Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № П-3601/ 27.05.2013 г.

Решение по жалба с рег. № П-3601/ 27.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ П-3601
гр. София, 26.06.2013 г. 

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев на редовно закрито заседание, проведено на 12.06.2013 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № П-3601/27.05.2013 г. от К.С. срещу А.Г. за нарушения на Закона за защита на личните данни.
В деловодството на Комисията е постъпило Постановление № 2767/13 г. от 18.05.2013 г. на Окръжна прокуратура Пловдив, с което се отказва образуване на наказателно производство по жалбата на К.С. срещу А.Г. Постановлението ведно с жалбата към него се предоставят на КЗЛД за предприемане на действия по компетентност. В жалбата се излагат следните факти:
Г-жа К.С. работи в ПГЕЕ- гр. Пловдив като помощник-директор и е в обтегнати отношения с колегата си А.Г., който използва обидни думи и квалификации по неин адресв издадените от него книги. По този причина жалбоподателката завежда дело за обида. Тъжбата й до съда била използвана от ответника за да я публикува в блога си на интернет адрес ***. В тъжбата фигурират нейни лични данни - ЕГН и адрес, което тя счита за заплаха на нейната сигурност.
К.С. възразява срещу обработване на ЕГН и адрес й от А.Г. по повод на тяхното разпространение по начин, че е предоставен достъп на неограничен брой лица до данните й, отразени в публикуваната в блога на ответника нейна тъжба срещу него.
Към жалбата се прилага разпечатка от интернет страницата, на която е публикувана посочената тъжба.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се извърши проверка с оглед потвърждение на изнесените в жалбата факти. Видно от приложената справка ЕГН и адрес на жалбоподателката са заличени в публикуваната от А.Г. в блога му тъжба срещу него от К.С.
Жалбата се явява процесуално недопустима по следните съображения:
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3. Тоест, това изискване се явява абсюлютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В случая липсата на пасивна процесуална легитимация препятства Комисията да упражни правомощията си по чл. 10, ал.1, т. 7 от ЗЗЛД, а извършване на разследващи действия в тази насока са извън нейната компетентност, тъй като ответникът по жалбата няма качество на администратор на лични данни.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 1, ал. 9 от ЗЗЛД и  чл. 27, ал. 2, т.  6 от АПК поради липса на пасивна процесуална легитимация по смисъла на ЗЗЛД, Комисията
 
РЕШИ:
Прекратява производството по жалба с рег. № П-3601/27.05.2013 г. от К.С. срещу А.Г.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- София град чрез КЗЛД в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № П-3601/ 27.05.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings