Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-127/ 17.04.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-127/ 17.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-127
гр. София,17.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Веселин Целков на редовно закрито заседание, проведено на 04.06.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба срег. № Ж-127/17.04.2013 г. от В.Г. срещу политическа партия „Х.-С.С.“ за нарушение на ЗЗЛД.
В.Г. сезира КЗЛД с жалба, в която излага твърдения за неправомерно обработване на личните й данни от политическа партия „Х.-С.С.“ , като излага следните факти:
На 12.04.2013 г. жалбоподателката подава заявление до МРРБ, с което моли да се провери дали нейните лични данни и подпис фигурират сред проверените от ГРАО записи на подписките, представени в ЦИК за регистрация на политически партии и инициативни комитети на парламентарни избори 2013 г.
На 15.04.2013 г. от ГРАО съобщават на г-жа В.Г., че след извършена справка е установено че нейният единен граждански номер фигурира в списъка в подкрепа на регистрацията на политическа партия „ Х.-С.С.“.
Г-жа В.Г. заявява, че не е давала своето съгласие за използване на личните й данни от ПП „Х.-С.С.“.
Жалбата не е подписана, не се представят и писмени доказателства към нея.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П-2837/22.04.2013 г. на жалбоподателката са дадени указания в 3-дн. срок да подпише жалбата, както и да представи необходимите писмени доказателства в подкрепа на изложените твърдения, в случай, че разполага с такива.
Видно от обратната разписка, писмото е връчено на лицето на 26.04.2013 г. и към момента не са предприети никакви действия за изпълнение на дадените указания.
С писмо изх. № П-3626/29.04.2013 г. е изискано становище по жалбата от ГД „ГРАО“ при МРРБ.
С писмо вх. № П-3269/13.05.2013 г. от МРРБ уведомяват, че ЕГН на жалбоподателката фигурира в списъка в подкрепа на регистрацията на ПП „Х.-С.С.“ и съгласно Решение № 2160-НС/15.03.2013 г. на ЦИК същият списък е предаден на ЦИК.
С писмо изх. № П-3027/29.04.2013 г. е изискано становище от ЦИК и след проведена вътрешна кореспонденция по изискване и предоставяне на допълнително информация, към момента все още не е взето отношение по компетентност от страна на ЦИК.
С писма изх. № П-3624/29.04.2013 г. и П-3625/29.04.2013 г. се предоставя възможност на ответната страна ПП „Х.-С.С.“ да представи становище и доказателства по жалбата. Писмата се връщат с отметка „непотърсени“.
От вътрешно извършена служебна справка с писмо вх. № П-3164/08.05.2013 г. на отдел „Регистър и архив“ при КЗЛД се установява, че ПП „Х.-С.С.“ не е подала в КЗЛД Заявление за регистрация като администратор на лични данни, съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1 от КЗЛД, съответно не е вписана в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. ПП „Х.-С.С.“ не е подавала молба и за освобождаване от задължение за регистрация на администратор на лични данни, съответно не е освобождавана по надлежния ред от такава регистрация.
Жалбата е нередовна и респ. процесуално недопустима, по следните съображения:
Правомощията на КЗЛД по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон. Предмет на административното производство по разглеждане на жалби следва да бъдат искания, които да бъдат редовни и допустими, реквизитите за които са определени в ПДКЗЛДНА и АПК.
Така подадената жалба е недопустима, тъй като не е подписана от лицето, от което изхожда и чийто права са засегнати. Една от предпоставките за допустимост на искането съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК е наличие на „други специални изисквания, установени със закон“. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА е постановено, че подадените до Комисията искания следва да бъдат подписани, а ал. 3 на същата разпоредба изисква прекратяване на производството в случай, че нередовностите не бъдат отстранени в срок. Тъй жалбоподателката не предприема действия в указания срок за подписване на оплакването си до Комисията, то последното се явява нередовно и административното производство по случая следва да се прекрати.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, чл. 30, ал. 3 от ПДКЗЛДНА и във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА, Комисията
РЕШИ:
Прекратява производството по жалба с рег. № Ж-127/17.04.2013 г. от В.Г. срещу политическа партия „Х.-С.С.“.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-127/ 17.04.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings