Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2013 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-68/ 21.02.2013 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-68/ 21.02.2013 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-68/2013 г.
София, 17.06.2013 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 29.05.2013 г. (Протокол № 17), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-68/21.02.2013 г., подадена от Г.А.Г. срещу „О.С-н.” ЕООД.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят твърди, че с Разпореждане № 213-00-5007/28.11.2012 г. от Националния осигурителен институт (НОИ) е прекратено изплащането на обезщетенията му за безработица, основавайки се на деклариран трудов договор, сключен с фирма „О.С-н.” ЕООД. Г-н Г.А.Г. твърди, че до 20.06.2012 г. е работил във фирма „О.С-с.” ЕООД, след което се е регистрирал в Бюро по труда като безработен. Заявява, че никога не е подписвал трудов договор и не е работил в „О.С-н.” ЕООД. Счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни, вследствие на която обезщетението му за безработица е прекратено за периода от м. ноември 2012 г. до м. януари 2013 г. 
Към жалбата са приложени ксерокопия на Трудов договор № 27824.10.2012 г. и Заповед № 32/20.06.2012 г.
Жалбата, подадена от Г.А.Г. срещу „О.С-н.” ЕООД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което може да се направи извод, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания.Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „О.С-н.” ЕООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че е подадено Заявление с вх. № 1341771/23.01.2013 г. и дружеството „О.С-н.” ЕООД към настоящия момент и със статут „За редакция”.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателя, изразяваща се в декларирането на трудов договор на неговото име без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД “употреба” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
С писмо с изх. № П-1551/07.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД, от жалбоподателя е изискана информация дали е сезирал други органи по случая. При проведен разговор по телефона (Протокол с вх. № ПР-49/19.03.2013 г.), Г.А.Г. уведомява Комисията, че по случая е сезирал Софийска районна прокуратура с жалба с вх. № 6690/26.02.2013 г.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писмо, изх. № П-1903/20.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД, от Софийска районна прокуратура е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая. С писмо с вх. № П-2244/03.04.2013 г., от Софийска районна прокуратура уведомяват Комисията, че по жалбата на г-н Г.А.Г., с писмо на СРП от 05.03.2013 г. на 03 РУП – СДВР е възложена проверка с оглед преценка за наличието на достатъчно данни за образуване на наказателно производство, която към момента не е приключила.
С писмо с изх. № П-1554/07.03.2013 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) дружеството „О.С-н.” ЕООД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл. 36 от АПК е изискано становище, заверени копия на прекратени и настоящи трудови договори с жалбоподателя, както и други относими към жалбата доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № С-169/14.03.2013 г. от „О.С-н.” ЕООД е получено становище, в което се посочва, че през м. ноември 2012 г. „дружеството (като капитал и управление) е прехвърлено на нов собственик”. За целта новият собственик е поставил изискване всички работещи във фирмата да бъдат назначени с редовно сключени трудови договори. Твърди се, че дружеството „О.С-н.” ЕООД, действащо чрез стария си управител, на 24.10.2012 г. е сключило трудов договор с лицето Г.А.Г., който договор е деклариран в НОИ. На 29.11.2012 г. г-н Г.А.Г. е подал молба за напускане и прекратяване на трудовия договор, тъй като същият е прекъснал получаването на обезщетения за безработица. Със заповед № 26/03.12.2012 г. той е освободен от заеманата длъжност и не е служител във фирмата.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Молба за назначаване; Трудов договор № 27/24.10.2012 г.; Справка от 24.10.2012 г. за уведомления по чл. 62 от КТ; Молба за освобождаване от 29.11.2012 г.; Заповед № 26/03.12.2012 г.; Справка от 03.12.2012 г. за уведомления по чл. 62 от КТ; Обяснителна записка от 30.11.2012 г.; Писмо от 22.01.2013 г. до Г.А.Г.; Удостоверение с изх. № 001/04.12.2012 г.; Ведомости за заплащане от м. октомври и м. ноември 2012 г.
С писма с изх. № П-1552/07.03.2013 г. и № П-1550/07.03.2012 г. на Председателя на КЗЛД, съответно от Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция по приходите (НАП) е изискана информация за декларирани настоящи и прекратени трудови договори за лицето Г.А.Г.
С писмо с вх. № П-2078/29.03.2013 г. от НАП е депозирана справка от информационната система на НАП за актуалното състояние за всички трудови договори за Г.А.Г.
В заседание, проведено на 24.04.2013 г. (Протокол № 14), Комисията за защита на личните обявява жалбата за допустима, конституира като страни в административното производство жалбоподателя Г.А.Г. и ответна страна „О.С-н.” ЕООД и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК спира административното производство до отпадане на основанията за спирането му.
С писмо с вх. № М-136817.05.2013 г. жалбоподателят депозира отказ от жалбата и искане за прекратяване на административното производство по нея.
В чл. 55, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс законодателят е указал основанията за възобновяване на административното производство, а именно: служебно или по искане на една от страните, след като отпаднат основанията за спирането му. С писмо с вх. № М-136/17.05.2013 г. г-н Г.А.Г. оттегля жалбата си, от което следва извода, че са отпаднали основанията за спиране на административното производство пред КЗЛД.
Съгласно чл. 55, ал. 2 от АПК, при възобновяването производството започва от онова действия, при което е спряно.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон. В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
По смисъла на чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. С оглед посочената разпоредба и чл. 24, ал. 1 от АПК, пред КЗЛД е образувано административно производство по жалбата.
В качеството си на страна в административното производство, с писмо с вх. № М-136817.05.2013 г. Г.А.Г. упражнява правото си да поиска прекратяване на производството пред КЗЛД.
Наличието на подаден отказ от жалба като доказателство относно разглеждания случай е потвърждение за съгласието на жалбоподателя с новите условия.
Посочената хипотеза се съдържа в чл. 56, ал. 1 от АПК, съгласно която административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. В молбата за прекратяване на административното производство, жалбоподателят категорично и ясно изразява волята си да десезира КЗЛД.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 55, ал. 2 и чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
1. На основание чл. 55, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс възобновява административното производство по жалба с рег. № Ж-68/ 21.02.2013 г., подадена от Г.А.Г. срещу „О.С-н.” ЕООД.
2. На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс прекратява административното производство поради отказ от жалбата.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-68/ 21.02.2013 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings