Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-17/ 23.01.2013г.

Решение по жалба с рег. № Ж-17/ 23.01.2013г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-17/2013 г.
София,18.06.2013г.
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитрова, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 29.05.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-17/ 23.01.2013г., подадена от М.Б.П. и Н.П.Я.-П. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 20.03.2013г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституирана „К.Б.М.” ЕАД.
М. и Н.П. сезират КЗЛД с жалба, в която посочват, че мобилният оператор „К.Б.М.” ЕАД има изключително некоректно отношение към тях по повод желанието им за преносимост на ползваните от тях номера. Жалбоподателите твърдят, че от 2004г. са редовни клиенти на мобилният оператор и никога не са забавяли плащанията си. На 18.12.2012г. са приключили отношенията си с дружеството, но не са били надлежно уведомени за дължимите от тях суми. Било им обяснено, че същите ще се калкулират в последната фактура от 07.01.2013г. На посочената дата, жалбоподателите заплатили дължимите от тях суми и били уведомени, че няма други задължения, но не им бил издаден съответен документ, удостоверяващ това обстоятелство.
На 16.01.2013г. семейство П. получават писма от фирма „С.Г.Г.” ООД, с които дружеството ги уведомява, че е изкупило техните задължения, но в писмата не е посочен размера на дължимата сума и кредитора към който се дължат.
При осъществен контакт на посочените в писмото телефони, господин М.Б.П. е бил уведомен, че задължението, което има е към Г. Жалбоподателят е посетил офис на мобилният оператор, от където бил уведомен, че той и съпругата му нямат задължения.
Жалбоподателите искат да получат отговор от Г. на зададените в жалбата въпроси.
Към жалбата като доказателства са приложени: копия от фискални бонове от 07.01.2013г., два броя фактури и два броя писма адресирани до тях от „С.Г.Г.” ООД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.”.
На 08.02.2013г. е депозирано в деловодството на Комисията писмено становище от ответната страна в производството. Администраторът на лични данни излага следната фактология:
М.Б.П. е имал договор с Г. за предоставяне на мобилни услуги, като към договора е имало сключено и допълнително споразумение от 19.05.2009г. Срокът на договора е бил до 10.02.2013г. На основание подадено заявление от господин М.Б.П. за пренос на ползваният от него номер в системата на друг мобилен оператор, договорните отношения са прекратени на 19.12.2012г. С оглед предсрочното прекратяване на договора, абонатът е следвало да заплати неустойка в размер на оставащите месечни вноски до изтичане срока на договора.
Н.П.Я.-П. е имала сключен договор и допълнително споразумение от 19.05.2009г. Срокът на договора е бил до 26.02.2013г. На основание подадено заявление от госпожа Н.П.Я.-П. за пренос на ползваният от него номер в системата на друг мобилен оператор, договорните отношения са прекратени на 19.12.2012г. С оглед предсрочното прекратяване на договора, абонатът е следвало да заплати неустойка в размер на оставащите месечни вноски до изтичане срока на договора.
Със сключването на договорите си, жалбоподателите са декларирали, че са запознати и се съгласяват с обработването на свързаните с тях лични данни, както и с предоставянето им на трети лица.
В становището се сочи още, че съгласно т.43 от Общите условия на „К.Б.М.” ЕАД за предоставяне на мобилни телефонни услуги, потребителят се съгласява Г. да предоставя личите му данни, съдържащи се личните му документи, на други физически или юридически лица за целите за събиране на неизплатени задължения.
Отношенията между администратора на лични данни - „К.Б.М.” ЕАД и обработващия лични данни - „С.Г.Г.” ООД по обработването на личните данни са регламентирани писмено със сключването на договор, приложен към становището. В договора е уговорено, че мобилният оператор възлага на дружеството – „С.Г.Г.” ООД да извърши извънсъдебно събиране на дължими суми по сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, като е посочен обема от лични данни, които ще се предостави с оглед изпълнението на възложеното. Мобилният оператор твърди, че надлежно е уведомил колекторската фирма за извършеното от жалбоподателите плащане на дължимите от тях суми.
Към становището като доказателства са приложени:договор от 30.07.2009г. между Г. и „С.Г.Г.” ООД, Анекс №2/19.07.2010г. и двата договора с жалбоподателите и съответно допълнителните споразумения към тях.
„С.Г.Г.” ООД в писменото си становище сочи, че има договорни отношения с Г. и по силата на тях ме е възложено да организира с различни законосъобразни средства събирането на неизплатени вземания. Излагат се аргументи в насока, че в Общите условия на мобилният оператор, които са приети от жалбоподателите е била уговорена хипотезата за предоставянето на личните им данни на трети лица, в случай на незаплащане на дължимите суми, като съгласието ми е условие за допустимост при обработването.
„С.Г.Г.” ООД изразява мнение за неоснователност на жалбата, тъй като личните данни на жалбоподателите са били обработвани правомерно, на правно основание и при спазването на изискванията на ЗЗЛД. Изпратените покани на семейство П. съдържат абзац, с който дружеството се извинява, в случай че дължимите суми са заплатени преди получаване на уведомителното писмо.
Към становището са приложени копие от сключеният договор между Г. и „С.Г.Г.” ООД и пълномощно.
С писмо изх.№П-1180/20.02.2013г. на Председателя на КЗЛД на жалбоподателите е изпратено писменото становище на ответната страна – „К.Б.М.” ЕАД за сведение и изразяване на мнение по него. В указаният в писмото срок не е постъпило становище от семейство П.
За откритото заседание, насрочено за 29.05.2013г., страните са редовно уведомени. Жалбоподателите не се явяват и не се представляват. Ответната страна се представлява от Л.К., с пълномощно по преписката, а Е.М. се явява като представител на заинтересованата страна - „С.Г.Г.” ООД.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. „С.Г.Г.” ООД е обработило свързаните с жалбоподателите лични данни от името и за сметка на мобилния оператор, поради което в конкретния случай има качеството на обработващ лични данни. „С.Г.Г.” ООД на собствено основание е администратор на лични данни. Администраторът и обработващия на лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявление за регистрацията им като администратори на лични данни и съответно са регистрирани от Комисията.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателите имат правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Н. и М.Б.П.и са имали сключени договори с „К.Б.М.” ЕАД. Срокът на договора на господин М.Б.П. е изтичал на 10.02.2013г., а този на госпожа Н.П.Я.-П. на 26.02.2013г. Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни. Не е спорно между страните наличието на договорни отношения.
На 19.12.2012г. двамата жалбоподатели подават заявления за прехвърляне на ползваните от тях номера към системата на друг мобилен оператор, което е основание и за предсрочното прекратяване на договорите им. Страните по договора са договорили, че при прекратяването им, преди изтичането на уговорения срок, страната която ги прекратява дължи неустойка в размер на оставащите месечни вноски до изтичането срока на договора. На семейство П. са начислени неустойки по повод прекратяване на договорните взаимоотношение по тяхно желание.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В сключените договори и Общите условия на мобилният оператор е уговорено, че абонатите на дружеството изразяват съгласието си мобилният оператор да обработва свързаните с тях лични данни за целите на сключените договори. За неуредените в индивидуалния договор случаи се прилагат съответните разпоредби на Общите условия. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между Г. и потребителите, и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично уговорено друго в индивидуалния договор.
Съгласно 145а. от Общите условия на Г., доколкото друго не е уговорено в индивидуалния му договор, потребителят декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират, обработват, използват и съхраняват от Г. да бъдат обработвани за целите, предвидени в Общите условия и действащото законодателство, както самостоятелно от Г., така и от трети лица, действащи от името и под контрола на Г. (служители, дистрибутори,търговски партньори и представители и други подизпълнители), освен в случаите, в които императивни норми на закона изрично забраняват даването на такова съгласие от потребителите.
В конкретния случай няма законова забрана физическото лице, за което се отнасят данните да даде съгласие личните му данни да бъдат обработвани от мобилният оператор.
В Общите условия е предвидено, че потребителят има право свободно, по всяко време да оттегли даденото от него съгласие за обработването на данните, свързани с него, за която и да е от посочените в общите условия цели, като отправи съответно писмено заявление до Г. Видно от приложените доказателства към преписката липсва изрично изразено волеизявление от жалбоподателите, за оттегляне на изразеното им съгласие за обработването на личните им данни от страна на администратора на личи данни, от което следва да се направи обоснован извод, че е налице съгласие.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на Н. и М.Б.П.и са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилният оператор.
На следващо място, свързаните с жалбоподателите лични данни са обработени и от обработващ лични данни – „С.Г.Г.” ООД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилният оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет – организирането с различни законосъобразни средства на събирането на неизплатени суми на абонати на мобилният оператор. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателите на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на мобилни услуги, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е налице и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с Г.
На основание изложеното, Комисията приема, че свързаните с М.Б.П. и Н.П.Я.-П. лични данни са обработени от администратора на лични данни - „К.Б.М.” ЕАД законосъобразно, на правно основание. Личните данни са обработени за точно конкретна цел – сключеният договор за предоставянето на мобилни услуги. Не се установи нарушение на принципите, на които следва да се обосновава обработването на лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба рег. № Ж-17/23.01.2013г., подадена от М.Б.П. и Н.П.Я.-П. срещу „К.Б.М.” ЕАД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-17/ 23.01.2013г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings