Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег.№ Ж-74/ 27.02.2013 г.

Решение по жалба с рег.№ Ж-74/ 27.02.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-74/2013 г.
София, 01.07.2013 г.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев, в заседание, проведено на 12.06.2013 г.  (Протокол № 19), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа жалба с рег. № Ж-74/27.02.2013 г., подадена от Д.Г.С. срещу БТК АД.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателката посочва, че е абонат на БТК АД. Твърди, че при заплащане на месечните си сметки за ползвани услуги е установила, че на нейното име и ЕГН фигурира и фиксиран телефон, за който г-жа Д.Г.С. заявява, че не знае, не е подписвала договор и не го ползва. От обясненията на служителите от офиса е уведомена, че в системата на оператора има друго лице с нейните имена, но с различен ЕГН и номер на документа за самоличност. Жалбоподателката е обезпокоена, че на нейното име да се води телефонен номер, на който не е титуляр. Счита, че грешката е на БТК, но към момента не е получила от оператора отговор на подадените жалби, поради което моли Комисията да предприеме необходимите действия по случая.
С писма с изх. № П-1528/06.03.2013 г. и № П-1529/06.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД, Д.Г.С. е уведомена, че съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. На подателката е разяснено, че по смисъла на чл. 1, ал. 5 от Закона за защита на личните данни неговата приложимост е обусловена доколкото в специален закон не е предвидено друго. Посочената разпоредба изключва приложението на ЗЗЛД по отношение на онези случаи, при които обработването на лични данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяние. В тези случаи специален закон се явява Наказателният кодекс, а реализирането на съответната наказателна отговорност се осъществява по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Съставянето и използването на неистински документ (в конкретния случай, сключването на договор с БТК АД на нейно име без знанието и съгласието ѝ), както и удостоверяване на неверни обстоятелства в него, съставлява документно престъпление по смисъла на чл. 309 от НК. Уведомена е, ако предприеме да сезира прокуратурата по случая, да уведоми КЗЛД за входящия номер на жалбата си.
На г-жа Д.Г.С. са посочени реквизитите, които следва да съдържа искането, с което се сезира КЗЛД. Уведомена е, в случай, че поддържа жалбата си, следва в 3-дневен срок да я изпрати съобразена с указанията, да посочи кога е узнала за твърдяното нарушение, както и да подпише съдържанието ѝ.
В отговор, жалбоподателката депозира молба с вх. № П-1561/07.03.2013 г., с която потвърждава жалбата си до Комисията за защита на личните данни. Към писмото е приложено писмо от 26.02.2013 г. от БТК АД.
При проведен разговор по телефон с номер ***** (Протокол с вх. № ПР-51/20.03.2013 г.), г-жа Д.Г.С. посочва, че за твърдяното нарушение е узнала при посещение в офис на Виваком, находящ се в ЖК „Студентски град” през м. октомври 2012 г. Жалбоподателката уведомява Комисията, че по случая е подала жалба с вх. № 11576/13 г. от 20.03.2013 г. в Софийска районна прокуратура.
В условията на служебното начало с писма с изх. № П-1993/26.03.2013 г. и № П-3257/ 10.05.2013 г. на Председателя на КЗЛД, от Софийска районна прокуратура е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая.
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс дружеството БТК АД е уведомено за образуваното административно производство и на основание чл. 36 от АПК е указано да предостави писмено становище, заверени копия на прекратени и настоящи договори сключени с жалбоподателката, както и относими доказателства към жалбата.
С писмо с вх. № С-174/15.03.2013 г. от БТК АД е депозирано становище, в което се посочва, че в клиентската система на оператора съществува друго лице със сходни на жалбоподателката имена, но с различен клиентски код и с различен адрес за кореспонденция. Посочва се, че за процесния телефонен номер страна по договора е лицето Д.А.С. От дружеството се твърди, че месечните сметки се изпращат на титуляра по договора, който редовно и регулярно заплаща за ползваните услуги. От БТК се заявява, че личните данни на жалбоподателката не са разпространяване неправомерно, поради което считат жалбата за неоснователна.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Споразумение от 04.10.2012 г.; Писмо от БТК АД до Д.А.С.; три броя месечни сметки и пълномощно на юрк. Б.И.
Жалбата, подадена от Д.Г.С. срещу БТК АД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата не е посочена точната дата на твърдяното нарушение, но от изложеното следва извода, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава дружеството БТК АД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на дружеството БТК АД е издадено Удостоверение № 14414 и е вписано  в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните данни на г-жа Д.Г.С., изразяваща се в сключването на договор за услуги без знанието и съгласието ѝ. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД ”употреба” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
Съгласно чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с Протокол с вх. № ПР-54/25.03.2013 г. по случая е сезирана Софийска районна прокуратура с жалба с вх. № 11576/13 г. по описа на СРП. При проведен разговор по телефона (Протокол от 05.06.2013 г.), жалбоподателката потвърждава, че в 07 РУП – СДВР се извършва проверка, която към настоящия момент не е приключила. Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД и ще се установи дали обработването на личните данни на жалбоподателката може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № Ж-74/27.02.2013 г., подадена от Д.Г.С. срещу БТК АД за допустима.
2. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката Д.Г.С. и ответна страна - БТК АД в качеството му на администратор на лични данни.
3.Спира административното производство по жалбатадо отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег.№ Ж-74/ 27.02.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings