Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-39 /05.02.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-39 /05.02.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-39/2013 г.
София, 01.07.2013г.

Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 29.05.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. Ж-39/05.02.2013г., подадена от Р.Й.Г. срещу Община Карнобат.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 27.03.2013г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституирана Община Карнобат.
Р.Й.Г. сезира КЗЛД с жалба, в която сочи, че при кандидатстване за работа по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изисква представянето на копие от документ за самоличност.
Госпожа Р.Й.Г. прилага към жалбата си копие от обява на Община Карнобат, публикувана в брой 1 от 07.01.2013г. във вестник „Карнобатски глас” и копие от обява на Община Карнобат, публикувана в брой 3 от 21.01.2013г. във вестник „Карнобатски глас” и копие от заявление за кандидатстване по програмата.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от Община Карнобат.
На 21.02.2013г. е депозирано в деловодството на Комисията писмено становище от ответната страна в производството. Администраторът на лични данни излага следната фактология:
Обявените конкурси за длъжността „Координатор по проект”, както и набирането на персонал за Звеното за услуги в домашна среда са в изпълнение на проект „”Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Карнобат”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по договор BG051PO001-501-04-0132-I0001.
Във връзка със схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, община Карнобат е публикувала още една обява във вестник „Карнобатски глас”, с която е обявено началото на приема на документи на „кандидат-потребителите” и „асистенти” за предоставяне на почасови услуги. Кандидатите следва да попълнят заявление по образец, а заявленията са предоставени от оперативната програма. Оперативната програма е определила необходимият набор от документи, който следва да представят кандидатите и сред тях фигурира и копие на документа за самоличност.
Община Карнобат приема, че е предприела всички технически и организационни мерки за защита на личните данни и изискването на копие от документа за самоличност на кандидатите е по повод изискванията на Оперативната програма.
Към писменото становище са приложени следните документи: копие от обявление за конкурс за заемане на длъжността „Куриер”, копие от обявление за конкурс за заемане на длъжността ст.специалист „Приходи”, образец на заявление за кандидатстване за асистент, предоставящ почасови социални услуги по проект „Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Карнобат” и образец за ползване на почасови социални услуги, включващи: дейности за лична помощ, дейности за социална подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности.
С писмо изх.№П-1492/05.03.2013г. на Председателя на КЗЛД е указано на ответната страна – Община Карнобат, че не подкрепя изложените твърдения за наличието на правно основание за изискване на копие от документа за самоличност на кандидатите за асистент, предоставящ почасови социални услуги по проект „Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Карнобат”. Изискано е представянето на допълнителни доказателства, а именно цитираният в становището договор или друг документ, въз основа на който и в изпълнението му, Община Карнобат изисква копие от документа за самоличност на кандидатите и правното основание за това.
В изпълнение на дадените от КЗЛД указания, Община Карнобат е направила уточнение, като е посочила, че за администратора на лични данни е налице едно от основанията посочени в чл.4 от ЗЗЛД. Налице е съгласието на физическото лице, за което се отнасят личните данни. В подкрепа на това твърдение се прилага декларация от Р.Й.Г., с която тя изразява съгласието си свързаните с нея лични данни да бъдат обработвани от общината за целите на проект „Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от Община Карнобат”.
Към становището е приложено и заявление от жалбоподателката за кандидатстване за длъжността – асистент и автобиография.
На 19.04.2013г. е депозирано допълнение на становището на Община Карнобат. Уточнява се, че проекта „Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат” е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по договор BG051PO001-5.1.04-0132-С001, изисква представянето на копие от документа за самоличност на кандидатите. Община Карнобат е бенефициент по проекта и изпълнява задълженията си по проекта. Сочи се още, че образците, които трябва да попълнят и подадат кандидатите за участие по програмата са предоставени на екипа, отговарящ за осъществяване на дейностите по оперативната програма. Именно в тези образци фигурира изискването за копиране на документа за самоличност. Община Карнобат сочи, че копието на документа за самоличност се прави с цел „идентифициране на самите кандидати”. При изпълнението на проекта, бенифициентите се ръководят от методика, която е утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и е разработена за предходна подобна програма – за предоставяне на социална услуга в общността „Социален асистент”, но община Карнобат приема, че тя намира приложение и за проекта, по който е кандидатствала жалбоподателката.
Излагат се аргументи за стандартите за качество на предлаганите услуги по оперативната програма, като се сочи нормативната уредба, регламентираща тези отношения. Един от ръководните принципи на програмата е поверителност на личните данни и информация, като се прави подробно описание как се гарантира спазването на принципа.
Администраторът на лични данни твърди, че съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, един от необходимите документи към молбата за ползване на социални услуги е именно документ за самоличност /за справка/. Изискването за предоставяне на копие от личната карта, община Карнобат обуславя с необходимостта за идентифициране на съответния кандидат, респективно потребител.
Ответната страна не отрича, че е изисквано и събирано копие от документа за самоличност на кандидатите, желаещи да участват по програмите, по които общината е бенефициент. Посочва се, че след извличане от документите за самоличност, на нужната информация за идентифициране на кандидатите, в това число и на госпожа Р.Й.Г., комисията по подбор е унищожила всички хартиени носители, съдържащи копия на лични карти. За унищожаването на данните е съставен протокол.
Към становището се прилагат: заявление от Р.Й.Г. за кандидатстване, декларация от Р.Й.Г., протокол за унищожаване на хартиените носители, договор BG051PO001-5.1.04-0132-С001 и заповед №РД-881/28.12.2012г. на Кмета на община Карнобат.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е Община Карнобат. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подал е заявление за регистрацията му като администратор на лични данни и съответно е регистриран от Комисията.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателката има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
За насроченото за 29.05.2013г., открито заседание на КЗЛД, страните са редовно призовани. Жалбоподателката се явява лично. Община Карнобат не изпращат представител.
От събраните по административната преписка доказателства може да се установи следната фактическа обстановка:
Р.Й.Г. е подала документи на 07.02.2013г., за кандидатстване за длъжността асистент, предоставящ почасови социални услуги по проект „Услуги в домашна среда и за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в Община Карнобат”. В заявлението за кандидатстване собственоръчно е попълнила личните си данни. Жалбоподателката е подписала и декларация, в която декларира, че е съгласна да предостави личните си данни за целите на проекта.
Не е спорно между страните, че е снето копие от личната карта на жалбоподателката, което на 11.02.2013г. е унищожено, според твърденията на Община Карнобат.
Наличието на договорни или преддоговорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. Съгласието е изразено чрез конклудентни действия, а именно попълване на заявлението за участие по програмата и представяне на изискуемите се документи. Съгласието си, за обработване на личните й данни от страна на Община Карнобат, Р.Й.Г. е изразила и чрез декларирането му, видно от приложената по административната преписка декларация.
Освен наличието на условие за допустимост, при обработване на личните данни следва да се съблюдават и принципите, на които следва да се основава законосъобразното обработване на лични данни, подробно посочени в разпоредбата на чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
Личните данни трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с целите. При обработването, личните данни следва да бъдат съотносими, свързани с и ненахвърлящи целите, за които са събрани.
Личните данни на Р.Й.Г. са събрани от Община Карнобат с цел, организиран и проведен конкурс за длъжността асистент, предоставящ почасови социални услуги по проект „Услуги в домашна среда и за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в Община Карнобат”. Целта на събиране на личните данни е индивидуализиране по безспорен начин на лицето, което кандидатства за длъжността. Освен, че в изискуемите се за кандидатстване документи са посочени личните данни на жалбоподателката, ответната страна е взела и копие на документа за самоличност.
В допълнително приложените към административната преписка доказателства от община Карнобат се установява, че копието на документа за самоличност се прави с цел „идентифициране на самите кандидати”. Администраторът на лични данни сочи, че при изпълнението на проекти по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, бенифициентите се ръководят от методика, която е утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. Уточнява се, че методиката е разработена за предходна подобна програма – за предоставяне на социална услуга в общността „Социален асистент”, но община Карнобат приема, че тя намира приложение и за проекта, по който е кандидатствала жалбоподателката.
Във връзка с изложеното, Комисия за защита на личните данни приема, че има извършено административно нарушение на чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД от Община Карнобат. Събирането на копие от документа за самоличност на кандидатите за участие по програмата „Услуги в домашна среда и за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в Община Карнобат” се явява несъотносимо и надхвърлящо целта, за която се обработват данните на кандидатите.
По смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД „обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. От цитираното определение на понятието „обработване на лични данни” е видно, че всяко едно от посочените действия само по себе си или в определена последователност, представлява обработване на лични данни по смисъла на закона. В конкретния случай, описан в жалбата личните данни са обработени чрез копиране и съхраняване на документа за самоличност на Р.Й.Г. Фактът на  обработване на личните данни чрез копиране на личната карта не е спорен. Ответната страна в административното производство категорично е заявила, че е извършила копирането и съхраняването, като е посочила и периода на съхраняване - 07.02-11.02.2013г.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Правомерното обработване на личните данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна- на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработване на техните лични данни.
На основание изложеното Комисията приема, че свързаните с жалбоподателката лични данни са несъотносими и надхвърлящи целите, за които се обработват.
Безспорно е необходимо да бъдат индивидуализирани лицата, които кандидатстват, така и лицата, които ще се възползват от услугите на оперативната програма. Индивидуализацията се извършва документално с представяне на набор от документи, в които са посочени личните данни на лицата, а към тях са приложени съответно документи, които удостоверяват необходимите факти, а именно, че отговарят да получат услуга от програмата или, че отговорят да заемат дадената длъжност по програмата. Видно от заявлението за кандидатстване по програмата, в него се вписват  почти цялата съдържаща се в личната карта информация: три имена, единен граждански номер, номер на документа за самоличност, орган който го е издал и дата на издаване, адрес и подпис. Към заявлението се прилагат документи, които са носители на част от посочената информация, както и на друга, която е необходима да удостовери наличието или липсата на някой определени факти и обстоятелства.
Българските лични документи са машинночитаеми. Изисквания към форматите и данните в машинночитаемата зона се определят с акт на Министерския съвет. Машинночитаемата зона на българските лични документи съдържа следните данни: 1. вид на документа; 2. органа, издал документа; 3. фамилия и други имена на притежателя на документа; 4. номер на документа; 5. гражданство на притежателя на документа; 6. дата на раждане на притежателя на документа; 7. пол на притежателя на документа; 8. дата на изтичане на валидността на документа; единен граждански номер, личен номер или личен номер на чужденец; контролни цифри на данните по горните точки. Този обем от информация е по-голям от необходимият за индивидуализация на лицето, каквато цел е посочила община Карнобат, за да обоснове снемането на копие от документа за самоличност.
Противоречиви и нелогични са изложените от Община Карнобат твърдения, които обуславят необходимостта от снемане на копие от личната карта на лицата. В становище от 19.04.2013г., общината заявява, че изискването на копие на документа за самоличност се прави „само и единствено с цел да бъдат снети личните данни на лицата” и цели „бързина при подаване на съответните заявления предвид големия брой желаещи да се възползват от услугата”. Ответната страна уточнява, че след „извличане на нужната информация за идентифициране на лицето, както и на всички други кандидати, комисията по подбор е унищожила всички хартиени носители, съдържащи копия на лични карти”. От приложените към административната преписка документи, липсват такива, създадени от изборната комисия или общината, върху които да е отразено снетата от документа за самоличност информация. Приложени са документи, които са попълнени от госпожа Р.Й.Г., и в които тя собственоръчно е изписала собствените си лични данни. За КЗЛД буди недоумение факта, че се изисква копие от личната карта, с твърдение, че това е необходимо за индивидуализация на лицето, за снемане на личните му данни и бързина при обработването на документите, а в същото време от приложените доказателства не се установява да е извършено, нито едно действие от посочените.
В разпоредбата на чл.40, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане е разписано, че лицата, които желаят да ползват социални услуги, следва да подадат писмена молба. Законодателят е предвидил, че към молбата, лицето трябва да представи и документа си за самоличност, но да се извърши справка /индивидуализация/, но не е предвидено да се прави копие от него.
Община Карнобат представя в подкрепа на твърденията си протокол от 11.02.2013г., които удостоверява, че изборната комисия след като е снела необходимата й информация от документите за самоличност на кандидатите ги е унищожила. Протокола отразява, че са унищожени 109 хартиени носителя на копие на лични карти, но не може да се установи по безспорен начин, дали след тях е и копието от документа за самоличност на жалбоподателката. Още повече, че в откритото заседание, госпожа Р.Й.Г. представи на Комисията и тя прие писмо с изх.№94-00-2542/1/14.05.2013г. на кмета на Община Карнобат. Писмото е адресирано до Р.Й.Г. и в него се сочи, че лицето е подало две заявления за длъжността „социален работник” и „асистент”. Община Карнобат уведомява жалбоподателката, че всички депозирани документи от кандидатите по програмата са архивирани за нуждите на проекта, в това число и нейните лични и това е причината поради, която не могат да й бъдат върнати.
Следва да се отбележи, че съгласно приложеното заявление /бланка/ за кандидатстване за длъжността асистент са посочени изчерпателно прилаганите към него документи. Сред тях на първо място е посочен документа за самоличност /копие/. В Комисия за защита на личните данни остава убеждението за противоречивост на твърденията. От една страна се прилагат доказателства с твърдения, че копието на документа за самоличност на жалбоподателката е унищожено на 11.02.2013г., а от друга страна на нея самата се представя официална информация, че всичките й документите са архивирани и това води до невъзможност те да бъдат върнати.
На следващо място, КЗЛД установи при извършена служебна проверка в регистъра с администраторите на лични данни, който води, че Община Карнобат е заявила 62 броя регистъра с лични данни. Заявените регистри съдържат личните данни, по издаваните от общината актове по гражданското състояние на съответните населени места в общината, но липсва заявен регистър с личните данни на кандидатите по оперативните програми, по които общината е бенефициент. Неизпълнението на задължението от страна на администратора на лични данни, вменено с разпоредбата на чл.17 от ЗЗЛД съставлява административно нарушение по ЗЗЛД.
Съгласно разпоредбата на чл.6 от Закона за българските лични документи, гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност. При тълкуване на правната норма следва да се приеме, че законодателят е определил, че физическото лице следва да представи документа си за самоличност, за да удостовери самоличността си, но не и да се снема копие от него.
С настоящето решение Комисия за защита на личните данни, установи по безспорен начин, че Община Карнобат с БУЛСТАТ 000057026, представлявана от кмета на общината Г.Д. на 07.02.2013г. /датата на входиране на заявлението за кандидатстване за асистент/ в гр.Карнобат е извършила административно нарушение, изразяващо се в обработване на свързаните с Р.Й.Г. лични данни в нарушение на принципа на съотносимост и съразмерност. Личните данни на жалбоподателката, а именно снемането на копие от документа й за самоличност надхвърля целите, за които се събират свързаните с нея лични данни. С нарушаване на чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД, ответната страна в административното производство е извършила административно нарушение по смисъла на ЗЗЛД, което подлежи на санкциониране.
При определяне размера на налаганото с настоящето решение административно наказание, Комисията се съобрази с характера и степента на нарушението и обществените отношения, които засяга. От събраните по административната преписка доказателствата, КЗЛД установи от приложеният протокол от 11.02.2013г. на комисията, която извършва подбор на подадените заявление за участие в оперативната програма, че са били снети 109 броя копия на документи за самоличност на физически лица.
Комисията установи, че деянието не е извършено при условията на неизбежна отбрана или крайна необходимост, поради което представлява административно нарушение.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледани по същество жалбата е основателна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 във връзка с чл.38, ал.2 и чл.42, ал.1 от ЗЗЛД и чл.39, ал.2 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация,
РЕШИ :
1.Обявява жалба рег. Ж-39/05.02.2013г., подадена от Р.Й.Г. срещу Община Карнобат за основателна.
2. Налага на Община Карнобат с БУЛСТАТ 000057026, представлявана от кмета на общината Г.Д., със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, община Карнобат, бул.България №12, имуществена санкция в размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин / лв. за нарушение на чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД, осъществено чрез копиране на документа й за самоличност при кандидатстване за длъжността асистент по проект „Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Карнобат”. Това деяние е несъотносимо и непропорционално на целите, за които се събират и обработват свързаните с Р.Й.Г. лични данни.
Решението да се съобщи на страните по реда на АПК.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
След влизане в сила на настоящето решение в сила, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов”-№ 15 или преведена по банков път:
Банка БНБ- ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
 BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-39 /05.02.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings