Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ П-2079/2013 г.
гр. София, 19.07.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 03.07.2013 г. (Протокол № 22), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г., подадена от М.В.К. срещу „НСК С.” ЕООД.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38 от Закона за защити на личните данни.
От Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” в Комисията за защита на личните данни е препратена по компетентност жалба с твърдения за извършена злоупотреба с лични данни. В жалбата се сочи, че дружествата „НСК С.” ЕООД и „Б.П.” ЕООД обработват личните данни на жалбоподателя без наличие на правно основание. Г-н М.В.К. твърди, че през периода от м. октомври 2009 г. до края на 2010 г. е работил в „НСК С.” ЕООД, от м. април до м. септември 2009 г. е работил в „Б.П.” ЕООД, но понастоящем работи в М. – гр. С. Посочва, че през 2012 г. е заболял, за което е представял болнични листи на настоящия си работодател, но поради факта, че се води на работа и в „НСК С.” ЕООД и „Б.П.” ЕООД, не е получавал обезщетение. Счита, че дружествата „НСК С.” ЕООД и „Б.П.” ЕООД извършват злоупотреба с личните му данни, тъй като и след прекратяване на трудовото правоотношение продължават да го водят на работа и да внасят осигурителни вноски на негово име. Твърди, че посочените дружества използват данните му, „за да получат регистрация към Камарата на строителите”.
Към жалбата са приложени документи, събрани в хода на извършена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” проверка.
С писмо с изх. № П-2990/26.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят е уведомен за откритото пред КЗЛД административно производство по жалбата. Уведомен е, в случай че поддържа жалбата, в срок да я изпрати, съобразена с изискуемите законови реквизити, както и да подпише съдържанието ѝ. Изискана е информация дали по случая е сезирал и други органи.
В отговор, с писмо с вх. № П-3521/22.05.2013 г, както и при проведен телефонен разговор, (Протокол с вх. № ПР-90/31.05.2013 г.), жалбоподателят заявява, че поддържа жалбата си срещу „НСК С.” ЕООД. Отказът от жалба е спрямо „Б.П.” ЕООД и желае административното производство по нея в тази част да бъде прекратено.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „НСК С.” ЕООД. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна справка с вх. № П-3767/03.06.2013 г. в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че от „НСК С.” ЕООД не е подавано заявление за регистрация и съответно не е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 04.06.2013 г. (Протокол № 18), Комисията за защита на личните данни обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 03.07.2013 г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателя М.В.К. и ответна страна - „НСК С.” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни. Комисията прекратява административното производство по жалбата в частта срещу „Б.П.” ЕООД поради наличието на изричен отказ на жалбоподателя.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писма с изх. № П-2984/26.04.2013 г. и № П-3048/29.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от Националната агенция по приходите (НАП) и от Националния осигурителен институт (НОИ) е изискана информация за декларирани прекратени и настоящи трудови договори на името на жалбоподателя.
В отговор, с писмо с вх. № П-3501/21.05.2012 г. от НОИ е изпратена справка с наличните данни от регистър на трудовите договори относно лицето М.В.К., от които е видно, че до м. август 2012 г. лицето е в трудови правоотношения с дружеството „НСК С.” ЕООД.
С писмо с вх. № П-3500/21.05.2013 г. от НАП е предоставена информация по данни от информационната система, от която е видно, че от „НСК С.” ЕООД в агенцията е подадено по електронен път Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда както за сключването на трудов договор, така и за прекратяването му на 20.08.2012 г.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писмо с изх. П-3053/29.04.2013 г.на Председателя на КЗЛД, „НСК С.” ЕООД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище, заверени копия на прекратени и настоящи трудови договори с жалбоподателя, както и други относими към жалбата доказателства.
С писмо с вх. № П-4494/02.07.2013 г. от „НСК С.” ЕООД са депозирани заверени ксерокопия на: Трудов договор на М.В.К.; Заповед № 77/17.08.2012 г. за прекратяване на трудовия договор и Служебна бележка № 7,/02.07.2010 г. за проведен начален инстуктаж на г-н М.В.К..
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 03.07.2013 г. (Протокол № 22), страните са редовно уведомени. Жалбоподателят не се явява, не изпраща процесуален представител. За „НСК С.” ЕООД се явява управителят С.В. Г-н С.В. счита жалбата за неосноваетлна, тъй като жалбоподателят е работил в дружеството от 2010 г. до 17 август 2012 г., когато лично е подписал всички необходими документи за прекратяване на трудовото правоотношение с „НСК С.” ЕООД.
В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона, личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с лични данни от„НСК С.” ЕООД, изразяваща се в обработването на лични данни след прекратяването на трудов договор без знанието и съгласието на жалбоподателя. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД „употреба” представлява обработване на лични данни.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя.
В чл. 4 от Закона за защита на личните данни се съдържат императивни разпоредби, в които законодателят е указал изрично в кои случаи е допустимо обработването на лични данни. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на свързаните с него лични данни.
В конкретния случай, жалбоподателят е бил в трудови правоотношения с „НСК С.” ЕООД, от което следва извода, че е налице изричното му съгласие дружеството да съхранява и обработва личните му данни с оглед сключения трудов договор. Съгласно изискваният на чл. 62 от КТ, на 01.07.2010 г. сключеният трудов договор е деклариран в НАП. Този факт се потвърждава от справките с вх. № П-3500/21.05.2013 г. и № П-3501/21.05.2013 г.,  предоставени от НАП и от НОИ. За прекратяването на трудовия договор, на 20.08.2012 г. от „НСК С.” ЕООД е подадено надлежно уведомление до НАП.
Съгласно чл. 154, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. Жалбоподателят отрича да е имал трудови правоотношения с „НСК С.” ЕООД след 2010 г., но не представя относими доказателства в подкрепа на твърденията си. Видно от ксерокопията от Книгата за инструктаж, приложени от ИА ГИТ, на 31.07.2012 г. на лицето М.В.К. е проведен периодичен инструктаж в „НСК С.” ЕООД, за който е положен подписа му. В Разчетно-платежните ведомости на дружеството за периода 2011 г. до август 2012 г. присъства името на жалбоподателя, като са отразени съответните отработени от него дни. На следващо място, видно от Заповед № 77/17.08.2012 г., приложена от извършената проверка от ИА ГИТ, на основание чл. 325, т. 1 от КТ е прекратено трудовото правоотношение между М.В.К. и „НСК С.” ЕООД. Заповедта е подписана и от лицето М.В.К.
В конкретния случай, от събраните в хода на административното производство доказателства е видно, че е налице условие за допустимост на обработване на личните данни на г-н М.В.К., по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, тъй като между жалбоподателя и „НСК С.” ЕООД съществува сключен трудов договор и е възникнало трудово правоотношение между страните. От анализа на приложените писмени доказателства по жалбата е установено, че дружеството обработва по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД свързаните с жалбоподателя лични данни при наличие на валидно правно основание фирмата да ги притежава и обработва.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение по случая, имайки предвид представените писмени доказателства и становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна.
Относно неизплащането на трудово възнаграждение през процесния период считам, че въпросът касае нарушение на трудовото законодателство, по който КЗЛД няма правомощия да се произнесе.
КЗЛД е специализиран държавен орган с възложени и изрично уредени от законодателя държавно-властнически правомощия, регламентирани в Закона за защита на личните данни. Комисията е специализиран орган в Република България, чиято компетентност включва установяването и произнасянето относно наличието или не на нарушение на ЗЗЛД, като оперативната самостоятелност на административния орган е определената от закона власт да прецени, съобрази и избере начина и средствата си за действие съобразно конкретната обстановка, както и да извърши цялостен контрол по прилагането на ЗЗЛД.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, задължение на администратора на лични данни е да подаде заявление за регистрация към КЗЛД преди да започне да обработва лични данни. Видно от справка с вх. № П-3767/03.06.2013 г. от отдел „Регистър и архив”, както и от извършената служебна проверка към настоящия момент, от „НСК С.” ЕООД не е подавано заявление, съответно не е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД, както и не е освобождавано по надлежния ред от регистрация. При извършените от административният орган служебни проверки, както и от събраните доказателства е установено, че „НСК С.” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни не е изпълнил задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД да се регистрира пред Комисията като администратор на лични данни. Неизпълнението на законоустановеното задължение представлява административно нарушение, подлежащо на санкциониране.
При определяне размера на административното наказание Комисията за защита на личните данни се съобрази с характера и степента на нарушението и обществените отношения, които то засяга и взе предвид обстоятелството, че настоящото наказание е първо за дружеството „НСК С.” ЕООД.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 42, ал. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Оставя без уважение жалба с рег. № № П-2079/29.03.2013 г., подадена от М.В.К. срещу „НСК С.” ЕООД.
2. Налага на „НСК С.” ЕООД с ЕИК **** със седалище и адрес на управление: гр. София - 1330, *****, с управител С.В.В., административно наказание - имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева)затова, че дружеството „НСК С.” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни без да е подало заявление за регистрация към Комисията за защита на личните данни, с което е нарушен чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
 След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София - 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings