Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-98/ 22.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-98/ 22.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж - 98/2013 г.
София, 18.06.2013г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Мария Матева в открито заседание, проведено на 22.05.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа предложение за прекратяване на административното производство, образувано по жалба рег. № Ж - 98/22.03.2013 г., подадена от Р.В.М. срещу „К.Б.М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Р.В.М. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „К.Б.М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че на 20.03.2013 г. е бил потърсен на стационарния му телефонен номер от служител на дружеството „К.Б.“ ЕООД. Разговор не бил осъществен, тъй като г-н Р.В.М. не бил в жилището си, но служителя на „К.Б.“ ЕООД оставил телефонен номер за контакт. Р.В.М. добавя, че впоследствие се е обадил на оставения телефонен номер за контакт, от който проведен разговор му било съобщено, че дължи сума в размер на 765.00 лв. на „К.Б.М.“ ЕАД, за използването на мобилни услуги за номер *****.
Р.В.М. заявява, че никога не е сключвал договор с „К.Б.М.“ ЕАД за мобилен номер *****, поради което посетил офис на мобилния оператор за да изясни как е станал абонат без неговото знание и съгласие. От своя страна служителите на „К.Б.М.“ ЕАД му дали формуляр на жалба, който да попълни и подаде. Тъй като във формуляра на жалбата се изисквало да се предоставят голям набор от лични данни, г-н Р.В.М. не я не попълнил, респективно и не я подал.
Р.В.М. счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни, като същите са използвани за сключването на договор за мобилни услуги с „К.Б.М.“ ЕАД, без негово знание и съгласие.
Към жалбата е приложен като доказателство непопълнен формуляр за подаване на жалба до „К.Б.М.“ ЕАД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „К.Б.М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД.
„К.Б.“ ЕООД представят своето становище с писмо рег. № С – 251/17.04.2013 г. В същото дружеството заявява, че личните данни на г-н Р.В.М. са обработвани на правно основание сключен Договор от 01.09.2010 г. с „К.Б.М.“ ЕАД. По силата именно на този договор, във връзка с неизплатени задължения към мобилния оператор в размер на 756.45 лв., „К.Б.“ ЕООД е осъществил телефонни обаждания с г-н Р.В.М..
Дружеството за събиране на вземания допълва, че в проведените с г-н Р.В.М. разговори е установено, че неговото бащино име се различава от това на длъжника, който е подаден от „К.Б.М.“ ЕАД. „К.Б.“ ЕООД допълва, че без умисъл или цел, вместо на да бъдат обработени личните данни на реалния длъжник по горецитирания договор, са обработени личните данни на г-н Р.В.М. Дружеството обяснява така допуснатата грешка с обстоятелството, че собственото име и фамилията на жалбоподателя съвпадат със собственото име и фамилията на длъжника на мобилния оператор, а именно и двамата са с имена Р.В.М.
Като доказателства по административната преписка са приложени ксерокопия от: Договор от 10.06.2002 г.; Анекс № 1 от 01.12.2003 г.; Анекс № 2 от 15.03.2004 г.; Анекс № 2 от 14.02.2005 г.; Анекс № 4 от 01.06.2006 г.; Договор от 01.09.2010 г.; Уведомление от 19.02.2013 г. и извлечение от данни подадени от „К.Б.М.“ ЕАД.
„К.Б.М.“ ЕАД депозира своето становище на 17.04.2013 г. В същото мобилният оператор заявява, че на основание сключен между „К.Б.М.“ ЕАД и Р.В.М. - Договор за мобилни услуги от 01.11.2011 г., дружеството се е задължило и е предоставяло мобилни услуги за СИМ карта с мобилен номер *****. По който договор г-н Р.В.М. не е заплатил ликвидни и изискуеми задължения.
„К.Б.М.“ ЕАД заявява, че с оглед липсата на изпълнение на задълженията, във връзка със сключен Договор от 01.09.2010 г. с „К.Б.“ ЕООД, личните данни на г-н Р.В.М. са били предадени на дружеството за събиране на вземания.
Относно бланката за подаване на жалба до „К.Б.М.“ ЕАД, мобилният оператор отбелязва, че правата по индивидуалния договор за мобилни услуги, включително и правото на жалба възникват в полза на потребителя и само той или упълномощено от него лице, може да ги упражнява, което налага индивидуализиране на лицето подало жалбата.
Като доказателства към административната преписка са приложени заверени копия от: Договор за мобилни услуги от 01.11.2011 г.; Фактура № 7168317819 от 05.11.2011 г.; Фактура № 7169574902 от 05.12.2011 г.; Фактура № 7170850108 от 05.01.2012 г.; Фактура № 7172099483 от 05.02.2012 г.; Фактура № 7173506808 от 05.03.2012 г.; Фактура № 7174924059 от 05.04.2012 г. и Договор от 01.09.2010 г., сключен между „К.Б.М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД.
С оглед наведените от жалбоподателя твърдения за извършено документно престъпление с личните му данни, с писма рег. № № П – 2304 и П – 2856, съответно от дати 04.04.2013 г. и 23.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД, е изискана информация от г-н Р.В.М. дали е сезирал разследващите органи по същия повод, по който е сезирал Комисията.
На 25.04.2013 г. Р.В.М. е депозирал писмо до административния орган, в което уведомява Комисията, че след извършена проверка по случая от негова страна, е установил, че е допусната грешка от „К.Б.“ ЕООД и вместо да бъдат обработени личните данни на реалния длъжник, са били обработени неговите лични данни. Този извод последвал от проведен с дружеството за събиране на вземания разговор, в който се изяснило, че е налице съвпадение на собственото и фамилното име с длъжника на „К.Б.М.“ ЕАД и тези на г-н Р.В.М.
Р.В.М. заявява, че към настоящия момент не е притесняван повече от „К.Б.“ ЕООД и не е подавал жалба до разследващите органи.
Във връзка с липсващата, в писмото на г-н Р.В.М., категоричност от отказ от подадената в КЗЛД жалба, с жалбоподателя е осъществен телефонен разговор. В същия Р.В.М. категорично е заявил, че за него случаят е приключен и се отказва от подадената в КЗЛД жалба.
За проведения разговор е съставен Протокол с рег. № ПР – 71/07.05.2013 г.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл. 3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.“ ЕАД. След извършена служебна проверка в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“, поддържан от КЗЛД, е установено, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД и е подало заявление за регистрацията му като администратор на лични данни, пред административния орган. Дружеството „К.Б.“ ЕООД, в конкретния случай е “обработващ лични данни” по смисъла на §1 от ДР на ЗЗЛД. “Обработващ лични данни” е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва личните данни от името на администратора на лични данни. „К.Б.“ ЕООД също е подало заявление за регистрация като администратор на лични данни, на собствено основание.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Молбата на Р.В.М. за оттегляне на жалбата, съдържа всички законово изискуеми реквизити, а така също и с нея е изразена безусловна воля за десезиране на Комисията.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 38 от ЗЗЛД, Комисията,
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № Ж-98/ 22.03.2013 г., подадена от Р.В.М. срещу „К.Б.М.“ ЕАД и „К.Б.“ ЕООД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Мария Матева /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-98/ 22.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings