Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-188/ 27.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-188/ 27.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-188/2013г.
София, 12.07.2013г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева,Валентин Енев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 26.06.2013г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж-188/ 27.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу Министерски съвет на Република България.
В жалбата си господин Я.Л.Н. уведомява, че на 03.05.2013г., по електронен път, е подал до Министерски съвет на Република България заявление за достъп до лични данни, подписано с квалифициран електронен подпис, на основание чл. 29 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Жалбоподателят получава потвърждение, че писмото му е получено на 07 май 2013г., но твърди че липсват както произнасяне в срока по чл. 32 от ЗЗЛД, така и уведомление във формата и срока, предвидени в чл. 33 от Закона. Според господин Я.Л.Н. изцяло е осъществен фактическия състав за носене на административно-наказателна отговорност и той моли на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД, КЗЛД да наложи административно наказание на Министерски съвет на РБ, на основание чл. 42, ал. 7 от ЗЗЛД.
С писмо рег. № П-3803/04.06.2013г. на Председателя на КЗЛД, от Министерски съвет на РБ е изискано писмено становище по жалба рег. № Ж-188/27.053.2013г., ведно с относимите доказателства. С писмо рег. № С-409/18.06.2013г. МС на РБ ангажира становище по случая, с което информира, че на 03.05.2013г. Я.Л.Н. е подал заявление до Министерски съвет на РБ по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗЗЛД, което в първия работен ден е регистрирано в деловодството на администрацията на МС (АМС) с вх. № 03.07-39/07.05..2013г. Сочи се, че в срока по чл. 32, ал. 1 от ЗЗЛД е изготвено писмо изх. № 03.07-39/21.05.2013г., с приложени към него писмена справка и копия от документите, съдържащи лични данни на господин Я.Л.Н. и съхранявани в АМС. Обръща се внимание, че писмото е изпратено на Я.Л.Н. чрез „Български пощи” ЕАД на 21.05.2013г. и към датата на подаване на жалба рег. № Ж-188 в КЗЛД – 27.05.2013г., писмо изх. № 03.07-39/21.05.2013г., все още не е получено от жалбоподателя. Приложено е заверено копие от обратна разписка № 03.07-39/21.05.2013г., с бар код ИД РS 1594 000СКС 8, от която е видно, че писмото е получено от господин Я.Л.Н. на 30.05.2013г. Изтъква се, че справка, извършена в деловодството на АМС установява, че писмото е описано в т. нар. експедиционен или куриерски лист на 21.05.2013г., предадено е срещу подпис в пощенски клон 1594, където е записано в опис с изходящите писма за 21.05.2013г. и е клеймовано с идентичен печат, поставен върху описа – София 94, 21.05.13 – 20.
От МС на РБ считат, че твърденията в жалба № Ж – 188/27.05.2013г. за липса на произнасяне в срока по чл. 32 и на уведомяване по чл. 33 от ЗЗЛД, са необосновани и молбата на жалбоподателя за налагане на административно наказание на АМС по чл. 42, ал. 7 от ЗЗЛД е неоснователна. Подчертава се, че АМС е изпълнила своевременно задълженията си като администратор на лични данни, като в 14 – дневния срок по чл. 32, ал. 1 от ЗЗЛД е разгледала и се е произнесла по заявлението на Я.Л.Н., чрез изготвената и изпратена на заявителя на - 21.05.2013г., справка за обработените лични данни, отнасящи се до него. Спазена е и предпочетената от господин Я.Л.Н. форма за предоставяне на изисканата информация, изрично посочена в заявлението – чл. 31, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата, подадена от Я.Л.Н. срещу МС на РБ отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Същевременно, във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от АПК, КЗЛД - като административен орган, следва да извърши проверка по отношение допустимостта на депозираната жалба. Предвид горното, макар жалба рег. № Ж-188/27.05.2013г. да е насочена срещу администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД, да е подадена от физическо лице и в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, липсва правен интерес, поради което се явява недопустима.
Доказателствените материали, събрани по жалба рег № Ж-188/27.05.2013г., както и становището на МС на РБ, изразено по нея, навеждат на извода, че администратора на лични данни е изпълнил своевременно задълженията си, като в 14 – дневния срок по чл. 32, ал. 1 от ЗЗЛД е разгледал и се е произнесъл по заявлението на Я.Л.Н., чрез изготвена и изпратена на заявителя на - 21.05.2013г., справка за обработените лични данни, отнасящи се до него. Спазена е и предпочетената от господин Я.Л.Н. форма за предоставяне на изисканата информация, изрично посочена в заявлението. Писмото от МС е изпратено на Я.Л.Н. чрез „Български пощи” ЕАД на 21.05.2013г. и към датата на подаване на жалба рег. № Ж-188 в КЗЛД – 27.05.2013г., писмо изх. № 03.07-39/21.05.2013г., все още не е получено от жалбоподателя. С оглед реда за изчисляване на сроковете, регламентиран в чл. 60, ал. 5 и чл. 62, ал. 1 от ГПК, приложеното заверено копие от обратна разписка № 03.07-39/21.05.2013г., с бар код ИД РS 1594 000СКС 8, от която е видно, че писмото е получено от господин Я.Л.Н. на 30.05.2013г., свидетелства за спазване от Администратора на предвидения в чл. 32, ал. 1 от ЗЗЛД срок за отговор.
Действията, предприети от МС на РБ по изготвяне и изпращане - в срок, на справка за обработените лични данни на заявителя определят наличие на хипотезата на чл. 27, ал. 2, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс и по отношение на жалбоподателя не може да се установи правен интерес от водене на административно производство.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 1от ПДКЗЛДНА.
РЕШИ:
Обявява жалба рег. № Ж-188/27.05.2013г., подадена от Я.Л.Н. срещу Министерски съвет на Република България за недопустима и прекратява административното производство, образувано по нея.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-188/ 27.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings