Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-119/12.04.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-119/12.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж - 119/2013 г.
София, 30.07.2013 г. 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков в заседание, проведено на 10.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа допустимостта на жалба с рег. № Ж-119/12.04.2013 г., подадена от Ч.Е.Я.срещу „Т.С.“ ЕАД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Ч.Е.Я.сезира КЗЛД с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „Т.С.“ ЕАД незаконосъобразно обработване на личните му данни.
Жалбоподателят уточнява, че няма договорни отношения с „Т.С.“ ЕАД и твърди, че дружеството неправомерно обработва личните му данни, а също и че без негово знание и разрешение притежава копие на документа му за собственост за имот, находящ се в гр. София, *******.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище и представяне на относимите по случая доказателства от „Т.С." ЕАД.
До дружеството са изпратени две писма на Председателя на Комисията, съответно с номера П-2951/25.04.2013 г. и П-3532/22.05.2013 г.
В отговор от „Т.С.“ ЕАД изразяват становище за неоснователност на подадената от
г-н Ч.Е.Я.жалба и твърдят, че притежават и обработват личните данни на жалбоподателя, по повод факта, че същият е собственик на топлоснабден имот, находящ се в гр. София, *****. Сочат, че по повод горепосочения имот Ч.Е.Я.и Л.Х.Г. (съпруга на жалбоподателя) имат задължения за потребена топлинна енергия в размер на 5873,49 лв. Информират, че по този повод „Т.С." ЕАД е депозирала искова молба до Софийски районен съд с вх. № 4085/28.02.2013 г.
От дружеството твърдят, че с документ за собственост на имота на г-н Ч.Е.Я., находящ се в гр. София, ***** са се снабдили от Агенция по вписванията, чийто регистър е публичен.
Твърдят, че обработват личните данни на жалбоподателя законосъобразно, при наличие на условие за допустимост за това, а именно за реализиране на законните интереси на дружеството. Твърдят, че личните данни на жалбоподателя, съдържащи се в документа за собственост, нотариален акт номер № 97, том. IV, дело № 697/1979 г. са използвани/ обработени именно с тази цел, доказване на факта, че жалбоподателят е собственик на топлоснабден имот, за който има задължения за потребена топлинна енергия.
Като доказателства към становището са приложени копия на: Нотариален акт за собственост № 97, том. IV, дело № 697/1979 г. и депозирана в Софийски районен съд Искова молба от „Т.С.“ ЕАД с вх. номер 4085/28.02.2013 г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, с писмо на Председателя на Комисията с рег. номер П-4056/14.06.2013 г. на жалбоподателя е изпратено копие на изразеното от страна на „Т.С.“ ЕАД становище.
В отговор, обективиран в писмо с вх. номер П-4348/27.06.2013 г. г-н Ч.Е.Я., сочи че се е запознал със становището и поддържа жалбата си. Твърди, че няма задължения към „Т.С.“ ЕАД и претенциите на дружеството са неоснователни.
По повод образувано в КЗЛД административно производство по жалба
Ж-70/22.02.2013 г. и събраните в хода на това производство доказателства, в частност становище на „Т.С.“ ЕАД С-405/17.06.2013 г., служебно известен за Комисията е факта, че Ч.Е.Я.е депозирал през 2006 г. искова молба в Софийски районен съд срещу „Т.С.“ ЕАД, по повод задълженията му за топлинна енергия за имот находящ се  гр. София, ***** .
Съобразно чл. 37, ал. 2 от АПК, фактите, които са известни на органа служебно, не подлежат на доказване, с оглед което с решение на Комисията представеното в административното производство по жалба Ж-70/22.02.2013 г. писмено становище на „Т.С.“ ЕАД с рег. номер С-405/17.06.2013 г., в едно с приложенията към него, е служебно приобщено към доказателствата по настоящата жалба – Ж-119/12.04.2013 г. 
След като анализира събраните по административната преписка доказателства и съобрази служебно известните факти, Комисията за защита на личните данни приема, че жалба с рег. номер Ж-119/12.04.2013 г., подадена от Ч.Е.Я.срещу „Т.С.“ ЕАД е процесуално недопустима. Съображенията за това са следните:
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на лични им данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, като наличието на поне една от посочените в нормата представлява пречка за продължаване на производството по издаване на искания индивидуалния административен акт. В чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането с наличие на специални изисквания, установени със закон, за които съответния административен орган следва да следи служебно.
Правомощие на Комисията по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с който се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД, както и и жалби на трети лица във връзка с правата им по ЗЗЛД
Правото на физическото лице да сезира КЗЛД за нарушаване на правата му по Закона за защита на личните данни е разписано в разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД и е обвързано с кратки преклузивни срокове. Съгласно цитираната разпоредба при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Сроковете са преклузивни и изтичането им преклудира възможността на КЗЛД да се произнесе по съществото на искането, с което е сезирана.
В конкретния случай, видно от събраните по административната преписка доказателства, се установи, че Ч.Е.Я.е депозирала Искова молба до Софийски районен съд (СРС) срещу ``Т.С.`` ЕАД, заведена с рег. № 10350 от 09.05.2006 г. В същата, ищецът Ч.Е.Я. иска от СРС да установи дължима сума за ползване на топлоенергия за собствения му имот, находящ се  гр. София, *****, различна от претендираната от Дружеството. В исковата молба срещу ‘’Т.С.’’ ЕАД, Ч.Е.Я.твърди за наличието на получени съобщения за дължими суми към Дружеството, като заявява, че същите са неправилно начислени.
От изложеното следва, че жалбоподателят – Ч.Е.Я.още към 2006 г. е знаел, че „Т.С.“ ЕАД обработва личните му данни по повод топлоснабден имот находящ се в гр. София, ****. С оглед обстоятелството, че жалбата в Комисията е депозирана на 12.04.2013 г. се налага обоснования извод, че преклузивните срокове по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД са изтекли. Броейки от датата на депозиране Исковата молба срещу ``Т.С.`` ЕАД – 09.05.2006 г., срока за сезиране на Комисията – едногодишният от узнаване на нарушението е изтекъл през май 2007 г. Към настоящият момент е изтекъл и пет годишния срок за сезиране на КЗЛД, тъй като може да се приеме, че действията на дружеството, по обработване на личните данни на жалбоподателя по повод топлоснабден имот, находящ се в гр. София, ******* за които е сезирана КЗЛД са извършени към 2006 г.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни и чл. 38, ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Комисията,
РЕШИ:
Обявява жалба с регистрационен номер Ж-119/12.04.2013 г., подадена от Ч.Е.Я.срещу „Т.С.“ ЕАД за недопустима и прекратява образуваното административно производство.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София - град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-119/12.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings