Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № П-1486/ 05.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № П-1486/ 05.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ П-1486/2013 г.
гр. София, 17.07.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 19.06.2013 г. (Протокол № 20), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № П-1486/05.03.2013 г., подадена от Б.С.С. срещу „Н.К.” ЕООД (правоприемник на „С.С.Г.” ЕООД).
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38 от Закона за защити на личните данни.
От Районна прокуратура – гр. Пазарджик до Комисията за защита на личните данни е препратен по компетентност Сигнал с вх. № 39412/31.01.2013 г., подаден от Б.С.С. до ТД на НАП – гр. Пазарджик, съдържащ твърдения за злоупотреба с лични данни. Жалбоподателят сочи, че след извършена справка относно здравните си осигуровки в НАП – Варна е узнал, че на неговото име е деклариран трудов договор за периода от м. март 2010 г. до м. май 2011 г., сключен с „Н.К.” ЕООД – правоприемник на „С.С.Г.” ЕООД. Г-н Б.С.С. посочва, че никога не е работил в тази фирма, нито е подписвал трудов договор. Напротив, на 27.05.2006 г. е подал заявление по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, че напуска страната. Счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни, тъй като не пребивава от 2006 г. на територията на страната. Към жалбата е приложено ксерокопие от Справка актуално състояние на всички трудови договори на негово име.
С писмо с изх. № П-1859/19.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД, от жалбоподателя е изискано да потвърди жалбата си пред КЗЛД, да посочи кога е узнал за твърдяното нарушение, да приложи пълномощно, както и относими доказателства (ако разполага с такива).
В отговор, Б.С.С. депозира в деловодството на КЗЛД писмо с вх. № Ж-110/ 02.04.2013 г., с което потвърждава жалбата си срещу „Н.К.” ЕООД. Жалбоподателят уточнява, че на 14.06.2012 г. е подал до НАП – Варна декларация на основание § 19 от ПЗР на ЗЗО за освобождаване от задължение за внасяне на здравно-осигурителни вноски. При извършена на 19.06.2012 г. справка е узнал, че има дължими здравни осигуровки за периода 03.2010 г. – 05.2011 г., тъй като е деклариран трудов договор, сключен с фирма „С.С.Г.” ЕООД. Г-н Б.С.С. се е свързал с „Н.К.” ЕООД – правоприемник на посоченото дружество, откъдето са му изпратени Молба от 26.06.2012 г. до НАП относно извършена техническа грешка и Молба до НОИ за заличаване на подадено уведомление за трудов договор, сключен на негово име. На 15.12.2012 г. Б.С.С. е подал молба до НАП – Варна.
Към писмото са приложени ксерокопия на: Протокол № 03-1205494/29.06.2012 г.; Удостоверение с рег. № 15409/09.04.2012 г.; Молба от 26.06.2012 г. от „Н.К.” ЕООД; Молба с вх. № 6793521-1/01.08.2012 г. от „Н.К.” ЕООД; Писмо с изх. № 79095/20.12.2012 г.; Резолюция с вх. № 547/13 г. от 01.03.2012 г. от РП – Пазарджик и Пълномощно от 14.03.2011 г. на О.С.
Жалбата, подадена от Б.С.С. срещу „Н.К.” ЕООД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „Н.К.” ЕООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че от „Н.К.” ЕООД не е подавано заявление за регистрация към КЗЛД. От „С.С.Г.” ЕООД е подадено Заявление с вх. № 1212523/ 08.02.2010 г. и е със статус „за редакция”. Няма данни за подадена декларация относно последващи промени и преобразуване на дружеството.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с лични данни, изразяваща се в декларирането на трудов договор на името на жалбоподателя без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД „употреба” представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 24.04.2013 г. (Протокол № 14), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 19.06.2013 г. Като страни в административното производство конституира жалбоподателя Б.С.С. и ответна страна - „Н.К.” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни.
С писма с изх. № П-1854/19.03.2013 г. и № П-1855/19.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите е изискана информация относно настоящи и прекратени трудови договори за лицето Б.С.С.
В отговор, с писмо с вх. № П-2055/27.03.2013 г. от НОИ е депозирана справка с наличните данни от Регистър на трудови договори на НОИ относно г-н Б.С.С. От справката е видно, че от дружеството „С.С.Г.” ЕООД е деклариран трудов договор, сключен на 26.03.2010 г. с Б.С., на длъжност строителен работник.
С писмо с вх. № П-2885/23.04.2013 г. от НАП е предоставена справка от база данни на агенцията за сключени и прекратени трудови договори на името на жалбоподателя, която съдържа информация, че за лицето Б.С.С. от „С.С.Г.” ЕООД е декрариран трудов договор, сключен на 26.03.2010 г. и прекратен на 16.05.2011 г. От „Н.К.” ЕООД е подадено уведомление за сключен трудов договор с жалбоподателя на 16.05.2011 г. и прекратен на 20.05.2011 г.
С оглед изясняване на факти и обствоятелства по жалбата, с писма с изх. № П-1856/19.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД от Районна прокуратура – гр. Пазарджик е изискана допълнителна информация по случая.
В условията на служебното начало с писма с изх. № П-1857/19.03.2013 г. и № П-3065/ 29.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД, както и по реда на чл. 61 от АПК със Съобщения № СЩ-72/18.04.2013 г. и № СЩ-76/07.05.2013 г., на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) дружеството „Н.К.” ЕООД е уведомено за образуваното в КЗЛД административно производство и на основание чл. 36 от АПК е указано да предостави писмено становище по жалбата, заверени ксерокопия на настоящи и прекратени трудови договори, сключени с жалбоподателя, както и други относими към случая доказателства. Въпреки указанията, от „Н.К.” ЕООД в КЗЛД не е депозиран отговор.
В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.
За откритото заседание на КЗЛД за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 19.06.2013 г. (Протокол № 20), страните – редовно уведомени, не се явяват, не изпращат процесуални представители.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.      
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя.
В чл. 4 от Закона за защита на личните данни се съдържат императивни разпоредби, в които законодателят е указал в кои случаи е допустимо обработването на лични данни. „Н.К.” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, е задължен да обработва личните данни на физическите лица само в случаите, когато е налице поне една законова предпоставка. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят е едно от условията за допустимост за обработване на свързаните с него лични данни.
Видно от Справка с вх. № П-2885/23.04.2013 г. от информационната система на Националната агенция за приходите, за лицето Б.С.С. е деклариран трудов договор със „С.С.Г.” ЕООД, сключен на 26.03.2010 г. и прекратен на 16.05.2011 г. и трудов договор с „Н.К.” ЕООД, сключен на 16.05.2011 г. и прекратен на 20.05.2011 г. Този факт се потвърждава и от Справка с вх. № П-2055/27.03.2013 г. от Националния осигурителен институт, съдържаща наличните данни за Б.С.С. в Регистъра на трудовите договори на НОИ.
Жалбоподателят не се е съгласявал и не е подписвал трудов договор с „Н.К.” ЕООД. Въпреки това, от „С.С.Г.” ЕООД, както и от правоприемника му „Н.К.” ЕООД са изпратени уведомления по чл. 62 от КТ за сключени трудови на името на жалбоподателя.
На ответната страна в административно производство неколкократно е указано да представи становище и относими доказателства по случая, но отговор не е депозиран в КЗЛД.
Към допълнение към жалба с вх. № Ж-110/02.04.2013 г. е приложена молба с вх. № 20326/26.06.2012 г., подадена от „Н.К.” ЕООД (в качеството му на правоприемник на „С.С.Г.” ЕООД) до ТД на НАП – гр. пазарджик, съдържаща искане за заличаване на уведомленията по чл. 62 от КТ и декларации образец 1 за лицето Б.С.С. за периода 03.2010 – 05.2011 г. Като основание от дружеството се посочва „допусната техническа грешка”. Едновременно с посоченото, от „Н.К.” ЕООД е депозирана молба с вх. № 67-3521-1/01.08.2012 г. до НОИ с идентично искане. Като причина за неправомерните действия е посочена „допусната от счетоводството техническа грешка, вследствие на която Б.С.С. е назначен на трудов договор в „С.С.Г.” ЕООД без да има сключен такъв”.  
Следователно дружеството е използвало личните данни на трето лице – Б.С.С., предсавяйки пред Националната агенция за приходите трудов договор, който последният не е подписвал. От събраните в хода на административното производство доказателства е установено, че не е налице условие за допустимост на обработване на личните данни на г-н Б.С.С., тъй като между жалбоподателя и „С.С.Г.” ЕООД, както и между правоприемника му „Н.К.” ЕООД, не съществува сключен трудов договор и не е възникнало трудово правоотношение между страните. За търговското дружество „Н.К.” ЕООД в качеството му на правоприемник на „С.С.Г.” ЕООД не е възниквало задължение за декларирането на трудов договор пред НАП, тъй като не е налице валидно правно основание да притежава и обработва личните данни на г-н Б.С.С. Не са приложени доказателства личните данни на Б.С.С. да са предоставени лично от него и той да е изразил изричното си съгласие същите да бъдат обработвани. Дружеството не обяснява и начина на получаване на личните данни на жалбоподателя. „Н.К.” ЕООД (правоприемник на „С.С.Г.” ЕООД) в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД е задължен да обработва лични данни на физическите лица само в случаите, когато е налице поне една законова предпоставка.
От изложеното следва, че е налице обработване на личните данни на жалбоподателя от администратора на лични данни - „Н.К.” ЕООД, което обработване обаче е недопустимо, тъй като липсва изричното съгласие на лицето, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. От анализа на приложените писмени доказателства и становища по жалбата е видно, че „Н.К.” ЕООД обработва по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД свързаните с жалбоподателя лични данни без наличие на валидно правно основание дружеството да ги притежава и обработва.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение по случая, имайки предвид представените писмени доказателства и становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е основателна.
При определянето на размера на административното наказание Комисията за защита на личните данни се съобрази с характера и степента на нарушенията и обществените отношения, които те засягат. Взе предвид обстоятелството, че настоящото наказание е първо за дружеството „Н.К.” ЕООД, както и факта, че с действията са увредени правата по Закона за защита на личните данни на едно физическо лице.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № П-1486/05.03.2013 г., подадена от Б.С.С. срещу „Н.К.” ЕООД (правоприемник на „С.С.Г.” ЕООД).
2. Налага на „Н.К.” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ***** представлявано от П.Г.К. – управител, наказание - имуществена санкция в размер на 11 000 лв. (единадесет хиляди лева) за това, че дружеството „Н.К.” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва личните данни на Б.С.С. без наличие на изричното му съгласие, с което е нарушен чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.
След влизане в сила на решението, сумата по наложените наказания да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София - 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 или преведени по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № П-1486/ 05.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings