Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-136/ 25.04.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-136/ 25.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж - 136/2013 г.
София, 12.07.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков в открито заседание, проведено на 03.07.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-136/25.04.2013 г., депозирана от Я.В.Н. срещу „БТК“ АД (БТК АД).
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Я.В.Н. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК“ АД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че е извършена злоупотреба с личните ѝ данни от служител на БТК АД, в търговски магазин на дружеството, находящ се на бул. „Скобелев“ № 35.
Я.В.Н. уточнява, че без нейно знание и съгласие служителят на БТК АД, а именно Георги Георгиев е съставил от нейно име договор за лизинг на мобилен телефон, на стойност 960 лв. Госпожа Я.В.Н. допълва, че никога е виждала телефонният апарат и не знае какъв модел е той, но е притискана от БТК АД да погасява вноските по него.
Я.В.Н. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на Закона за защита на личните данни, да бъдат предприети необходимите действия за отстраняването му.
Към жалбата не са приложени доказателства.
С оглед изразените в жалбата твърдения за извършено документно престъпление, с писмо рег. № П-3310/14.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискано от Я.В.Н. да уведоми административният орган, дали е сезирала разследващите органи по същия повод, по който е сезирала КЗЛД.
В отговор на така поставеният въпрос, на 17.05.2013 г. г-жа Я.В.Н. е прозвъняла в администрацията на КЗЛД и е уведомила за наличието на депозирана от нея жалба в Районна прокуратура – гр. София (СРП), същата заведена под рег. № 14878/15.04.2013 г.
За проведения телефонен разговор е съставен Протокол с рег. № ПР–78/ 18.05.2013г.
Във връзка с получената от жалбоподателката информация, с писма рег. № № П-3466 и П-4027, съответно от 18.05.2013 г. и 13.06.2013 г. на Председателя на КЗЛД, е изискано от СРП да потвърди за наличието на депозирана жалба от г-жа Я.В.Н., по същия повод, по който е сезирана и КЗЛД.
С писмо рег. № П-3988 от 11.06.2013 г. Районна прокуратура – гр. София уведомява КЗЛД, че на 17.04.2013 г. е възложено на началника на 02 РУП – СДВР извършването на проверка по пр. пр. № 14878/2013 г. по описа на СРП, с оглед данни за извършени престъпления по чл. 310 от НК, със срок за извършване на проверката 60 дни.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че
г-жа Я.В.Н. е сезирала Районна прокуратура – гр. София с жалба за извършено документно престъпление.
Съгласно чл. 54 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед събраните доказателствата по жалбата е налице хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка от 02 РУП – СДВР, могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защита на правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административен акт от КЗЛД. В зависимост резултатите от предприетите действия, от разследващите органи и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл. 1, ал. 5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява Наказателният кодекс (НК), а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това следва и от разпоредба на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл. 311 във вр. с чл. 309 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
На основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, водима от горното, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба рег. № Ж-136/25.04.2013 г., депозирана от Я.В.Н. срещу „БТК“ АД, до отпадане на основанията за спиране.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-136/ 25.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings