Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № 3499/ 12.08.2011 г.

Решение по жалба с рег. № 3499/ 12.08.2011 г.

РЕШЕНИЕ
№ 3499/2011 г.
гр. София, 17.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Мария Матева, в открито заседание, проведено на 22.05.2013 г. (Протокол № 16), разгледа жалба с рег. № 3499/12.08.2011 г., подадена от Ц.Н.Р. срещу „Б.М.Е.Б.” ЕАД.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защити на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят сочи, че е бил клиент на „Б.М.Е.Б.” ЕАД за предоставяне на цифрова и кабелна телевизия. Посочва, че на 10.08.2011 г. от „Е.М.” ООД е получил електронно съобщение на мобилния си телефон, с което е уведомен за неплатени задължения в размер 86.70 лв. към „Б.М.Е.Б.” ЕАД, които следва да заплати. Жалбоподателят не оспорва договорните си отношения и задължения към „Б.М.Е.Б.” ЕАД. Г-н Ц.Н.Р. заявява, че при сключването на договор с посоченото дружество не е декларирал съгласие личните му данни да бъдат предоставяни на трети лица, поради което счита, че е извършена злоупотреба с неговите лични данни, изразяваща се в предоставянето им от страна на „Б.М.Е.Б.” ЕАД на фирмата за събиране на вземания. Моли КЗЛД с оглед на своите правомощия да предприеме съответните действия по случая. Жалбата е адресирана и до Комисията за регулиране на съобщенията.
Към жалбата не са приложени допълнителни доказателства.
В хода на административното производство пред КЗЛД е установено, че личните данни на жалбоподателя са предоставени от „Б.М.Е.Б.” ЕАД на дружеството „Е.М.” ООД с цел събиране на неизплатени задължения за ползвани услуги. Позовавайки се на Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители по отношение предоставяне на радио- и телевизионни услуги, Комисията приема, че е налице правно основание за предоставянето на лични данни.
Решението на КЗЛД е обжалвано пред Административен съд София – град, който постановява решение, с което потвърждава решението на Комисията.
При касационното обжалване Върховният административен съд на Република България, Пето отделение се произнася с решение, с което отменя решението на Комисията за защита на личните данни. Върховният административен съд е преценил, че администраторът на лични данни не е предоставил доказателства, че към датата на сключването на договора между Ц.Н.Р. и оператора са действали Общи условия, в които е уредено правото на администратора да предоставя лични данни на трети лица с цел събиране на вземания. Решаващият съдебен състав се е позовал на т. 62.9 от Общите условия, които г-н Ц.Н.Р. е подписал при сключване на договор, че „Б.М.Е.Б.” ЕАД е задължен да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до потребителите без съгласието им, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. От друга страна, Върховният административен съд е приел, че не са представени доказателства кога последващите промени в Общите условия са публикувани на интернет страницата на оператора, както и доказателства за надлежното уведомяване на Ц.Н.Р. за същите, по смисъла на чл. 230 от Закона за електронните съобщения. Според съда измененията на Общите условия не са известни и приети от жалбоподателя, предвид на което съдът е приел, че жалбоподателят не е дал изричното си съгласие за предоставянето на личните му данни на трети лица.
В чл. 4 от Закона за защита на личните данни се съдържат императивни разпоредби, в които законодателят е указал изрично в кои случаи е допустимо обработването на лични данни. „Б.М.Е.Б.” ЕАД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, е задължен да обработва личните данни на физическите лица само в случаите, когато е налице поне една законова предпоставка. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на свързаните с него лични данни.
В конкретния случай Върховният административен съд е приел, че с действията си администраторът на лични данни „Б.М.Е.Б.” ЕАД е нарушил императивната разпоредба на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, съгласно която обработването на лични данни е допустимо когато физическото лице, за което данните се отнасят е дало изрично своето съгласие.
При определяне размера на налаганото с настоящото решение административно наказание, Комисията за защита на личните данни се съобрази с обстоятелството, че с действията на администратора на лични данни са увредени правата по ЗЗЛД на едно физическо лице, предвид факта, че наказанието по ЗЗЛД не е първо за „Б.М.Е.Б.” ЕАД, както и обществените отношения, които засяга.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, предл. 3 и чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
 РЕШИ:
Налага административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) на „Б.М.Е.Б.” ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, ***** представлявано от В.А.Щ., затова, че в качеството на администратор на лични данни, притежаващ Удостоверение № 297820, издадено от КЗЛД, „Б.М.Е.Б.” ЕАД предоставя личните данни на Ц.Н.Р. на дружеството за събиране на вземания – „Е.М.” ООД без наличие на изричното му съгласие, с което е нарушена разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София - 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № 3499/ 12.08.2011 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings