Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-358/12.12.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-358/12.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-358/2012 г.
София, 18.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 24.04.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-358/12.12.2012 г., подадена от И.Н.Г., Т.С.И., В.И.Г. и Й.Г.С. срещу адв. Д.С.Д.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
И.Н.Г., Т.С.И., В.И.Г. и Й.Г.С. сезират Комисията за защита на личните данни с жалба, в която твърдят, че адв. Д.С.Д., в качеството си на пълномощник на ищците по гр. дело 737/2012 г. по описа на Районен съд Костинброд, неправомерно е обработил личните им данни, в случая единни граждански номера, като е вписал същите в искова молба по цитираното гражданско дело. Жалбоподателите твърдят, че „разпространението” на единните им граждански номера е без тяхно разрешение или съгласие и е „закононарушение от практикуващ адвокат”. Mолят Комисията да се намеси. 
Към жалбата, като доказателство е приложено копие на допълнителна искова молба, подадена от адв. Д.С.Д. до съда, същата с дата 05.11.2012 г. и с искане за изменение в първоначалната исковата молба по гр. дело 737/2012г. по описа на Районен съд -Костинброд и конституиране на двадесет и трима ответници, четирима от които жалбоподателите, индивидуализирани с три имена, адреси за призоваване и единни граждански номера.
Жалбата е процесуално допустима. Съобразена е с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация /ПДКЗЛДНА/ и съдържа всички нормативно определени реквизити, посочени в чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, а именно: данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис.
Жалбата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физически лице, при наличие на правен интерес и срещу надлежна страна -  администратор на лични данни. С нея е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно КЗЛД, която съгласно правомощията й, визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. Разглежданата жалба е подадена срещу адв. Д.С.Д., който безспорно притежава качеството на администратор на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Той е изпълнил задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД и е подал е заявление с вх. номер 1339976/28.12.2012 г. за регистрация като администратор на лични данни, със заявен регистър „Клиенти и заинтересовани лица”.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище и представяне на относимите по случая доказателства от адв. Д.С.Д.
Адв. Д.С.Д. депозира пред Комисията становище ( С-1/02.01.2013 г.), в което заявява, че претенциите към него са напълно неоснователни. Твърди, че данни за жалбоподателите е получил въз основа на съдебни удостоверения, издадени му от Районен съд Костинброд, по предвидения в Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/ ред. Сочи, че конкретни данни за Т.С.И., В.И.Г. и Й.Г.С. е получил от Общинска служба по земеделието гр. Костинброд.
Към становището са приложени: Искова молба с вх. номер 1126/24.07.2012 г. и молба от дата 30.07.2012 г. и двете подадени до Районен съд Костинброд от адв. Д.С.Д., като пълномощник на ищците по дело 737/2012 г. 
С писмо ( П-292/17.01.2013 г.) и в подкрепа на твърденията си, адв. Д.С.Д. депозира в КЗЛД три броя съдебни удостоверения, издадени му от Районен съд Костинброд, като сочи, че въз основа на тях е установил и посочил в молбата –уточнение до съда единни граждански номера и адреси за призоваване на жалбоподателите.
С писма на Председателя на КЗЛД изпратени до Столична община, район „Красна поляна” (П-501/24.01.2013 г.), Общинска служба по земеделие гр. Костинброд (П-499/24.01.2013 г.) и Столична община, Район „Връбница” ( П-500/24.01.2013 г.) е изискано изразяване на становище по изнесените от адв. Д.С.Д. твърдения и представяне на относими по случая доказателства.
На 23.02.2013 г. е проведено редовно закрито заседание на Комисията, на което жалбата с рег. № Ж-358/12.12.2012 г. е обявена за допустима, конституирани са страните в административното производство: жалбоподатели - И.Н.Г., Т.С.И., В.И.Г. и Й.Г.С., ответна страна - адв. Д.С.Д., заинтересовани страни Столична община и Министерство на земеделието и храните. Насрочено е открито заседание на КЗЛД за разглеждане на жалбата по същество за дата 24.04.2013 г., за което страните са редовно уведомени.
В Комисията за защита на личните данни е депозирано становище рег. номер
С-210/28.03.2013 г., подадено от старши юрисконсулт Д.М., процесуален представител на Министерство на земеделието и храните. Юрк. Д.М. желае Министърът на земеделието и храните да бъде заличен като страна в настоящето производство и на негово място – като заинтересована страна да бъде конституиран Директорът на Областна дирекция „Земеделие”- София област. Излага съображенията си в тази насока. Към становището са приложени: разпечатка от една страница от Електронният регистър на Администраторите на лични данни, относно справка за областните дирекции ”Земеделие” регистрирани като администратори на лични данни в КЗЛД и водения от нея Регистър на администраторите на лични данни; разпечатка от сайта на Министерство на земеделието и храните с органограма; копие на пълномощно № 2001-28/14.03.2013 г. 
С писмо на Председателя на Комисията (П-2443/09.04.2013 г.) от Директора на Областна дирекция „Земеделие” – София област е изискано становище по случая. Директорът e уведомен за образуваното по жалбата производство, както и за направеното от страна на процесуалния представител на Министерство на земеделието и храните искане.
В отговор обективиран в писмо П-2784/19.04.2013 г. от Областна дирекция „Земеделие” – София област не възразяват да бъдат конституирани като страна и изразяват становище по случая. Сочат, че са администратори на лични данни и са регистрирани като такива. Позовавайки се на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” отбелязват, че Общинска служба „Земеделие”  - Костинброд, като териториално звено като част от състава на Главна дирекция „Аграрно развитие” към Областна дирекция ”Земеделие” – София област се ръководи и контролира от Директорът на Областна дирекция „Земеделие” – София област.
 На 24.04.2013 г. е проведено редовно открито заседание на КЗЛД, на което жалба с рег. номер Ж-358/12.12.2012 г. е разгледана по същество.
Страните са редовно уведомени за заседанието. Жалбоподателите не се явяват, не изпраща представител. Ответникът –адв. Д.С.Д. се явява лично. За Столична община се явява старши юрисконсулт В.П. -представя пълномощно. За Министерство на земеделието и храните-старши юрисконсулт Д.М. с пълномощно приложено по преписката. 
Ответникът – адв. Д.С.Д. представя в откритото заседание заверена от него приходна квитанция номер 0210006385/07.08.2012 г. и касова бележка с код 5971/07.08.2012 г., издадени от Софийска община район „Витоша”, а също и молба във връзка с представените в заседанието доказателства. Уточнява, че представените копия на приходна квитанция и касов бон са за платена от него такса за издаване на Удостоверения за постоянен и настоящ адрес за жалбоподателката Й.Г.И. В молбата си твърди, че данни за жалбоподателите е получил след съответните удостоверения от съда, включително за достъп до цялата преписка в Общинска служба по земеделие- Костинброд, откъдето въз основа на саморъчни декларации е установил адресите на жалбоподателите.
Ответникът адв. Д.С.Д. поддържат тезата, че жалбата е неоснователна, моли Комисията да я остави без уважение. Твърди, че не е злоупотребил с личните данни на жалбоподателите и е използвал същите за защита на интересите на доверителите му и конституиране на жалбоподателите като ответници по гр. дело 737/2012 г.,  по описа на Районен съд Костинброд.
Юрисконсулт В.П. намира жалбата за основателна, а действията на Столична община за законосъобразни и предприети в изпълнение на представените съдебни удостоверения.
Юрисконсулт Д.М. изразява становище за неоснователност и недоказаност на жалбата и иска заличаване в настоящето производство на представляваната от нея заинтересована страна.
По отношение на направеното от процесуалния представител на Министерство на земеделието и храните искане, Министъра на земеделието и храните да бъде заличен като заинтересована страна и на негово място да бъде конституиран Директорът на Областна служба „Земеделие” – София област Комисията намира същото за неоснователно и го оставено без уважение поради следните съображения:
На първо място конституирането на Министерство на земеделието и храните/МЗХ/ като заинтересована страна е с оглед разпоредбата на чл. 24, ал. 2 и 3 от ЗЗЛД и обстоятелството, че съгласно становище на КЗЛД по искане с номер 13/08.01.2008 г. администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, е Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/, към настоящия момент с наименование Министерство на земеделието и храните. Общинска служба „Земеделие и гори” (понастоящем-Общинска служба „Земеделие”), като структурно звено към специализираната администрация на МЗП е „обработващ лични данни” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
На следващо място, като заинтересована страна в настоящето производство е конституирано Министерство на земеделието и храните, а не Министъра на земеделието и храните, следователно искането на юрк. Д.М. за заличаване на Министъра на земеделието и страните като страна в настоящето производство е неоснователно, тъй като същият не е страна в производството.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на лични им данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение по случая, имайки предвид представените писмени доказателства и становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:
В чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2 т. 3 от ЗЗЛД личните данни се трябва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите за които се обработват.
От събраните в хода на административното производство доказателства се установи безспорно, че ответникът- адв. Д.С.Д. е администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД и е изпълнил задължението си за регистрация като такъв.
Адв. Д.С.Д. е пълномощник на ищците по гр. дело 737/2012г., по описа на Районен съд гр. Костинброд, а жалбоподателите в настоящето производство са ответници по делото. Не е спорно между страните, а и видно от приложената по преписката искова молба е, че в нея адв. Д.С.Д. е индивидуализирал жалбоподателите с три имена, единен граждански номер и постоянен адрес.
По смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Предоставената в конкретния случай информация, заедно с единните граждански номера, безспорно има характера на лични данни по смисъла на закона, тъй като същата е в обем, позволяващ идентификацията на физическите лица.
Съгласно §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД „употребата” и „предоставянето” на лични данни е действие по обработване им.
С оглед разпоредбата и видно от събраните по административната преписка доказателства е налице обработване на лични данни на жалбоподателите от адв. Д.С.Д., изразяващо се във вписването на тези лични данни в исковата молба по гр. дело 737/2012 г., по описа на Районен съд-Костинброд, като същите са употребени с цел индивидуализиране на жалбоподателите и конституирането им като ответници по делото.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, визирани в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД. Тези условия са алтернативно, а не кумулативно дадени и следователно липсата на съгласие на лицето не обосновава извода, че данните му са незаконосъобразно обработени предвид, че те могат да бъдат обработени при наличие на някое от другите алтернативно дадени условия за допустимост на обработване.
В конкретния случай и с оглед събраните по административната преписка доказателства, в частност представените съдебни удостоверения, издадени на адв. Д.С.Д. от Районен съд – Костинброд следва извода, че обработването на личните данни на жалбоподателите е допустимо, при условието и хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД.
Макар и обработването на лични данни на жалбоподателите да е допустимо, то следва да бъде съобразено с принципите възпроизведени и застъпени в ЗЗЛД.
При обработване на личните данни на физическите лица администратора на лични данни, в случая адв. Д.С.Д. следва да обработва същите при спазване на принципите визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. В чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД законодателят е разписал, че личните данни трябва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите за които се обработват. А с разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от същия закон е вменил в задължение на администратора на лични данни да осигурява спазването на изискванията на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. В изпълнение на задължението си за защита на личните данни и под страх от носенето на административно-наказателна отговорност по чл. 42, ал. 9 от ЗЗЛД при обработване на личните данни на физическите лица администраторът на лични данни- в случая адв. Д.С.Д. следва да съблюдава и спазва разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от ЗЗЛД.
В чл. 127, ал. 1 от ГПК са посочени задължителните реквизити относно съдържанието на исковата молба до съда, а именно: посочване на съда; цената на иска; обстоятелствата на които се основава; в какво се състой искането; подпис. Не на последно място в т. 2 на разпоредба са посочени личните данните за страните, които задължително следва да се съдържат в исковата молба. По отношение на ищеца това са три имена, адрес и единен граждански номер. По отношение на ответниците исковата молба следва да съдържа данни относно техните имена и адрес за призоваване.
Като се има предвид цитираната разпоредба и факта, че жалбоподателите са посочени като ответници по делото, исковата молба до съда следва да съдържа лични данни за тях в обем законоопределен в разпоредбата, а именно - три имена и адрес. По този начин законодателят е намерил необходимият баланс между индивидуализирането на физическите лица за целите на съдебното производство и защитата на личните им данни.
В случая, като е посочил и единните граждански номера на жалбоподателите в исковата молба до съда, адв. Д.С.Д. е нарушил принципа визиран в чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД. Посочени са лични данни в по-голям обем от законоопределения и посочен в чл. 127, ал. 1 от ГПК. Личните данни, в обема включващ –ЕГН- са несъотносими и надхвърлят целите за които се обработват, а именно индивидуализиране на жалбоподателите като ответници по гр. дело 737/2012г., по описа на РС –Костинброд.
С тези си действия администратора на лични данни адв. Д.С.Д. е нарушил разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от ЗЗЛД, като при обработване на личните данни на жалбоподателите не е осигурил спазване на изискванията разписани в чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД.
При определяне размера на налаганото с настоящото решение административно наказание, Комисията се съобрази с характера и степента на нарушението и обществените отношения, които засяга и като взе предвид обстоятелството, че е налице закононарушение по отношение на обработването на лични данни на повече от едно физическо лице, счита че следва се наложи санкция над минимума определен в закона за това нарушение, а именно административно наказание в размер на 2000 лв. ( две хиляди лева).
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 42, ал. 9 и чл. 3, ал. 4 от Закона на защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № Ж-358/12.12.2012 г., подадена от И.Н.Г., Т.С.И., В.И.Г. и Й.Г.С. срещу адв. Д.С.Д.
2. Налага административно наказание - глоба в размер на 2000 лв. ( две хиляди лева) на адв. Д.С.Д. от Адвокатска колегия Ловеч, с личен номер 1900010155, за това че в качеството му на администратор на лични данни е нарушил разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от ЗЗЛД, като при обработване на личните данни ( единните граждански номера) на жалбоподателите - И.Н.Г., Т.С.И., В.И.Г. и Й.Г.С. не е осигурил спазване на принципа визиран в чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД и е обработил личните данни в един по-голям обем, от необходимия за целта на обработването. 
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София - 1431, бул. "Акад. Иван Гешов" № 15 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София - град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-358/12.12.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings