Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-95/ 21.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-95/ 21.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-95/2013 г.
гр. София, 12.07.2013 г.
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав:Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно открито заседание, проведено на 03.07  .2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-95/21.03.2013 г. от П.Т.М.-И. срещу ОДБХ- гр. Враца за нарушения на Закона за защита на личните данни.
С Решение от 29.05.2013 г. (Протокол № 17) на основание чл. 38, ал. 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира като ответна страна по жалбата Българската агенция по безопасност на храните и като заинтересована страна в качеството й на обработващ лични данни- ОДБХ- гр. Враца.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество- не се явяват, не се представляват, не ангажират допълнително доказателства за целите на административното производство по разглежданата жалба.
П.Т.М.-И. сезира КЗЛД с жалба в качеството си на директор на ЦДГ „Р.“- гр. Бяла Слатина срещу ОДБХ- гр. Враца, в която излага твърдения за неправомерно обработване на личните й данни от страна на служители на агенцията. Според лицето нарушението се състои в незаконосъобразното разпространение на личните й данни по повод изписване на единния й граждански номер в Констативен протокол от извършена проверка на представляваното от нея детско заведение. Съгласно изложените в жалбата факти и представени писмени доказателства, фактическата обстановка по случая е следната:
На 21.03.2012 г. проверяващ екип на ОДБХ-гр. Враца извършва проверка на ЦДГ „Р.“, резултатите от които са отразени в Констативен протокол. Въз основа на констатираните факти по-късно е издаден Акт за установяване на административно нарушение № 060581 и Наказателно постановление № 96 от 09.04.2012 г. на директора на ОДБХ- гр. Враца. Постановлението е отменено с Решение № 74 от 27.07.2012 г. на Белослатински районен съд, III наказателен състав.
В констативния протокол съставителите И.Р. и Д.Д. отразяват ЕГН на жалбоподателката и адрес по местоживеене без това да е предвидено като задължителен реквизит на утвърдения с Приложение № 4 към Заповед № РД 11-470/20.05.2011 г. на изп.директор на БАБХ образец № 9.
Г-жа П.Т.М.-И. счита, че е налице грубо нарушение на установения от ЗЗЛД режим за защита на личните данни, поради което моли да бъде потърсена отговорност на служителите на ОДБХ-гр. Враца И.Р. и Д.Д.
Към жалбата се прилагат копия от цитирания констативен протокол.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П-2301/04.04.2013 г. от директора на ОДБХ- гр. Враца е изискано писмено становище по случая с представяне на относимите към случая доказателства.
С писмо вх. № С-235/15.04.2013 г. директорът на ОДБХ- гр. Враца изразява становище за неоснователност на жалбата, като сочи, че наведените в жалбата доводи са общи и липсва конкретика по отношение на претендираните като нарушени права защитени от ЗЗЛД. Прилага се препис от административно-наказателната преписка по случая.
С писмо изх. № П-2300/04.04.2013 г. становище по случая е изискано и от Българската агенция по безопасност на храните в качеството й на администратор на лични данни.
С писмо вх. № П- 3285/13.05.2013 г. от страна на Агенцията изпращат писменото становище на директора на ОДБХ- гр. Враца по случая.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- П.Т.М.-И., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- Агенцията по безопасност на храните- администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателката във връзка с извършена проверка на представляваното от жалбоподателката детско заведение и реализиране на административно-наказателна отговорност. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата е основателна, поради следните съображения:
По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД БАБХ е администратор на лични данни, който следва да обработва личните данни на физическите лица в съответствие разпоредбите на закона, при наличието на законоустановените предпоставки за това.
Реализирането на административно-наказателна отговорност следва да се осъществява по предвидения за това ред в ЗАНН. Тъй като в него не са регламентирани реквизитите на предхождащия акта за установяване на адм. нарушения констативен протокол, то следва съдържанието на последния по отношение на отразените в него лични данни да се съобрази с утвърдените за целта вътрешни правила за работа с лични данни, чийто материален израз се явява Заповед № РД 11-470/20.05.2011 г. на изп.директор на БАБХ, а също така и с разпоредбите на ЗЗЛД.
Безспорно страните в административно-наказателното производство следва да бъдат идентифицирани еднозначно. Не се спори за присъствието на ЕГН в акта за установяване на адм.нарушение или следващото го наказателно постановление. Спорно по случая е включването на ЕГН на жалбоподателката в констативен протокол от извършена проверка на обект, ръководен и управляван от нея. Тъй като целта на този протокол е да отрази резултата от констатираното нарушение на нормативно установените правила за безопасността на храните в инспектирания обект, то приоритетно следва да бъде установяването на идентификацията на проверявания обект и констатираните в него нарушения. На този етап идентификацията на г-жа П.Т.М.-И. е необходима в качеството й на присъстващ на извършената проверка, а не като административно-наказателно отговорно лице. В качеството й на присъстващ тя безспорно може да бъде идентифицирана еднозначно с име, длъжност и адрес по месторабота, както е предвидено и в утвърдения образец на констативен протокол, който се попълва при извършената проверка. Употребата на лични данни извън този обем се оказва непропорционална на целите, за които се ползват, както и в разрез на чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД- същите да се обработват законосъобразно и добросъвестно. А съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД администраторът на лични данни следва да събира данните за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. В случая изискването на тази разпоредба е нарушено, тъй като няма законово обоснована необходимост, която да налага физическото лице- присъстващ на проверка на органите на БАБХ да бъде идентифицирано по този начин, а именно- чрез отразяване на ЕГН и адрес по местоживеене в констативния протокол от извършената проверка.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж-95/21.03.2013 г. от П.Т.М.-И. срещу Българската агенция по безопасност на храните;
2. На основание чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 38, ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД налага административно наказание имуществена санкция в размер на 11 000 лв. (единадесет хиляди лева) на администратора на лични данниБългарската агенция по безопасност на храните с код по БУЛСТАТ- 176040023 с управител В.А.Т.-С. за това, че е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗЗЛД като е отразил лични данни за ЕГН и адрес по местоживеене на П.Т.М.-И. в Констативен протокол от 21.03.2012 г. на ОДБХ- гр. Враца за извършена проверка на ЦДГ „Р.“- гр. Бяла Слатина, тъй като данните се явяват се прекомерни с оглед на целта на извършената от органите на БАБХ проверка.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му, чрез КЗЛД пред Административен съд- София град.
След влизане в сила на настоящото решение, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов”-№ 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-95/ 21.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings