Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЛЗД относно искане от секретаря на Столична община по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни

Становище на КЛЗД относно искане от секретаря на Столична община по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-2569/2013
гр. София, 04.06.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-2569/12.04.2013 год. от Р.С. в качеството  й на Секретар на Столична община, гр. София по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин ЕневиМария Матева, на заседание, проведено на 22.05.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-2569/12.04.2013 г.,заявена от Р.С. в качеството й на Секретар на Столична община, гр. София.
В искането си госпожаР.С. посочва, че поставените от нея въпроси са във връзка с постъпили искания от частен съдебен изпълнител В.Т., рег. № 724, с район на действие ОС В., за предоставяне на информация, съдържаща лични данни, а именно:
- Искане с вх. № СО-1100-273/06.03.2013 г. на Столична община за предоставяне на информация относно вписванията в регистъра ЕСГРАОН по отношение на Л.А.Б.;
- Искане с вх. № СО-1100-299/14.03.2013 г. на Столична община за предоставяне на информация за регистриран постоянен или настоящ адрес на длъжника А.С.С.;
- Искане с вх. № СО-1100-338/20.03.2013 г. на Столична община за предоставяне на информация относно вписванията в регистър ЕСГРАОН по отношение на длъжника К.П.П.
Предоставянето на изисканите от Столична община данни би представлявало „обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в параграф 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни.
Във връзка с изложеното и постъпилите искания за предоставяне на лични данни и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, госпожа Р.С., в качеството си на Секретар на Столична община, се обръща към Комисията за защита на личните данни с молба за изразяване на становище от по следните въпроси:
Следва ли Столична община да предостави поисканите лични данни на частен съдебен изпълнител В.Т., рег. № 724, район на действие ОС В. и на кое от основанията по чл. 106, ал.1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) или данните следва да бъдат предоставени от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД „ГРАО”) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (пряко или чрез предоставения достъп на частните съдебни изпълнители).
Към искането е приложено:
- Копие на Искане за справка вх. № СО-1100-273/06.03.2013 г. на Столична община;
- Копие на Искане за справка вх. № СО-1100-299/14.03.2013 г. на Столична община;
- Копие на Искане за справка вх. № СО-1100-338/20.03.2013 г. на Столична община;
Правен анализ:
Предоставянето от един администратор (администрацията на Столична община) на друг администратор (в случая частен съдебен изпълнител В.Т., рег. № 724, с район на действие ОС В.) на лични данни на физически лица, съдържащи се в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), представлява “Обработване на личните данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
В изложения казус следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, тъй като в съответствие с посоченото по-горе определение за “Обработване на лични данни”, предоставянето на данни от ЕСГРАОН представлява обработване чрез предоставяне на данните. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда алтернативни основания, при наличието, на които се допуска обработването на лични данни.
Относно конкретната ситуация, основанията се съдържат в разпоредбите на чл.4, ал.1, т.1 и т.6 от ЗЗЛД. Според чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация) се допуска, ако обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни. Също така в случая приложение може да намери и разпоредбата на чл.4, ал.1, т.6 от ЗЗЛД, съгласно която обработването се допуска, ако е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните.
По отношение на нормативно установено задължение на администратора (чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД):
Съгласно чл.431, ал.2 и ал.3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), държавните учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т.ч. органите на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движение по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
По отношение на правомощията, предоставени със закон на администратора (чл.4, ал.1, т.6 от ЗЗЛД):
Законът за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) е специалният закон, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът, в лицето на частния съдебен изпълнител (ЧСИ), може да обработва лични данни. Тези нормативни задължения са възпроизведени в текста на чл.16, ал.1 от ЗЧСИ, където е посочено, че „Частният съдебен изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението”. Съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ по възлагане от взискателя, частният съдебен изпълнител може, във връзка с изпълнителното производство, да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други. Следователно ЧСИ има законово правомощие и нормативно основание да изисква и да получава данни за физически лица-длъжници, които са нужни за целите на изпълнителното производство. Тези законови правомощия кореспондират с нормативните предпоставки относно предоставянето на данни от НБД „Население”, които са възпроизведени в текста на чл.106, ал.1, т.2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), съгласно който данните от ЕСГРАОН се предоставят надържавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия.
Няма правна пречка при поискване от страна на ЧСИ и при доказване на основание за предоставяне по законоустановения ред, Столична община да предостави информация, т.е лични данни с цел упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните (в случая на частен съдебен изпълнител В.Т.).
Във всички случаи, обработването на лични данни, чрез придобиване, съхраняване, употребата им от страна на администратора на лични данни-частният съдебен изпълнител, следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Изводите от направения нормативен анализ са, че искането на частен съдебен изпълнител В.Т., отправено към Столична община, за предоставяне на информация от ЕСГРАОН, следва да се извършва при наличие на условията за допустимост на обработването, съгласно чл.4, ал.1, т.1 и т.6 от ЗЗЛД. В случая за администратора на лични данни-Столична община възниква нормативно задължение на основание чл.431, ал.2 и ал.3 от ГПК да предостави изискваната информация на частния съдебен изпълнител. От друга страна данните, изискани от частния съдебен изпълнител, са необходими за упражняване на неговите правомощия, които са му предоставени със закон, а именно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното 
СТАНОВИЩЕ:
Предоставянето на лични данни от Столична община на частен съдебен изпълнител В.Т. за нуждите на конкретни изпълнителни производства е законосъобразно с оглед разпоредбите на Закона за защита на личните данни при спазване на чл.4, ал.1, т.1 и т.6 от ЗЗЛД и чл.106, ал.1, т.2 от Закона за гражданската регистрация и при наличие на условията, посочени в чл.431, ал.2 и ал.3 от ГПК и чл. 16, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЛЗД относно искане от секретаря на Столична община по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings