Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-335/ 23.11.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-335/ 23.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-335/2012
гр. София, 26.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав:Председател- Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Веселин Целков на редовно открито заседание, проведено на 04.06.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-335/23.11.2012 г. от Б.Т. от гр. Т. срещу Министерство на правосъдието за нарушения на Закона за защита на личните данни.
С Решение от 03.04.2013 г. (Протокол № 12) на основание чл. 38, ал. 1 и 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира като ответна страни по жалбата Министерство на правосъдието и Районен съд- Т.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество.
Жалбоподателят не се явява, не се представлява, не ангажира допълнително доказателства за целите на административното производство по разглежданата жалба.
РС- Т. не изпраща процесуален представител. Депозира писмено заявление с възражение за липса на пасивна легитимация в образуваното пред КЗЛД производство.
За Министерство на правосъдието се явява главен юрисконсулт В.Т.Д. – представя конкретно пълномощно за процесуално представителство пред КЗЛД № ЛС-04-979 от 4.06.2013 г. на министър Зинаида Златанова.
За Министерството на правосъдието се явява и госпожа Д.М. – главен експерт в Дирекция „Регистри“, определена от министъра на правосъдието за обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от ЗЗЛД със Заповед № ЛС-04-132 от 29 януари 2013 г.
Б.Т. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че Министерство на правосъдието обработва неправомерно негови лични данни изразяващо се в тяхното съхранение без наличие на правно основание, като фактическата обстановка по случая съгласно изложеното в жалбата е следното:
Жалбоподателят Б.Т. кандидатства за заемане на длъжност “Инспектор III- V степен призоваване и принудително довеждане“ - Областно звено “Охрана“- гр. Л. С решение на конкурсната комисия лицето не се допуска до първи етап от конкурса “Изследване на физическата годност“ поради факта, че не отговаря на условията в т. 1, изр. 5 от Заповед № ЧР-06-73/05.07.2012 г. на министъра на правосъдието, а именно “кандидатите да не са освобождавани от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК“.
След подаване на законово изискуемите за конкурсната процедура документи, жалбоподателят е уведомен от Областно звена “Охрана“- Л., че при направената от тях справка в Районен съд- гр. Т. е получена информация за наложено административно наказание по чл. 78а от НК.
Жалбоподателят счита, че Районен съд – Т. съхранява неправомерно информацията относно наложеното му от Плевенски районен съд през 2004 г. административно наказание по чл. 78а от НК в противоречие с Решение № 4300 от 28.03.2011 г. на ВАС и в съответствие с чл. 159, ал. 5 от ЗМВР и чл. 9, т. 6 от Инструкция № IЗ-381/10.03.2009 г. за реда за обработка на лични данни в МВР, както и чл. 31 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Г-н Б.Т. моли Комисията да постанови преустановяване на нарушението и налагане на предвидената в закона санкция.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
  С писмо изх. № П-6591/07.12.2012 г. от МВР е изискано да изрази писмено становище по визираните в жалбата факти, както и да представи разпечатка от АИС “Централен полицейски регистър“ за лицето Б.Т..
С писмо вх. № С-30/18.01.2013 г. от страна на МВР изразяват становище за неоснователност на жалбата по отношение на институцията, тъй като информацията относно наложеното административно наказание по чл. 78а от НК на г-н Б.Т. е заличена по силата на Решение № 4300/28.03.2011 г. на ВАС. Прилага се копие от писмо на Дирекция “Комуникационни и информационни системи“ на МВР за извършеното заличаване, както и разпечатка от АИС “ЦПР“ с актуална информация относно Б.Т.
С писма изх. №№ П-6590/07.12.2012 г. и П-749/05.02.2013 г. се предоставя възможност на министъра на правосъдието да изрази становище по жалбата, както и да представи относимите по случая доказателства в подкрепа на изложените твърдения.  
С писмо вх. № П-1173/20.02.2013 г. министърът на правосъдието представя становище по случая, като излага мотиви за неоснователност на жалбата. Посочва се, че съгласно императивната разпоредба на чл. 179, ал. 1, т. 2 от ЗМВР във връзка с чл. 393, ал. 2 от ЗСВ, лицата, които кандидатстват за служители в ГД “Охрана“ следва да отговарят на условието да не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, като приложението на разпоредбата не е обусловено от изтичане на определен срок от решението, с което лицето се освобождава от наказателна отговорност и му се налага административно наказание.
С писмо изх. № П-774/06.02.2013 г. е изискано становище по жалбата и от РС- Т.
С писмо вх. № П-985/13.02.2013 г. от РС- Т. се съобщава, че в картотеката на Бюро по съдимост при Т.ски районен съд през 2004 г. е бил подреден и заведен бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а от НК за лицето Б.Т. По молба на лицето за унищожаване на бюлетина поради изтекъл срок за съхранение на 19.11.2012 г. постоянна действаща експертна комисия, назначена със Заповед № 241/17.08.2012 г. отделя за унищожение бюлетините за наложени адм. наказания по чл. 78а от НК с изтекъл срок на съхранение 5 г.
С писмо изх. № П-1276/25.02.2013 г. от РС- Т. допълнително е изискана информация как, кога и в какъв обем е предоставена информация на Областно звено “Охрана“- Л. относно съдебното минало на Б.Т.
С писмо вх. № П-1568/23.03.2013 г. от РС- Т. поясняват, че справка за съдимост за лицето Б.Т. е искана само по електронен път от Бюро съдимост при Районен съд- Л. на дати 14.08.2012 г., 23.08.2012 г. и 28.08.2012 г. В първата справка е отразена информацията относно наложеното на жалбоподателя адм. наказание по чл. 78а от НК, а във втората е пояснено, че бюлетинът за наложено адм.наказание на лицето е унищожен.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал по безспорен начин се установява следното:
Със заповед № ЧР-06-73/05.07.2012 г. на министъра на правосъдието на основание чл. 393, ал. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 180 от Закона за МВР и т. 1 на раздел Б.I от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД “Изпълнение на наказания“ и ГД “Охрана“ при Министерство на правосъдието, утвърдени със Заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието и чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на ГД “Охрана“, е обявен конкурс за заемане на 13 щатни бройки за длъжностите “Инспектор III-V степен“, категория “Г“ със специфичното наименование “Инспектор“, разпределени по направление на дейност и областни звена към ГД “Охрана“. В заповедта са конкретизирани общи и специфични изисквания към кандидатите, необходимите документи за участие, срок за подаването им, етапите на провеждане на конкурса и условията за обявяването му.
Жалбоподателят Б.Т. е подал в срок заявление вх. № 479/13.08.2012 г. по описа на областното звено Л. към ГД “Охрана“ за допускане до участие в конкурса ведно с всички изискуеми документи.
Съгласно чл. 182, ал. 1 от ЗМВР, приложим на основание чл. 393, ал. 2 от ЗСВ и чл. 12, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ГД “Охрана“, допускането до конкурса се извършва от конкурсна комисия, като до участие се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс.
Със заповед № ЛС-04-1500/20.09.2012 г. на министъра на правосъдието е назначена комисия за провеждане на конкурсната процедура.
В изпълнение на горецитираните заповеди конкурсната комисия е разгледала документите на кандидатите и е взела решение за допускане/недопускане на кандидатите до участие, отразено в протокол рег. № 6982/02.10.2012 г. В протокола се съдържа списък за допуснати и недопуснати до участие в конкурса кандидати, като в раздел Б от протокола е посочен мотив за недопускането на г-н Б.Т. до участие в конкурса поради това, че не отговаря на общите изисквания па т. 1, изр. 5 от заповед № ЧР-06-73/05.07.2012 г. на министъра на правосъдието.
В т.1, изр. 5 от заповед № ЧР-06-73/05.07.2012 г. на министъра на правосъдието за обявяване на конкурса като едно от общите изисквания към кандидатите е посочено, че те следва да не са освобождавани от наказателна отговорност за извършено умишлено престъплание от общ характер с налагане на адм.наказание по чл. 78а от НК. От изготвената от РС- Л. справка за съдимост рег. № 977/14.08.2012 г. и повторно изготвена справка за съдимост рег. № 1015/23.08.2012 г., поискана от ОЗ “Охрана„- Л. по молба на жалбоподателя, се установява, че с Решение № 5940/24.09.2004 г. на РС- Плевен, в сила от 24.10.2004 г., постановено по НОХД № 2625/2004 г. на жалбоподателя е наложено адм.наказание на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 78а от НК и чл. 343г във връзка с чл. 78а, ал. 4 във връзка с чл. 343б от НК.
Срещу решението на конкурсната комисия за допускане/недопускане на кандидати до участие, обективирано в протокол рег. № 6982/02.10.2012 г., Б.Т. подава жалба до ВАС чрез министерство на правосъдието с вх. № 96-Б-59/04.10.2012 г., в която се съдържат твърдения за неправилност и незаконосъобразност на решението на конкурсната комисия, с което жалбоподателят не е допуснат до участие в конкурса като са изложени мотиви, че той отговаря на изискванията за допускане до конкурса, тъй като към момента на подаване на документи за участие всички давностни срокове, касаещи съхранението на данни, свързани с налагането на административно наказание по чл. 78а от НК са изтекли и би следвало да бъдат заличени. Жалбоподателят се позовава на чл. 31 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейносттта на бюрата за съдимост, съгласно който бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК се съхраняват и унищожават в срок от пет години от влизане в сила на съдебния акт.
От друга страна видно от събраните писмени доказателства се установява, че по повод молба с вх. № 4362/16.08.2012 г. на РС- Т. Б.Т. е направил искане да бъде унищожен бюлетин № 100158/26.10.2004 г. за наложено административно наказание по чл. 78а от НК, тъй като са изтекли седем години от датата на влизане в законна сила на Решение № 5940/24.09.2004 г. по НОХД № 2625/2004 г. на РС- Плевен, с което са му наложени административни наказания по чл. 78а от НК.
По повод молбата със заповед № 241/17.08.2012 г. на Председателя на Т.-ски районен съд на основание чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост /наричана по-долу за краткост Наредба № 8/, чл. 44 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и чл. 49 на Закона за Националния архивен фонд е назначена експертна комисия, която да организира и осъществи унищожаване на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК с изтекъл срок на съхранение пет години от датата на влизане в сила на съдебния акт.
С Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение на 19.11.2012 г. постоянно действаща експертна комисия, назначена със заповед на Председателя на РС- Т., преглежда и отделя за унищожаване бюлетините за наложени адм. наказания по чл. 78а от НК с изтекъл срок на съхранение пет години. С уведомително писмо с изх. № 501/05.12.2012 г. на ДА “Архиви“, отдел “Държавен архив“- гр. Л. РС- Т. е уведомен, че всички срокове са съобразени и могат да се предприемат действия по унищожаване на описаните документи.
С оглед на така изложените факти се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- Б.Т., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- Районен съд- Т. в качеството му на  администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателите по повод тяхното съхранение в бюрото по съдимост към него и предоставянето им на трети лица. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата е основателна по отношение на РС-Т., поради следните съображения:
В жалбата си до КЗЛД Б.Т. оспорва законосъобразността на обработването на личните му данни от страна на Районен съд- Т.с твърдението, че те са неправомерно съхранявани в период от 2009 до 2012 г. от бюрото по съдимост към съда, позовавайки се на разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8, съгласно която “бюлетините за наложени адм.наказания по чл. 78а от НК се съхраняват и унищожават в срок от пет години от влизане в сила на съдебния акт“.
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 “регистрирането на осъдените лица в бюрата за съдимост се извършва чрез бюлетин за съдимост и бюлетин за наложени административни наказания по чл. 78а от НК на хартиен носител и в електронен вариант“, т. е. бюлетините за съдимост и за наложени адм.наказания са основание за регистриране на съответните лица. Нормативноустановеният срок на съхранение на бюлетините по чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8 е пет години.
Законът за защита на личните данни урежда защитата правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Неговата цел съгласно чл. 1, ал. 2 е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. В тази връзка в чл. 2, ал. 2 от него законодателят установява принципите, на които следва да бъде подчинено правомерното обработване на данните на физическите лица от администраторите на лични данни, като тези принципи в своята цялост се съотнасят към конкретните хипотези, уредени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, които обуславят допустимостта на обработване на данните.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД допустимостта на обработване на личните данни е обвързано с наличие на необходимост за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни. В чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8 ясно е детерминиран срока, спазването на който представлява нормативно установено задължение за РС- Т. по отношение съхранението на бюлетините за наложени адм.наказания по чл. 78 а НК и неспазването на този срок води до нарушение на посочената разпоредба. В този смисъл чрез неспазване на нормативноустановените срокове (в случая надхвърлянето им) за съхранение на посочената информация се нарушава разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД,съгласно която личните данни следва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Тъй като съхранението на лични данни е действие по обработване на лични данни съгласно легалната дефиниция, дадена в §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД, то следва да бъде подчинено на общите правила при обработването на лични данни. Съхранението на личните данни на жалбоподателя в случая извън установения срок се явява без правно основание, извън целите с оглед на които информацията е била събрана.
В писмо с вх. № П-1568/23.03.2013 г. на Председателя на РС- Т. се уточнява, че справка за съдимост за лицето Б.Т. е искана само по електронен път от Бюрото по съдимост при Районен съд гр. Л., съответно на дати 14.08.2012 г., 23.08.2012 г. и 28.08.2012 г. Информацията е била предоставяна при поискване от посочените дати. Предоставянето на лични данни от един администратор на друг е действие по обработване на лични данни, което също следва да бъде съобразено с принципите на обработване на лични данни. Предоставянето на незаконосъобразно съхранявана информация на трето лице администратор на лични данни нарушава разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, императивно повеляваща администраторите на лични данни да обработват личните данни законосъобразно и добросъвестно.
Комисията счита, че така извършените нарушения следва да бъдат санкционирани в размер близък до минимално предвидения в чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД като размер на имуществена санкция, отчитайки факта, че това е първото нарушение за администратора на лични данни- РС- Т.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж-335/23.11.2012 г. от Б.Т. от гр. Т. срещу РС- гр. Т.;
2. На основание чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 38, ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД налага административно наказание имуществена санкция в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева на администратора на лични данни Районен съд-Т. с БУЛСТАТ ***** с Председател С.С. за нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД.
3. На основание чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 38, ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД налага административно наказание имуществена санкция в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева на администратора на лични данни Районен съд-Т. с БУЛСТАТ **** с Председател С.С. за нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД.
 
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му, чрез КЗЛД пред Административен съд- София град.
След влизане в сила на настоящото решение, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов”-№ 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-335/ 23.11.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings