподателят депозира в КЗЛД Справка-уточнение, в която сочи, че през периода от 29.01.2008 г. до 01.02.2010 г. е бил в трудови правоотношения с „А. 90” ООД, но недоумява защо две години по-късно дружеството обработва свързаните с него лични данни, поради което поддържа жалбата си срещу„ПТС С.” ООД. Декларира, че по случая не е сезирал други органи.
Жалбата, подадена от С.С.М. срещу „ПТС С.” ООДе съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „ПТС С.” ООД и „А. 90” ООД . Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на „ПТС С.” ООДе издадено Удостоверение № 261355.  На „А. 90” ООД е издадено Удостоверение № 373. Дружествата са вписани в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание на КЗЛД, проведено на 12.06.2013 г. (Протокол № 19), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 10.07.2013 г. Като страни в административното производство конституира жалбоподателя С.С.М., ответна страна - „ПТС С.” ООД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна - „А. 90” ООД.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писма с изх. № П-3252/ 10.05.2013 г. и № П-3251/10.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ) е изискана информация за регистрирани прекратени и настоящи трудови договори на името на жалбоподателя.
В отговор, с писмо с вх. № П-3658/29.05.2013 г., от НОИ е изпратена справка с наличните данни от Регистъра на трудовите договори относно лицето С.С.М., от която е видно, че лицето е работило от 29.01.2008 г. до 01.02.2013 г. в „А. 90” ООД. Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 5 от КТ, от „ПТС С.” ООД е деклариран трудов договор, сключен на 18.02.2013 г.  с г-н С.С.М.
С писмо с вх. № П-3786/04.06.2013 г. от НАП е предоставена справка за сключени и прекратени трудови договори за лицето С.С.М., от която е видно, че в информационната система на НАП за г-н С.С.М. са подавани уведомления от „А. 90” ООД за сключен на 29.01.2008 г.  и прекратен на 01.02.2010 г. трудов договор.
От „ПТС С.” ООД е депозирано становище с вх № С-458/09.07.2013 г., в което се посочва, че личните данни на жалбоподателя са попаднали в регистрите на фирмата от „А. 90” ООД във връзка със съвместната търговска дейност между дружествата. Сочи се, че за участие в конкурс за възлагане на обществена поръчка, „ПТС С.” ООД е сключило предварителен договор с „А. 90” ООД. В изпълнение на договорните отношения, от „А. 90” ООД е предоставен списък на работещите лица, сред които и лицето С.С.М. Допусната е техническа грешка, тъй като лицето е работило в „А. 90” ООД до 01.02.2010 г., когато трудовият договор е прекратен и не е следвало да бъде включен в списъка. За участие в процедурата, лицата от предоставения списък са назначени на работа в дружеството „ПТС С.” ООД. При подаването на 07.03.2013 г. на уведомления за сключени трудови договори в НАП, съгласно изискванията на чл. 62, ал. 5 от КТ, са подадени и личните данни на г-н С.С.М. без да е налице сключен трудов договор с лицето. Незабавно след констатиране на техническата грешка, на 11.03.2013 г. от „ПТС С.” ООД е пададено заявление за заличаването на данните му от регистъра на НАП.
Към становището са приложени заверани ксерокопия на: Предварителен договор от 28.02.2013 г. и Приложение № 2 към него; Трудов договор № 10/29.01.2008 г.; Справка с изх. № 22388133081325 от 07.03.2013 г. от НАП; Справка с изх. № 22388133084460 от 11.03.2013 г. от НАП; Придружително писмо; Справка за уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ; Заповед № 13/01.03.2013 г. за прекратяване на трудов договор; Документи за участие в конкурс.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона, личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 10.07.2013 г. (Протокол № 23), страните са редовно уведомени. Жалбоподателят и заинтересованата страна – „А. 90” ООД, не се явяват, не изпращат процесуални представители. За „ПТС С.” ООД се явява адв. И.О. с конкретно пълномощно от 25.06.2013 г. Адв. И.О. заявява, че при допусната техническа грешка данните на жалбоподателя са попаднали в списъка по Приложение № 2 към предварителния договор, сключен с „А. 90” ООД. При установяване на грешката, незабавно е подадено заявление до НАП за заличаването на личните данни на С.С.М. от регистрите на агенцията.  
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателя, изразяваща се в декларирането на трудов договор без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД “употреба” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.
В чл. 4 от Закона за защита на личните данни се съдържат императивни разпоредби, в които законодателят е указал изрично в кои случаи е допустимо обработването на лични данни. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на свързаните с него лични данни.
Видно от Трудов договор № 10/29.01.2008 г., както и от Заповед № 19/01.02.2013 г. за прекратяването му, надлежно подписани от двете страни, жалбоподателят е бил в трудови правоотношения с „А. 90” ООД. Жалбоподателят потвърждава, че през периода от 29.01.2008 г. до 01.02.2010 г. е работил в „А. 90” ООД. Следователно е налице изричното му съгласие дружеството да съхранява и обработва личните му данни с оглед сключения трудов договор. Съгласно изискваният на чл. 62 от КТ, трудовият договор е деклариран в НАП. Този факт се потвърждава от справките, получени от НАП и от НОИ. За прекратяването на трудовия договор от „А. 90” ООД е подадено надлежно уведомление до НАП. В конкретния случай, от събраните в хода на административното производство доказателства е видно, че е налице условие за допустимост за обработване на личните данни на г-н С.С.М. по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, тъй като между жалбоподателя и „А. 90” ООД съществува сключен трудов договор и е възникнало трудово правоотношение.
Съгласно изискванията на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД, администраторът на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
В конкретния случай, дружеството „А. 90” ООД не е спазило това свое задължение, като е включило С.С.М. в Приложение № 2 към Предварителния договор от 28.02.2013 г. с „ПТС С.” ООД, тъй като трудовият договор с лицето е прекратен на 01.02.2010 г. С действията си администраторът на лични данни „А. 90” ЕООД е нарушил императивни законови разпоредби, съдържащи се в чл. 23, ал. 1от Закона за защита на личните данни, като не е предприел необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на г-н С.С.М. от неправомерното им обработване.
На правно основание – Предварителен договор от 28.02.2013 г., сключен с „А. 90” ООД, на „ПТС С.” ООД е предоставен списък на лица, работещи в А. 90” ООД, сред които и личните данни на жалбоподателя. Видно от приложената от НАП към жалбата справка с вх. № П-3786/04.06.2013 г., на 07.03.2013 г. дружеството „ПТС С.” ООД е декларирало трудови договори, сключени с лицата, включени в Приложение № 2, сред които и г-н С.С.М. При установяване на допуснатата техническа грешка, незабавно на 11.03.2013 г. от „ПТС С.” ООД е подадено заявление до НАП за заличаване на личните данни на г-н С.С.М. от регистрите. В случая обработването е неправомерно, тъй като в качеството си на администратор на лични данни „ПТС С.” ООД не е изпълнил задължението си да осигури защитата на личните данни на г-н С.С.М. от неправомерен достъп и разпространение, а именно - не е предприел необходимите технически и организационни мерки, за да осигури тази защита, с които действия е нарушил чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение по случая, имайки предвид представените писмени доказателства и становища, Комисията за защита на личните данни приема, че разгледана по същество жалбата е основателна.
При определяне на размера на налаганите с настоящото решение административни наказания на А. 90” ООД и на „ПТС С.” ООД, Комисията за защита на личните данни се съобрази с характера и степента на нарушенията и обществените отношения, които засягат. От събраните по административната преписка доказателствата е установено, че в случая са нарушени правата на едно физическо лице и взе предвид обстоятелството, че настоящото наказание е първо за двете дружества. Като смегчаващо вината обстоятелство Комисията взе предвид факта, че след установяване на допуснатото нарушение, дружеството„ПТС С.” ООД е предприело незабавни мерки за отстраняването на неблагоприятните последици.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 42, ал. 9 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж-142/29.04.2013 г., подадена от С.С.М. срещу „ПТС С.” ООД.
2. Налага административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 000 лв. (хиляда лв.) на  „А. 90” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, *****, представлявано от Е.Б.Х. – управител, затова, че дружеството „А. 90” ООДв качеството си на администратор на лични данни не е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните на С.С.М. от неправомерно разпространение, с което е нарушен чл. 23, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
3. Налага административно наказание - имуществена санкция в размер на 600 лв. (шестотин лв.) на „ПТС С.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, ******,  представлявано от Д.Д.Д. – управител, затова, че дружеството „ПТС С.” ООД в качеството си на администратор на лични данни не е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните на С.С.М. от неправомерно разпространение, с което е нарушен чл. 23, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София - 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:
            Венета Шопова /п/                               Красимир Димитров /п/
                                                                             Валентин Енев /п/
                                                                             Мария Матева /п/
                                                                             Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег.№ Ж-142/ 29.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings