Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-44 /08.02.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-44 /08.02.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-44
гр. София,17.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 29.05.2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж-44/08.02.2013 г. от И.И. от гр. Враца срещу Община Враца.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество- не се явяват, не изпращат процесуални представители, не ангажират допълнителни доказателства за целите на административното производство по разглежданата жалба.
Жалбоподателката И.И. сезира КЗЛД с жалба срещу Община Враца с твърдения, че последната неправомерно обработва лични данни на дъщеря й, като съгласно изложеното в жалбата, фактическата обстановка по случая е следната:
По отношение на малолетното дете на жалбоподателката е извършено непълно осиновяване с Решение по гр.д. № 399/2012 г. по описа на Врачански окръжен съд. С цитираното решение е наредено на община Враца да състави нов акт за раждане на детето, с който да се отрази промяната на имената на детето и вписването на осиновителя на малолетната П.
След влизане на съдебното решение в сила от Община Враца, отдел “ГРАО“ не издават нов акт за раждане, а препис-извлечение от акт за раждане, в който като информация фигурират имената на биологичния баща и на осиновителя. При поискване от страна на жалбоподателката на нов акт за раждане й било обяснено, че такъв не може да бъде издаден.
Г-жа И.И. счита, че е налице нарушение на тайната на осиновяването и с така издадения препис-извлечение се нарушава Семейния кодекс и горепосоченото съдебно решение.
В жалбата се настоява за вземане на отношение по компетентност.
Прилагат се копие на препис-извлечение от акт за раждане и копие от съдебно решение по гр.д. № 399/2012 на ВОС и решение № 1 от 2013 г. по същото дело.
В условията на служебното начало се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П-1186/20.02.2013 г. в качеството на администратор на лични данни е изискано становище по случая от МРРБ.
С писмо вх. № С-134/28.02.2013 г. от страна на МРРБ изразяват становище за неоснователност на жалбата, като се сочи, че действията на Община Враца по отношение обработване на личните данни на жалбоподателката, респ. дъщеря й във връзка с извършеното непълно осиновяване, са напълно съобразени с разпоредбите на ЗГР и СК.
С писмо изх. №  П-1185/20.02.2013 г. се предоставя възможност и на Община Враца да изрази становще по изложените в жалбата факти и твърдения.
С писмо вх. № П-1549/07.03.2013 г. от Община Враца се изразява становище за неоснователност на жалбата, като се излагат мотиви в тази насока, сочат се и нормативните основания за действията от страна на общината по повод съставяне на нов акт за раждане на основание чл. 78 от ЗГР. 
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- И.И. в качеството ѝ на законен представител на дъщеря си П.И., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- Община Враца- като обработващ личните данни на жалбоподателката и детето й. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
В жалбата си до КЗЛД И.И. оспорва законосъобразността на обработването на личните данни на детето й от страна на Община Враца с твърдението, че по повод извършено непълно осиновяване в новосъставения акт за раждане фигурира информация относно биологичния баща на детето и което жалбоподателката счита за прекомерно и с това се нарушават правата на детето по ЗЗЛД, нарушение на тайната на осиновяването, СК.
В Семейния кодекс са регламентирани два вида осиновявания- пълно и непълно. При пълното осиновяване е налице пълно приравняване на осиновения към родно дете спрямо осиновителя и неговите роднини, съчетано с прекратяване на правоотношенията към родителя и другите роднини по произход. При пълното осиновяване, съгласно чл. 101, ал. 2 от СК, съдът постановява да се състави нов акт за раждане, в който осиновителят се вписва като родител. Задълженията на длъжностното лице по гражданско състояние да състави нов акт за раждане, както и данните, които се вписват в него са регламентирани в чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от ЗГР. За съставения нов акт за раждане, съгласно чл. 50, ал. 5 от ЗГР, длъжностното лице уведомява общината, където се намира предишния акт за раждане на осиновеното дете, за отразяване в графа “Бележки“, че е съставен нов.
Действието на непълното осиновяване е регламентирано в чл. 102, ал. 1 от СК. При него възникват права и задължения като между роднини по произход само между осиновения и неговите низходящи от една страна, и осиновителя- от друга, а правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се запазват. Разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от ЗГР регламентира задължение за длъжностно лице по гражданско състояние, при непълно осиновяване в графа “Бележки“ на съществуващия акт за раждане на лицето да впише следните данни: съдебно решение, името на лицето, определено от съда и имената на осиновителите. При издаване на преписи и удостоверения от актовете за раждане с отбелязано непълно осиновяване, за родители се вписват както родителите по произход, така и на осиновителите (чл. 78, ал. 2 от ЗГР).
Задълженията на длъжностното лице по гражданско състояние при получаване на съдебно решение за осиновяване, които са регламентирани в ЗГР, са изцяло съобразени с произтичащите от осиновяването законни последици. Предвид това, че при непълното осиновяване, паралелно със запазване на правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход, се създават такива между осиновения и неговите низходящи с осиновителя, не може да се приеме, че препис-извлечението от акта за раждане, издаден по начина, регламентиран в чл. 78, ал. 2 от ЗГР, разкрива данни, които жалбоподателката дефинира като “тайна“.
С оглед гореизложеното Комисията счита, че Община Враца обработва правомерно личните данни на детето на жалбоподателката на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 78 от ЗГР и чл. 102, ал. 1 от СК, поради което
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-44/08.02.2013 г. от И.И. срещу Община Враца.
Решението на Комисията може да се обжалва чрез КЗЛД пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-44 /08.02.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings