Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г. » Решение по жалба с вх. № Ж - 70/28.11.2007 г.

Решение по жалба с вх. № Ж - 70/28.11.2007 г.

РЕШЕНИЕ
№ 70 / 03.04.2008 г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 06.02.2008 г. и 03.04.2008 г. на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с вх. № Ж- 70/28.11.2007 г. от Т.П.Д. срещу ВАС.
Страните са редовно уведомени за заседанието за разглеждане на жалбата по същество.
 Жалбоподателката Т.П.Д. - явява се лично.
ВАС - не изпраща процесуален представител, представя писмено становище.
Т.Д. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че нейните лични данни се обработват незаконосъобразно от ВАС в нарушение на разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 4 ал. 1 т. 2 от ЗЗЛД, съгласно които личните данни трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно и при наличие на съгласието на лицата за обработка на техните лични данни. Жалбоподателката възразява срещу публикуването на трите й имена и ЕГН в официалната страница на ВАС във връзка със списъка на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати. Видно от приложената към жалбата разпечатка горепосоченият списък е публикуван на 05.11.2007 г.
С решение от 10.12.2007 г. /Протокол № 33/ и на основание чл. 10, ал. 1 , т. 7 и чл. 22, ал. 5 от ЗЗЛД и чл. 19, ал. 5 от ПДКЗЛДНА, КЗЛД е изискала и писмено становище по случая от ВАС.
С писмо изх. № 523/20.10.2007 г. от ВАС изразяват становище за неоснователност на жалбата, като се позовават на публичността на адвокатските регистри съгласно чл. 149 от Закона за адвокатурата, на задължението за вписване на ЕГН на адвоката в адвокатските регистри съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2, б. “в” от Наредба № 3 от 29 октомври 2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети и на нормативно уредените си правомощия в това число и по отношение обработването на личните данни съгласно Конституцията на РБългария /КРБ/, Закона за адвокатурата /ЗА/ и издадените в изпълнение на закона Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. на ВАС за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати /Наредба № 2/ и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема:
Жалбата е редовна- съдържа всички посочени в чл. 24 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) реквизити. Подадена е в срока по чл. 38 от ЗЗЛД, от надлежна страна и при наличието на правен интерес, поради което е обявена за допустима с решение на комисията от 10.12.2007 г. /Протокол № 33/ от процесуална гледна точка.
След разглеждането й по същество Комисията приема жалбата за основателна.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни, чиято цел е да е гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. В чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е регламентирано правомощието на Комисията да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица. В качеството си на физическо лице Т.Д. сезира КЗЛД с жалба срещу ВАС - администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД, като твърди, че нейните лични данни се обработват от него в нарушение на разпоредбите на чл.4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Жалбоподателката счита, че администраторът на лични данни - ВАС незаконосъобразно е предоставил достъп до неограничен кръг лица на информация, съдържаща нейни лични данни, чрез които тя се идентифицира еднозначно, като по този начин е било нарушено правото й на неприкосновеност на личния живот.
В правомощията на Комисията е задължението да следи за законосъобразното обработване на личните данни на физическите лица, както и при осъществяване достъпа на лицата до тях и да упражнява контрол по спазването на закона, с цел гарантиране на правомерното обработване на личните данни. Приложимостта на закона се обуславя от наличието на редица законови предпоставки. На първо място законът осигурява защита на лицата по отношение и във връзка с обработването на техните лични данни, а това е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Отразената в официалната Интернет страница на ВАС информация за жалбоподателката съдържа нейни лични данни- трите имена, ЕГН и университета, в който е придобила юридическо образование, чрез които тя е индивидуализирана еднозначно.
На второ място, приложимостта на ЗЗЛД е обвързана с условието обработваните лични данни да съставляват или да са предназначени да съставляват част от регистър. В този смисъл и съгласно легалната дефиниция за “регистър на лични данни” в §1, т. 2 от ДР на ЗЗЛД, списъкът на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, публикуван на официалната Интернет страница на Висшия адвокатски съвет представлява регистър, а фигуриращите в него данни на жалбоподателката- част от регистър.
На следващо място, условие за приложимостта на ЗЗЛД и реализиране на контролните правомощия на комисията в изпълнение на закона, е изискването за безспорно установяване на факта на обработване на лични данни на физическите лица. По смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД “обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
Видно от горецитираното определение на понятието “обработване на лични данни” всяко едно от посочените действия само по себе си или в определена последователност представлява обработване на лични данни по смисъла на закона. От тук следва, че събирането, записването и разпространението на лични данни на Т.Д., съдържащи се в споменатия списък представлява “обработване на лични данни”.
Правомерното обработване на личните данни от страна на администраторите на лични данни съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна - на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработване на техните лични данни. Наличието на тяхното съгласие, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД, е едно от условията за допустимост на обработването на личните им данни от страна на администраторите. В конкретния случай не е налице изрично дадено волеизявление от което да е видно, че Д. се е съгласила нейните лични данни да бъдат публично оповестени по начина и в обема, в които са били разпространени от ВАС чрез публикувания на Интернет страницата списък.
Висшият адвокатски съвет е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД и в това си качество по силата на чл. 148, ал. 1 от Закона за адвокатурата /ЗА/ обработва лични данни организирани в единни адвокатски регистри за адвокати, за младши адвокати, за адвокатски дружества и за чуждестранни адвокати. Съгласно чл. 149, ал. 1 от ЗА тези регистри имат публичен характер. Законът предвижда правилата за водене на регистрите да се определят с наредба на ВАС. Издадената от ВАС Наредба № 3/ 2004 г. урежда воденето и съхранението на съответните регистри. Същата наредба регламентира и функциите на “пазителя на регистрите”, свързани с въвеждането, съхранението, архивирането на информацията, осигуряването на достъп до нея, като в чл. 36, ал. 1 от наредбата се предвижда издаване на удостоверение или справка след направено устно или писмено искане. От това следва, че макар и да имат публичен характер, достъпът до адвокатските регистри не е неограничен по отношение на трети лица.
Съгласно чл. 134 от КРБ адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, а според чл. 134, ал. 2 КРБ организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон. В ЗА е регламентиран реда за придобиване права на адвокат, като съгласно чл. 4, т. 1 от същия се въвежда полагане на изпит за определени кандидати. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗА редът за провеждане на изпит се определя с наредба на ВАС. На това основание ВАС приема Наредба № 2 от 29.10.2004 г. с последно изменение от 13.05.2005 г., съгласно която кандидатът подава писмено заявление до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан, като заявлението съдържа трите имена, адрес и ЕГН. Изготвените списъци с приложените към тях заявления се изпращат до ВАС, който съставя общ списък на участниците в изпита, и същият се обявява публично във ВАС и в електронната страница на ВАС в Интернет три дни преди датата на изпита.
Задължението на ВАС да публикува списък с имената на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати не е законово обвързано с изискването те да бъдат еднозначно идентифицирани чрез оповестяването на техните единни граждански номера. Изискването за посочване на ЕГН в заявлението на кандидатите, не означава, че той следва да фигурира и в Списъка на участниците в изпита.
Основните принципи, на които трябва да се основава правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни са регламентирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД. Един от тях е принципът за законосъобразно обработване на личните данни. Разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 на ЗЗЛД повелява личните данни да се обработват законосъобразно и добросъвестно т. е. при наличието на нормативно установено задължение на администратора, каквото в конкретния случай липсва относно реквизитите на общия списък на участниците в изпита. И в този смисъл, ВАС би следвало съобразно изискванията на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД да предприеме подходящи технически и организационни мерки, чрез които да защити данните в регистъра “Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати- ноември 2007 г.” от неправомерен достъп, разпространение или друга незаконна форма на обработване, чрез които се накърняват правата на физическите лица. Подобна подходяща организационна мярка би била, ако към момента на подаване на заявление за участие в изпита за адвокат или младши адвокат, всеки от участниците получава идентификационен код, различен от неговото ЕГН, чрез който той би могъл сам за себе си да се идентифицира във въпросния списък, без да се създават предпоставки за евентуална злоупотреба с неговите данни от страна на трети лица, произтичащи от публичния характер на регистъра.
Водима от горното, и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 23 от ЗЗЛД, Комисията
РЕШИ:
 І. Уважава жалба с рег. № Ж- 70/ 28.11.2007 г. от Т.П.Д. срещу ВАС.
ІІ. На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни издава следното задължително предписание:
Задължава Висшия адвокатски съвет да спазва разпоредбите на ЗЗЛД при обработване на лични данни на физическите лица във връзка с провежданите изпити за адвокати и младши адвокати, като предприеме необходимите технически и организационни мерки на защита при обработване на лични данни с инструкция, съгласно чл. 23 от ЗЗЛД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings