Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-28/ 31.01.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-28/ 31.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-28/2013 г.
София, 18.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Мария Матева на открито заседание, проведено на 22.05.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с регистрационен номер Ж-28/31.01.2013 г., подадена от Ц.Л.Ц. срещу ”К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.“ ООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Ц.Л.Ц. сезира Комисията за защита на личните данни с жалба, в която сочи, че има договорни отношения с „К.Б.М.” ЕАД, притежател на търговската марка Г., както и че дружеството без нейно съгласие е предоставило личните й данните на други фирми, които злоупотребяват с тях чрез изнудване, заплашване, некоректно и брутално държане и осъществяване тормоз по мобилния й телефон.
Жалбоподателката информира, че има сключен договор с „К.Б.М.” ЕАД за предоставяне на мобилна услуга за номер *****, със СИМ карта номер *****. Твърди, че СИМ картата е открадната, а тя е прекратила взаимоотношенията си с мобилния оператор като потребител на услугата.
Сочи също, че е абонат на дружеството и във връзка с мобилен номер *****, за който номер е подписала допълнително споразумение по програма „Заедно” от дата 29.06.2011 г.
Г-жа Ц.Л.Ц. сочи, че поради високите месечни сметки и финансовото затруднение в което се намира семейството й, не е платила три последователни месечни фактури, в следствие на което предоставянето на мобилни услуги е прекратено.
Жалбоподателката твърди, че по повод задълженията й към мобилния оператор е била неколкократно обезпокоявана на 28.01.2013 г. и 29.01.2013 г. Намира приложения спрямо нея метод за събиране на задължения за непочтен и недопустим за правова държава.
Г-жа Ц.Л.Ц. информира, че не е получавала уведомителни и заплашителни писма от „К.Б.М.” ЕАД и твърди, че не е давала съгласието си мобилния оператор да предоставя личните й данни на други фирми.
Към жалбата е приложено копие на Заявление за преминаване към Globul програми: Globul Universе за мобилен номер *****.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилния оператор.
„К.Б.М.” ЕАД депозира пред Комисията становище (С-138/04.03.2013 г.) с доказателства, а именно: Договор за мобилна услуга сключен с жалбоподателката за СИМ карта с мобилен номер ***** от дата 04.08. 2009 г. и допълнително споразумение по програма „Заедно” към него от 29.06.2011 г.; Договор за мобилни услуги за СИМ карта с мобилен номер *****  от 21.12.2010 г. и Заявление за преминаване към Globul програми: Globul Universе от 29.06.2011 г.; фактури за задълженията на г-жа Ц.Л.Ц. с номера № 7174543135/01.04.2012 г., № 7175902151/01.05.2012 г., № 7177222398/01.06.2012 г., № 7178571272/01.07.2012 г.; Договор от дата 30.07.2009 г. сключен между „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД и Анекс към него от 19.07.2010 г.; пълномощно.
В становището се сочи, че жалбоподателката е абонат на мобилния оператор и страна по два договора за мобилни услуги за СИМ карти с номера ****** и ******. От дружеството твърдят, че г-жа Ц.Л.Ц. не е заплатила в срок ликвидни и изискуеми задължения за ползване на посочените СИМ карти, поради което „К.Б.М.” ЕАД е прекратило договорните отношения с нея и са начислени дължимите неустойки при предсрочно прекратяване на договорите.
Твърдят, че обработват личните данни на жалбоподателката съобразно действащото законодателство, а също и че с подписването на индивидуалните договори и допълнително споразумение г-жа Ц.Л.Ц. е декларирала, че е запозната и съгласна с условията за обработка и предоставяне на личните й данни, както и, че е запозната и приема Общите условия на дружеството. Намират депозираната жалба за неоснователна.
От мобилния оператор твърдят, че г-жа Ц.Л.Ц. е длъжник по надлежно сключен договор за предоставяне на мобилни услуги, поради което за дружеството е възникнало правото да предприеме действия по събиране на дължимите суми.
От „К.Б.М.” ЕАД информират, че на основание сключен със „С.Г.Г.” ООД Договор за събиране на вземания от 30.07.2009 г. и Анекс към него от дата 19.07.2010 г., действащ и към настоящия момент, личните данни на жалбоподателката са предоставени на „С.Г.Г.” ООД на 31.10.2012 г. Представят копие на приемо-предавателен протокол от 31.10.2012 г. и разпечатка на възлагателен файл с който личните данни на жалбоподателката са предоставени на „С.Г.Г.“ ООД за събиране на задълженията й към мобилния оператор.
С писмо на Председателя на Комисията (П-1999/26.03.2013 г.) „С.Г.Г.” ООД е уведомено за образуваното административно производство, изискано е и предоставяне на писмено становище и относими по случая доказателства.
В отговор от дружеството изразяват становище, в което сочат, че обработват личните данни на жалбоподателката законосъобразно, на правно основание сключен между „С.Г.Г.” ООД и „К.Б.М.” ЕАД Договор за събиране на неизплатени суми от абонати на мобилния оператор от дата 30.07.2009 г. и Анекс номер 1 към него от март 2010 г. Намират жалбата за неоснователна и незаконосъобразна и молят Комисията да я остави без уважение.
Към становището са приложени: Договор между „С.Г.Г.” ООД и „К.Б.М.” ЕАД от дата 30.07.2009 г., Анекс № 1 към него от март 2010 г. и пълномощно.
КЗЛД е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на лични им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
За да упражни правомощията си КЗЛД следва да бъде валидно сезирана.
Подадената от г-жа Ц.Л.Ц. жалба е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация /ПДКЗЛДНА/, съдържа всички нормативно определени реквизити, посочени в чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице, при наличие на правен интерес и срещу надлежна страна -  администратор на лични данни. С нея е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно КЗЛД, която съгласно правомощията и визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. „С.Г.Г.” ООД е администратор на лични данни на собствено основание, но в конкретния случай има качеството на обработващ личните данни по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗЗЛД, тъй като обработва личните данни на жалбоподателката от името и за сметка на администратора на лични данни – „К.Б.М.” ЕАД.
„К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД са изпълнили задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД, подали са заявление за регистрация като администратори на лични данни и са регистрирани като такива в Регистъра на администраторите на лични данни, с идентификационни номера съответно № 28772 и № 51178.
На проведеното на 20.03.2013 г. редовно закрито заседание на Комисията, настоящата жалбата с рег. номер Ж-28/31.01.2013 г. е обявена за процесуално допустима, конституирани са страните в административното производство: жалбоподател- Ц.Л.Ц., ответна страна – „К.Б.М.” ЕАД и заинтересована страна – „С.Г.Г.“ ООД.
На 22.05.2013 г. е проведено открито заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по същество.
Страните са редовно уведомени. Жалбоподателката не се явява, не изпраща представител. От „С.Г.Г.” ООД не изпращат представител. За "К.Б.М." ЕАД се явява юрисконсулт Л.К., с пълномощно приложено по преписката.
Юрисконсулт Л.К. поддържат тезата, че жалбата е неоснователна, моли Комисията да я остави без уважение.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение по случая, имайки предвид представените писмени доказателства и становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че жалбоподателката е страна по надлежно сключени договори с „К.Б.М.” ЕАД и е абонат на дружеството. А също и, че жалбоподателката е длъжник на мобилния оператор и има ликвидни и изискуеми задължения, които не са заплатени в срок. В следствие просрочените задължения мобилния оператор е прекратил договорните отношения с жалбоподателката. Предприел е действия, насочени към събиране на вземанията си, като е предоставил на „С.Г.Г.“ ООД данни за жалбоподателката - три имена, единен граждански номер, адрес и телефон за контакти. Информацията за
г-жа Ц.Л.Ц. безспорно има характера на лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, а предоставянето й е действие по обработване на личните данни.
Безспорно по случая е наличието на Договор от 30.07.2009 г. между „К.Б.М.“ ЕАД, в качеството на Възложител и „С.Г.Г.“ ООД, в качеството на
Изпълнител и Анекс към него от 19.07.2010 г., действащи и към настоящият момент. Договорът е с предмет събиране на неизплатени суми от абонати на Възложителя.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В точка 2 на чл. 2, ал. 1 от закона е посочено, че личните данни трябва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин несъвместим с тези цели.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни.Условията са изчерпателно изброени, същите са алтернативно посочени. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физическите лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването.
Наличието на договорни отношения между „К.Б.М.” ЕАД, същият администратора на лични данни и жалбоподателката - г-жа Ц.Л.Ц., чиито лични данни се обработват за целите на договор е условие за допустимост при обработването на личните й данни по аргумент от чл. 4, ал. 1, ал. 3 от ЗЗЛД.
Неразделна част от всеки индивидуален договор са Общите условия на „К.Б.М.” ЕАД за взаимоотношения с потребители на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 4 от тях, потребителят (в случая – г-жа Ц.Л.Ц.) се счита уведомен за Общите условия от датата на публикуването им и се счита обвързан с тях от датата на подписване на индивидуален договор за ползване на услугата ( съответно 04.08.2009 г. и 21.12.2010 г. и 29.06.2011 г. ).
С подписването на индивидуалните договори и допълнително споразумение г-жа Ц.Л.Ц. е декларирала, че е запозната и съгласна с условията за обработка и предоставяне на личните й данни, както и, че е запозната и приема Общите условия на дружеството
В т. 43 от Общите условия е регламентирано, че потребителя/абонатът се съгласява Г. да предоставя личните му данни на други физически или юридически лица за целите на събирането на неизплатени парични вземания.
В конкретния случай е налице разписаното в чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД условие за допустимост при обработването на лични данни на жалбоподателката, а именно изричното съгласие на г-жа Ц.Л.Ц., за която се отнасят данните, че те могат да бъдат предоставени на други физически или юридически лица за целите на събирането на неизплатени парични задължения. Следователно и с оглед обстоятелството, че жалбоподателката е длъжник на мобилния оператор обработването, чрез предоставянето на личните й данни на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в Общите условия на оператора, същите неразделна част от индивидуалния договор на г-жа Ц.Л.Ц.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на жалбоподателката, в качеството й на абонат и потребител на мобилна услуга са обработени от администратор на лични данни „ К.Б.М.” ЕАД при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, посочени в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, а именно чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДЛ.
На следващо място, свързаните с жалбоподателката лични данни са обработени и от обработващ лични данни - "С.Г.Г.“ ООД. Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателя на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилният оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет - организирането с различни законосъобразни средства на събирането на неизплатени суми на абонати на мобилният оператор.
Следва да се има предвид, че нормата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД допуска възможността администраторът на лични данни да обработва данните чрез възлагане на обработващ данните.
Законодателят изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни. В конкретния случай и в изпълнение на цитираното задължението, е налице договор между администратора – „К.Б.М.“ ЕАД и обработващия личните данни - „С.Г.Г.“ ООД.
Относно използваните методи за събиране на задължения и оплакванията на жалбоподателката в тази насока, следва да се отбележи че тези въпроси са извън компетентността на Комисията за защита на личните данни и по тях Комисията не може да вземе отношение.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалба с регистрационен номер Ж-28/31.01.2013 г., подадена от Ц.Л.Ц. е неоснователна и извършеното обработване на свързаните с нея лични данни от страна на администратора на лични данни – „К.Б.М.” ЕАД, чрез предоставянето им на „С.Г.Г.” ООД, е законосъобразно, извършено при наличие на условията за допустимост при обработване на личните данни визирани в чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД и при съблюдаване на принципите залегнали в чл. 2, ал. 2 от закона.
С оглед изложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7,  във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Обявява жалба с регистрационен номер Ж-28/31.01.2013 г., подадена от Ц.Л.Ц. срещу „К.Б.М.“ ЕАД и „С.Г.Г.“ ООД за неоснователна и я оставя без уважение.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София-град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-28/ 31.01.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings