Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-27/ 31.01.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-27/ 31.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-27/2013 г.
София, 17.07.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 26.06.2013 г. (Протокол № 21), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж-27/ 31.01.2013 г., подадена от Р.В.В. срещу „Б.М.Е.Б.“ ЕАД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателката твърди, че поради лошото качество на предоставяните услуги, през 2010 г. е прекратила договорните си взаимоотношения с „Б.М.Е.Б.“ ЕАД. Посочва, че няколко месеца преди изтичането на договора, в офис на фирмата е предала приемника, като е уведомила служителя, че не желае повече да бъде клиент на оператора. Посочва, че до 24.01.2013 г. не е търсена за неплатени сметки, когато е поучила уведомление от фирмата за събиране на вземания „Е.М.“ ООД за налично задължение в размер на 75.70 лв. Г-жа Р.В.В. счита, че след като е върнала устройството и не е получавала сигнал през месеците юли, август и септември 2010 г., не следва да плаща за услуга, която не е ползвала. Притеснена е и от факта, че преди да бъде подадена на фирмата за събиране на вземания, от „Б.М.Е.Б.“ ЕАД е следвало да бъде уведомена за наличие на задължение, което не е сторено. Счита, че е извършена злоупотреба с личните ѝ данни и моли Комисията с оглед своите правомощия да предприеме необходимите действия по случая.
Към жалбата е приложено ксерокопие на писмо с изх. № 98830998 от 22.01.2013 г. от „Е.М.“ ООД.
Жалбата, подадена от Р.В.В. срещу „Б.М.Е.Б.“ ЕАД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „Б.М.Е.Б.“ ЕАД и „Е.М.“ ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на „Б.М.Е.Б.“ ЕАД е издадено Удостоверение № 29782. Заявени са три регистъра: „Клиенти“, „Персонал“ и „Трудови злополуки“. На „Е.М.“ ООД е издадено Удостоверение № 17856. Заявени са два регистъра: „Лични данни по трудови правоотношения“ и „Лични данни на клиенти длъжници“. Дружествата са вписани в Регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 06.03.2013 г. (Протокол № 8), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 24.04.2013 г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката Р.В.В., ответна страна – „Б.М.Е.Б.“ ЕАД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна - „Е.М.“ ООД.
С писма с изх. № П-1071/15.02.2013 г. и № П-1050/15.02.2013 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружествата „Б.М.Е.Б.“ ЕАД и „Е.М.“ ООД са уведомени за образуваното в КЗЛД административно производство и на основание чл. 36 от АПК е указано в срок да предоставят писмени становища по жалбата, договори сключени с жалбоподателката, доказателства за надлежното ѝ уведомяване, както и други относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № С-128/26.02.2013 г. от „Е.М.“ ООД е получено становище, в което се сочи, че дружеството е сключило с „Б.М.Е.Б.“ ЕАД договор за услуги по събиране на вземания на 01.02.2011 г., съгласно който е договорено „Е.М.“ ООД да извършва извънсъдебни действия по събиране на просрочени вземания от длъжници на оператора. За целта възложителят предоставя информация относно лицата, които имат неизплатени задължения, в т.ч. и на Р.В.В., която на 22.01.2013 г. е била уведомена с писмо. Твърденията на жалбоподателката, че е прекратила договорните си отношения с „Б.М.Е.Б.“ ЕАД още през 2010 г. считат за неоснователни, тъй като не са приложени надлежни доказателства за това.
От „Б.М.Е.Б.“ ЕАД е депозирано становище с вх. № П-1428/04.03.2013 г., в което се сочи, че жалбоподателката е била в договорни отношения с дружеството за определен срок. Преди изтичането на срока на договора, г-жа Р.В.В. е върнала приемника, без да направи изрично волеизявление за прекратяването му. Посочва се, че съгласно чл. 36 от Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „Е.К.М.Б.“ ЕООД за предоставяне на платена телевизия, Р.В.В. е декларирала съгласието си личните ѝ данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сключения договор, както и да бъдат предоставяни на трети лица, в това число и на агенции за събиране на вземания. От „Б.М.Е.Б.“ ЕАД се посочва, че поради неплащане на договорените услуги, предоставянето на услугите е преустановено, договорът – прекратен и вземането на г-жа Р.В.В. е подадено с оглед събирането му на „Е.М.“ ООД.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Договор за събиране на вземания от 01.02.2011 г.; Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „Е.К.М.Б.“ ЕООД; 2 бр. екранни разпечатки от билдинг системата на „Б.М.Е.Б.“ ЕАД и Пълномощно от 22.02.2013 г.
С писмо с изх. № П-1082/15.02013 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа Р.В.В. е уведомена за предприетите от КЗЛД действия по случая.
За откритото заседание на КЗЛД за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 24.04.2013 г. (Протокол № 14), страните са редовно уведомени. Жалбоподателката се явява лично и със своя съпруг. „Б.М.Е.Б.“ ЕАД се представлява от юрк. М.Д. с пълномощно от 22.02.2013 г. За „Е.М.“ ООД с пълномощно се явява юрк. Ц.Д., преупълномощена от гл. юрк. А.К.
На основание чл. 20, ал. 2, пр. 2 от АПК е постигнато споразумение, което страните се задължават да представят с оглед прекратяването на административното производство пред КЗЛД.
С писмо с вх. № П-3126/07.05.2013 г. от „Б.М.Е.Б.“ ЕАД е депозирано заверено копие на постигнатото споразумение и подписано на 29.04.2013 г. от страните. Относно предоставените на „Е.М.“ ООД лични данни на Р.В.В., „Б.М.Е.Б.“ ЕАД декларира, че същите са заличени. В чл. 4 от споразумението жалбоподателката изразява своето желание за прекратяване на административното производство пред КЗЛД. 
В деловодството на КЗЛД е депозирана молба с рег. № П-3171/08.05.2013 г., подадена от жалбоподателката Р.В.В. с искане за продължаване на административното производство по жалбата. Счита, че „Б.М.Е.Б.“ ЕАД са нарушили постигнатото споразумение, тъй като въпреки договореното, отново са предоставили личните ѝ данни на трети лица - „К.Б.“ ЕООД. От посоченото дружество на 25.04.2013 г. е получила Уведомително писмо относно наличие на задължение към оператора в размер на 71.70 лв. При извършена на 07.05.2013 г. справка в офис, находящ се в ЖК „Люлин“, служител е потвърдил наличието на непогасеното задължение. Г-жа Р.В.В. настоява административното производство по жалбата ѝ срещу „Б.М.Е.Б.“ ЕАД да не бъде прекратено.
Към молбата са приложени ксерокопия на: Споразумение от 29.04.2013 г., Уведомително писмо от 25.04.2013 г. от „К.Б.“ ЕООД и Служебна бележка от 07.05.2013 г.за наличие на неизплатени суми от „Б.М.Е.Б.“ ЕАД.
В заседание, проведено на 22.05.2013 г. (Протокол № 16), предвид отказа от споразумението от страна на жалбоподателката, Комисията приема решение и насрочва разглеждането на жалбата по същество в открито заседание на 26.06.2013 г. Конституира като заинтересована страна „К.Б.“ ЕООД, от което дружество в срок изисква страновище и относими доказателства.
В изпълнение на приетото решение, с писмо с вх. № С-380/10.06.2013 г. от „К.Б.“ ЕООД е депозирано становище, в което се посочва, че на правно основание – Договор от 16.01.2013 г. с „Б.М.Е.Б.“ ЕАД, дружеството придобива права по събиране на вземания от длъжници на оператора, в т.ч. и на жалбоподателката. Към писмото е приложено заверено ксерокопие на Договор за извънсъдебно събиране на вземания от 16.01.2012 г.
С писма с вх. № П-3673/30.05.2013 г. от „Б.М.Е.Б.“ ЕАД е депозирано становище, в което се сочи, че жалбоподателката е била страна по три правоотношения с оператора – договор за кабелна телевизия, за цифрова телевизия и за предоставяне на услугата Max Pack. Твърди се, че по първия договор страната има неизплатени задължения, тъй като след 30.06.2010 г. не са постъпвали плащания за доставяните услуги. Поради неизпълнение на договорните отношения, на 30.09.2010 г. дружеството (съгласно действащите Общи условия) прекратява договора и предоставя личните данни на г-жа Р.В.В. на „Е.М.“ ООД, а впоследствие на „К.Б.“ ЕООД с оглед извънсъдебно събиране на задължението ѝ.
За откритото заседание на КЗЛД, проведено на 26.07.2013 г. (Протокол № 21), жалбоподателката се явява лично. „Б.М.Е.Б.“ ЕАД се представлява от юрк. Д. с пълномощно по жалбата. За „Е.М.“ ООД се явява юрк. Ц.Д. с Пълномощно № 0159773/2013 г. За „К.Б.“ ЕООД се явява юрк. Д.А. с пълномощно от 28.01.2013 г. Г-жа Р.В.В. счита, че правата ѝ по ЗЗЛД са нарушени, тъй като личните ѝ данни са предоставени на трети лица без знанието и съгласието ѝ. Юрк. Д. заявява, че жалбата е неоснователна, по съображение подробно изложени в приложените писмени становища. Юрк. Ц.Д. паддържа становище за неоснователност на жалбата и уточнява, че на 21.03.2013 г. работата по случая е преустановена и личните данни на жалбоподателката са изтрити. Юрк. А. посочва че, дружеството, което представлява е придобило личните данни на г-жа Р.В.В. на правно основание – договор с оператора за извънсъдебно събиране на вземания.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с лични данни, изразяващо се в предоставянето им на трети лица без знанието и съгласието на жалбоподателката. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД „разпространяване“ представлява обработване на лични данни.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката.
В чл. 4 от ЗЗЛД законодателят е указал основанията за допустимост за обработване на лични данни. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона. В случая, Р.В.В. е страна по договор за ползване на кабелна телевизия. Този факт се потвърждава от жалбоподателката, която заявява, че е била абонат на „Б.М.Е.Б.“ ЕАД, но поради лошо качество на предоставяната услуга е върнала приемника преди изтичането на срока на договора. Следователно между страните е налице валидно правоотношение. Г-жа Р.В.В. е предоставила доброволно личните си данни с оглед сключения договор, от което следва, че е налице изричното ѝ съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни „Б.М.Е.Б.“ ЕАД да обработва личните ѝ данни във връзка сключения договор.
Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „Е.К.М.Б.“ ЕООД са неразделна част от всеки индивидуален договор, публикувани са и общодостъпни на интернет страницата на дружеството на адрес: www/blizoo.bg и имат действие спрямо всички потребители на услуги, предоставяни от оператора. Операторът може да внася промени в Общите условия по своя инициатива, като ги публикува в 7-дневен срок от изменението им. В чл. 8 от Общите условия се съдържа изричен текст, съгласно който в случай, че потребител с действащ договор не е съгласен с тях, в 30-дневен срок след публикуването им има право да поиска прекратяване на договора, което в конкретния случай не е налице.Съгласно чл. 36 от посочените условия, абонатът се счита информиран, че „Б.М.Е.Б.“ ЕАД може да събира, да обработва, както и да предоставя личните му данни за целите на събиране на дължими от него суми.
Видно от електронните разпечатки от системата на оператора, жалбоподателката не е заплатила абонаментни такси за предоставяна кабелна телевизия. Г-жа Р.В.В. потвърждава, че е върнала приемника преди изтичането на срока на договора, но не представя надлежни доказателства за прекратяването му. 
На правно основание - Договор за услуги по събиране на вземания, сключен на 01.02.2011 г., „Б.М.Е.Б.“ ЕАД предоставя вземането на Р.В.В. на „Е.М.“ ООД с оглед предприемане на извънсъдебни действия за събирането му. Съгласно чл. 2.4 от договора, „Е.М.“ ООД в качеството си на изпълнител извършва действията от свое име и в полза на възложителя. За целта г-жа Р.В.В. е надлежно уведомена от фирмата за събиране на вземания с писмо с изх. № 98830998/22.01.2013 г., в което е посочено както упълномощаването на „Е.М.“ ООД от „Б.М.Е.Б.“ ЕАД, така и размера на дължимото задължение, което Р.В.В. следва да заплати.
На правно основание - Договор за извънсъдебно събиране на вземания от 16.01.2013 г., „Б.М.Е.Б.“ ЕАД възлага и „К.Б.“ ЕООД приема да извършва действия по извънсъдебно събиране на вземания от длъжници на оператора. С Уведомително писмо № 1137869 от 25.04.2013 г. жалбоподателката е уведомена от „К.Б.“ ЕООД както за упълномощаването на дружеството, така и за размера на задължението, което следва да заплати.
В конкретния случай „Е.М.“ ООД и „К.Б.“ ЕООД са  „обработващи лични данни“ по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД. „Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва личните данни от името на администратора на лични данни.
Относно размерана дължимите суми, както и качеството на предоставените услуги засягат облигационни правоотношения, по които Комисията за защита на личните данни няма правомощия да се произнесе.
От изложеното следва извода, че личните данни на жалбоподателката са обработени от страна на „Б.М.Е.Б.“ ЕАД в качеството му на администратор на лични данни и от страна на „Е.М.“ ООД и „К.Б.“ ЕООД в качеството им на обработващ лични данни в съответствие с императивните законови изискания. Обработването на личните данни на жалбоподателката е законосъобразно по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 от ЗЗЛД, тъй като обработването е било необходимо с оглед сключения договор, както и за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което данните се отнасят е страна и за реализиране на законни интереси на администратра на лични данни. От събраните към административната преписка доказателства няма данни за извършено нарушение на императивни законови разпоредби.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-27/31.01.2013 г., подадена от Р.В.В. срещу „Б.М.Е.Б.“ ЕАД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-27/ 31.01.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings