Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-93/ 18.03.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-93/ 18.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж - 93/2013 г.
София, 18.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав от Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Веселин Целков в открито заседание, проведено на 04.06.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа допустимостта на жалба с рег. № Ж - 93/18.03.2013 г., подадена от К.А.К. срещу „Е.М.“ ООД и „Б.М.Е.Б.“ ЕАД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
К.А.К. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „Е.М.“ ООД и „Б.М.Е.Б.“ ЕАД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че „Б.М.Е.Б.“ ЕАД е предоставило личните му данни на „Е.М.“ ООД, по повод финансови претенции на г-н К.А.К. към първото дружество. К.А.К. уточнява, че вследствие на това предоставяне на личните му данни, той и неговото семейство, в продължение на три години са били подложени на заплахи от „Е.М.“ ООД.
К.А.К. уведомява Комисията, че по повод получаваните заплахи от „Е.М.“ ООД е сезирал разследващите органи.
Към жалбата не са приложени доказателства.
На 20.03.2013 г.К.А.К. е депозирал в деловодството на КЗЛД идентична жалба с тази от 18.03.2013 г., като към нея са приложени като доказателства, ксерокопия от писмо с изх. № 100558971 от 06.03.2013 г. на „Е.М.“ ООД; писмо с изх. № 7037/2011. Vж. от 20.02.2013 г. на Върховна касационна прокуратура (ВКП) до Районна прокуратура – гр. София (СРП) и писмо с изх. № 7037/2011. Vж. от 23.06.2011 г. на ВКП до СРП.
Видно от писмо с изх. № 100558971 от 06.03.2013 г. на „Е.М.“ ООД, върху същото г-н К.А.К. саморъчно е изписал, че в продължение на три години е подложен на „заплахи и рекет“ от дружеството за събиране на вземания.
На 25.03.2013 г.в деловодството на административнияорган е постъпило ново писмо от господин К.А.К., в което се твърди, че се представя доказателство за наличието на негови финансови претенции към „Е.М.“ ООД, същите обясняващи факта за наличие на злоупотреба с личните му данни.
Към писмото е приложено като доказателство ксерокопие от жалба, подадена до „Е.М.“ ООД от К.А.К., с дата 03.04.2011 г.
С оглед установяване срокът за сезиране на КЗЛД, залегнал в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, с писмо рег. № П-2020 от 27.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД, е изискано от господин К.А.К. да уточни на коя дата е разбрал за твърдяната извършена злоупотреба с личните му данни.
С писмо вх. № П-2203 от 02.04.2013 г. К.А.К. уточнява, че през месец октомври 2012 г. на мобилния си телефонен номер е получил първата заплаха от „Е.М.“ ООД от която разбрал, че е извършена злоупотреба с личните му данни.
Към писмото, като доказателства са приложени ксерокопия от Призовка от 02 РУП - СДВР и писмо с изх. № 100558971 от 06.03.2013 г. на „Е.М.“ ООД.
Във връзка с възникнало разминаване в срока, в който се твърди, че е узнато за извършена злоупотреба с лични данни и дата на която са сезирани разследващите органи, с писмо рег. № П-2764 от 19.04.2013 г. на Председателя на КЗЛД е изискана информация от Районна прокуратура – гр. София (СРП), както за развитието на прокурорската преписка, така и за дата на сезиране на СРП.
В отговор, на 23.04.2013 г. СРП уведомява Комисията, че по повод подадена жалба от К.А.К. е образувана прокурорска преписка № 33832 от 2011 г. Прокуратурата уточнява, че в резултат на извършена проверка от 02 РУП – СДВР, от която не са събрани данни за извършено престъпление от общ характер, преписката е прекратена в полицейското управление.
Софийска районна прокуратура добавя, че по преписката няма образувано досъдебно производство и няма повдигнато обвинение срещу конкретно лице.
Към писмо са приложени ксерокопия на две жалби депозирани до главния прокурор на Република България, с дати от 14.06.2011 г. и 15.02.2013 г.
Видно от текста на жалба с вх. № 7037 от 20.06.2011 г. до господин Велчев (тогава действащ Главен прокурор на Република България), жалбоподателят твърди, че телефонните заплахи срещу него са започнали от дата 13.06.2011 г.
Жалбата е процесуално недопустима, поради следните съображения:
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. 
Срокът за подаване на жалба е преклузивен и с изтичането му се погасява процесуалното право на жалба.
В правомощията на Комисията е задължението да следи за законосъобразното обработване на личните данни на физическите лица, както и при осъществяване достъпа на лицата до тях и да осъществява контрол по спазване на закона, с цел гарантиране правомерното обработване на личните данни. Приложимостта на ЗЗЛД се обуславя от наличието на редица законови предпоставки. На първо място законът осигурява защита на лицата по отношение и във връзка с обработването на техните данни, а това е всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от АПК, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, като наличието на поне една от посочените в нормата представлява пречка за продължаване на производството по издаване на искания индивидуалния административен акт.
В конкретния случай през 2011 г. г-н К.А.К. е депозирал две жалби до ВКП, впоследствие препратени по компетентност до СРП. Видно от жалба с вх. № 20.06.2011 г.депозирана до СРП, в същата г-н К.А.К. иска разследващите органи да повдигнат обвинение на представителите на „Е.М.“ ООД и „Б.М.Е.Б.“ ЕАД във връзка с твърдяни осъществени телефонни заплахи от страна двете дружества.
На следващо място, видно от представеното като доказателство от жалбоподателя – писмо с изх. № 100558971 от 06.03.2013 г. на „Е.М.“ ООД, в края на същото г-н К.А.К. саморъчно е записал, че във връзка с предоставянето на личните му данни на „Е.М.“ ООД от страна на „Б.М.Е.Б.“ ЕАД, за него са настъпили „заплахи и рекет“ в продължение на три години.
От изложеното следва, че жалбоподателя сезира Комисията за действия, извършени преди едногодишния срок, посочен в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. Броейки от дата на депозиране жалбата на г-н К.А.К. до Районна прокуратура – гр. София, а именно 20.06.2011 г. то срока за сезиране на Комисията е изтекъл през месец юни 2012 г. Просрочената жалба е процесуално недопустима за разглеждане по същество, поради което в настоящия случай Комисията за защита на личните данни я оставя без разглеждане и прекратява административното производство.
На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, водима от горното, Комисията,
РЕШИ:
Прекратява административното производство образувано по жалба с рег. № Ж - 93/18.03.2013 г., подадена от К.А.К. срещу „Е.М.“ ООД и „Б.М.Е.Б.“ ЕАД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

 Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-93/ 18.03.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings