Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-80/ 05.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-80/ 05.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-80
гр. София, 26.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев на редовно открито заседание, проведено на 12.06.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-80/05.03.2013 г. от А.А. срещу Президента на РБългария за нарушение на ЗЗЛД.
Жалбоподателят А.А. се явява лично и с адвокат А.Ч. – представя договор за правна помощ и съдействие заедно с пълномощно, конкретно по настоящото административно производство.
За Администрацията на Президента на републиката се явява главен юрисконсулт Р.Г.М. с пълномощно изх. № 02-03-94 от 11.06.2013 г., в което е включено и представителство пред особени юрисдикции.
Предоставената възможност за постигане на споразумение по спора съгласно чл. 20 от АПК се отхвърля се и от двете страни.
А.А. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че неговите лични данни се обработват незаконосъобразно от Администрацията на Президента по повод разпространението им на сайта на институцията. За целта излага следните факти:
На 04.03.2013 г. на сайта на Администрацията на Президента www.president.bg са публикувани личните данни на жалбоподателя, а именно- име, презиме, етническа принадлежност, гражданство, които г-н А.А. счита, че го идентифицират безспорно и с което изразява несъгласие. Твърди се, че данните са известни на администратора на лични данни по повод подадена от него молба за придобиване на българско гражданство.
Г-н А.А. моли за санкциониране на виновните лица и издаване на задължителни предписания за заличаване на личните му данни от сайта на президенството.
Към жалбата се прилага разпечатка от интернет страницата на президенството, в която е публикувана “Информация на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина по случая с А.А.“ по повод медийни публикациии по случая с арменския гражданин.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П-1888/20.03.2013 г. от Президента на РБългария е изискано писмено становище по изложените в жалбата факти и представяне на писмени доказателства в тяхна подкрепа.
С писмо вх. № С-211/28.03.2013 г. от страна на Администрацията на Президента на РБългария се предоставя становище за неоснователност на жалбата с подробно изложени мотиви. Пояснява се, че публикацията е опровержение на публично оповестена от самия жалбоподател информация по повод проблемите му с придобиване право на българско гражданство. Прилагат се доказателства- публикация в брой 59 на в. “Труд“ и интервю по БТВ от 04.03.2013 г.- в които г-н А.А. лично предоставя информация за личните си данни.
Видно от ангажирания доказателствен материал жалбата е редовна, подадена в срок, при наличине на правен интерес от изправна страна, поради което се явява процесуално допусима.
По отношение на основателността, след като изслуша страните и изложените от тях становища, обсъди представените доказателства, Комисията счита, че жалбата е основателна по следните съображения:
В качеството си на физическо лице А.А. сезира КЗЛД с жалба, в която протестира срещу неправомерно обработване на личните му данни от страна на Администрацията на Президента на РБългария по повод публикуване на опровержение относно изнесените данни от жалбоподателя в медийното пространство за проблемите по придобиване на българско гражданство.
С оглед ангажирания по случая доказателствен материал по безспорен начин се установява, че лицето А.А. участва в интервю в предаването “Тази сутрин“ по БТВ на 04.03.2013 г. в 07.37 часа, в което жалбоподателят сам съобщава името и фамилията си, които биват изписани и на екрана, къде е роден, че е бил осиновен, че е арменски гражданин, информация за семейството си и живота си в РБългария. Видеоматериалът е достъпен и на интернет-страницата на медията.
На 28.02.2013 г. в печатното и интернет издание на в. “Труд“ излиза статия относно същия казус, в която отново са разкрити данните на жалбоподателя- имена, гражданство, рожденна дата по подразбиране, снимки.
 В жалбата са изложени твърдения, че неправомерно са обработени лични данни- име и презиме, етническа и национална принадлежност, данни за семейството на жалбоподателя.
Неоснователно е твърдението, че са разкрити данни относно етническата принадлежност на лицето в нарушение на чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, тъй като видно от от публикувания на Администрацията на президенството материал не са посочени данни за етническия произход на лицето. Посочено е само гражданството, но ако то се асоциира с етническа принадлежност, то следва да се приложи разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, съгласно която е допустимо обработването на данни, публично оповестени от физическото лице.
Неоснователно е и твърдението, че неправомерно са разкрити лични данни за семейството на А.А. Видно от приложената разпечатка на публикацията, родителите на жалбоподателя присъстват с посочени инициали, което практически ги прави неидентифицируеми за широката публика.
Предвид изложената фактическа обстановка, съгласно която А.А. предварително е оповестил информация за самия себе си по безспорен начин подкрепя твърдението, че всички извършени действия по повод медийната публикация са изцяло в съответствие с чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД. След като самият жалбоподател сам е разкрил данните си по начин, който прави разпространението им до публиката неограничено, то не следва да се твърди, че Администрацията на президента е разкрила негови данни, с които е нарушено правото му на личен живот.
В конкретния случай данните са публикувани в опровержение на медийни публикации на жалбоподателя. Публикуването на информация в отговор на журналистически публикации, разпространена вече от жалбоподателя, е извършено пропорционално и съразмерно за целта, при която са били използвани, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Същите са използвани за изпълнение на задача в обществен интерес, свързано с правото на гражданите и обществото да бъдат информирани по въпроси, които представляват интерес, както и гарантираното в чл. 41 от Конституцията на РБългария право на информация, тъй като общественият интерес е предизвикан от дадено интервю в БТВ от самия жалбоподател публично в медиите, както и от публикации в пресата. Данните са такива от обществен интерес с оглед факта, че се отнасят за оповестяване на информация, гарантираща авторитета на институцията и нацията като цяло. Публикуването на информацията е извършено в отговор на журналистически материали и не нарушава правото на личен живот.
Следва да се отчете фактът, че от страна на Администрацията на Президента се съобщава, че публикацията с частично анонимизирани данни има характер на опровержение по отправени от жалбоподателя твърдения, с които се счита, че се накърнява името на президентската институция. Опровержението не би имало смисъл и би било напълно неразбираемо ако беше напълно анонимизирано. С излагане на информация относно засегнатото лице, а именно- имена, гражданство, действия на лицето по придобиване на българско гражданство, на практика лицето бива идентифицируемо чрез косвени данни.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са изброени хипотезите, при наличието на поне една от които е е допустимо обработването на лични данни на физическите лица. В т. 5 от него е предвидено, че данните могат да се обработват при изпълнение на задача, която представлява обществен интерес. Комисията не отрича правото на Администрацията на Президента да даде опровержение на изнесените от жалбоподателя факти, които тя счита, че биха създали неоснователно негативни обществени нагласи за работата на институцията. И доколко липсва регламент за реда и начина по който да се даде опровержението, то се приема, че Администрацията на Президента е обработила правомерно данните на г-н А.А.
От друга страна вмененото по силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД задължение на администраторът на лични данни изисква след постигане целта на обработване на личните данни администраторът е длъжен да гиунищожи. Комисията счита, че към настоящия момент целта с оглед на която са използвани личните данни на г-н А.А. към момента е реализирана, общественият интерес е удовлетворен, поради което следва информацията да бъде свалена от сайта на Администрацията на Президента.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж-80/05.03.2013 г. от А.А. срещу Администрацията на Президента;
2. На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД издава задължително предписание на Администрацията на Президента в 7-дн. срок от получаване на настоящото решение да заличи от официалната си интернет страница съобщение от 04.03.2013 г. със заглавие “Информация на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина“, съдържащо информация за жалбоподателя А.А.
Решението на Комисията може да се обжалва чрез КЗЛД пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-80/ 05.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings