Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ П-2079/2013 г.
София, 01.07.2013 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Веселин Целков, в заседание, проведено на 04.06.2013 г. (Протокол № 18), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба  с рег. № П-2079/29.03.2013 г., подадена от М.В.К. срещу „Б.П.” ЕООД и „НСК С.” ЕООД.
От Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” в Комисията за защита на личните данни е препратена по компетентност жалба с твърдения за извършена злоупотреба с лични данни. В жалбата се сочи, че дружествата „Б.П.” ЕООД и „НСК С.” ЕООД обработват личните данни на жалбоподателя без наличие на правно основание. Г-н М.В.К. твърди, че периода от м. април до м. септември 2009 г. е работил в „Б.П.” ЕООД и от м. октомври 2009 г. до края на 2010 г. – в „НСК С.” ЕООД, но след прекратяване на трудовите правоотношения дружествата продължават да използват данните му, „за да получат регистрация към Камарата на строителите”, според него. Жалбоподателят е притеснен, че посочените фирми го водят на работа, както и от факта, че на негово име се внасят осигурителни вноски, поради което настоява да се извърши проверка по случая. 
Към жалбата са приложени документи, събрани в хода на извършена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” проверка. 
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писма с изх. № П-2984/26.04.2013 г. и № П-3048/29.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от Националната агенция по приходите (НАП) и от Националния осигурителен институт (НОИ) е изискана информация за декларирани прекратени и настоящи трудови договори на името на жалбоподателя.
В отговор, с писмо с вх. № П-3501/21.05.2012 г. от НОИ е изпратена справка с наличните данни от регистър на трудовите договори относно лицето М.В.К.
С писмо с вх. № П-3500/21.05.2013 г. от НАП е предоставена информация по данни от информационната система, от която е видно, че дружествата „Б.П.” ЕООД и „НСК С.” ЕООД са подали в агенцията по електронен път Уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с писма с изх. № П-3051/29.04.2013 г. и № П-3053/29.04.2013 г.на Председателя на КЗЛД, „Б.П.” ЕООД и „НСК С.” ЕООД са уведомени за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК са изискани становища, заверени копия на прекратени и настоящи трудови договори с жалбоподателя, както и други относими към жалбата доказателства.
От дружеството „Б.П.” ЕООД е постъпила молба с вх. № П-3387/16.05.2013 г. с искане за удължаването на срока за предоставяне на становище и доказателства по случая.
С писмо с изх. № П-2990/26.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят е уведомен за откритото пред КЗЛД административно производство по жалбата. Уведомен е, в случай че поддържа жалбата, в срок да я изпрати, съобразена с изискуемите законови реквизити, както и да подпише съдържанието ѝ. Изискана е информация дали по случая е сезирал и други органи.     
В отговор, с писмо с вх. № П-3521/22.05.2013 г. жалбоподателят депозира молба, в която заявява, че оттегля жалбата си към „Б.П.” ЕООД и желае административното производство по нея в тази част да бъде прекратено. Отказът от жалба спрямо „Б.П.” ЕООД е потвърден и при проведен телефонен разговор с г-н М.В.К. (Протокол с вх. № ПР-82/21.05.2013 г., както и Протокол от 30 2013 г.). Жалбоподателят заявява, че поддържа жалбата си срещу „НСК С.” ЕООД. Към писмото е приложена декларация, в което М.В.К. заявава, че в качеството си на служител на „Б.П.” ЕООД многократно и собственоръчно е подписвал документи, от което следва извода, че е налице изричното му съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД дружеството дза обработва личните му данни.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон. В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
По смисъла на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. С оглед посочената разпоредба и чл. 24, ал. 1 от АПК, пред КЗЛД е образувано административно производство по жалбата.
В качеството си на страна в административното производство, с Молба с вх. № П-3521/ 22.05.2013 г. М.В.К. упражнява правото си да поиска прекратяване на производството пред КЗЛД срещу дружеството „Б.П.” ЕООД. Наличието на подаден отказ от жалба срещу „Б.П.” ЕООД като доказателство относно разглеждания случай е потвърждение за съгласието на жалбоподателя с новите условия.
Посочената хипотеза се съдържа в чл. 56, ал. 1 от АПК, съгласно която административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало. В молбата за прекратяване на административното производство, жалбоподателят категорично и ясно изразява волята си да десезира КЗЛД спрямо „Б.П.” ЕООД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г., подадена от М.В.К. срещу „Б.П.” ЕООД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № П-2079/ 29.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings