Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЛЗД относно искане от управителя на НЗОК по въпроси, касаещи предоставянето на списъци с информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, на аптеките, сключили договор с НЗОК

Становище на КЛЗД относно искане от управителя на НЗОК по въпроси, касаещи предоставянето на списъци с информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, на аптеките, сключили договор с НЗОК

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-1395/2013
гр. София, 30.05.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П - 1395 от 01.03.2013 год. на д-р П.Ц. - управител на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) по въпроси, касаещи предоставянето от страна на НЗОК списъци с информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, получени от Министерството на отбраната, на аптеките, сключили договор с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Мария Матева, на заседание, проведено на 22.05.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-1395/01.03.2013 г., заявена от на д-р П.Ц. - управител на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).
В искането си д-р П.Ц. посочва, че поставените от него въпроси са във връзка с Наредба № 4, на МЗ от 19.10.2012 год. (ДВ., бр. 83/30.10.2012) за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали. На НЗОК е вменено задължението да. заплаща на аптеките, отпускащи лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
За тази цел, НЗОК сключва договори с аптеки, които да обслужват лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали.
Министерството на отбраната (МО) предоставя ежемесечно на Националната здравноосигурителна каса списъци с информация за лицата, имащи качество на военноинвалиди и военнопострадали, в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 9 от Наредба № 4 на МЗ от 19.10.2012 год. На базата на тези списъци НЗОК се разплаща с аптеките, сключили договор с нея за отпускане на лекарствени продукти.
В процеса на тази дейност възниква следният проблем - аптеките отпускат лекарства на лица, които предоставят рецептурна книжка и книжка на военноинвалид и военнопострадал, но не фигурират в официалния списък от МО, който е предоставен само в НЗОК.
В последващ етап НЗОК няма основание, въз основа на което да изплати на аптеките отпуснатите лекарства на тези лица, липсващи в официалния списък от МО.
Стига се до масово отказване от страна на аптеките да обслужват лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, именно поради несигурността дали ще им се плати впоследствие.
Във връзка с гореизложеното, НЗОК са получили запитвания от аптеки, съществува ли възможност да бъдат предоставяни списъците, които се получават в НЗОК от Министерството на отбраната, за да се облекчи процесът и да се избегнат непълноти и грешки.
С оглед създалата се ситуация и възникналите проблеми, от администрацията НЗОК са отправили запитване до Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, дали възразяват списъците с информация за лицата, имащи качество на военноинвалид и военнопострадал, да бъдат предоставени на аптеките, сключили договор с НЗОК. Предоставянето на тези списъци би подпомогнало по-добрата координация между заинтересованите страни. В отговор на запитването, в НЗОК е постъпило писмо с изх. № 67/15.02.2013 г. от инж. П.В. - председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, с което уведомяват НЗОК;, че не възразяват да бъдат предоставени тази информация на аптеки за по-качествено обслужване на лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали.
По повод изложеното, д-р П.Ц. се обръща към КЗЛД за становище доцустимо ли е, съгласно Закона за защита на личните данни, НЗОК да предостави на аптеки списъците, изготвени от Министерството на отбраната, които съдържат информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали.
Във връзка с откриване на производство по разглеждане на искането пред КЗЛД и на основание чл. 34, ал. 3, чл. 35 и чл. 36 от Административнопроцесуалния кодекс, е изпратено писмо с per. № П-2628/16.04.2013 год., адресирано до г-н Тодор Тагарев - министър на отбраната, с указание за представяне на становище по изложеното в искането.
В КЗЛД е получено писмо, е вх. № П - 2962/24.04.2013 г. от господин А.Л. - директор на дирекция „Управление на човешките ресурси", Министерство на отбраната на РБ. В писмото на господин А.Л. се сочи, че към месец февруари 2013 г. Министерството на отбраната е предоставило на НЗОК списък с информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, които ползват права по Наредба № 4/19.10.2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
Поради обстоятелството, че Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВ) не е предоставил в Министерството на отбраната около 1500 книжки на военноинвалиди и военнопострадали, които са били на съхранение в съюза, министерството не е било в състояние да предостави на НЗОК пълна и точна информация.
След като е актуализирана базата данни от месец март, Министерството на отбраната изпраща актуализирана информация на НЗОК за лицата, ползващи права по Наредба № 4/19.10.2012 г. Информацията се актуализира ежемесечно предвид текучеството на правоимащите (смърт, преместване от един адрес на друг, нови лица, получили статут на военноинвалди и военнопострадали).
Министерството на отбраната подкрепя конкретното искане списъците с информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали да бъдат предоставяни от страна на НЗОК на аптеките в страната, сключили договор с НЗОК. Министерството на отбраната счита, че това би довело до своевременно снабдяване на военноинвалидите и военнопострадалите с лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването.
Съгласно чл. 3 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВИВП), военноинвалиди са български граждани с трайно намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, доброволния резерв и запаса, и освидетелствани по законоустановения ред. Правата на военноинвалидите се определят от степента на загубата на тяхната работоспособност. В чл. 4 от ЗВИВП е въведено и понятието „военнопострадал" - това са преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, доброволния резерв или запаса; преживелият съпруг (съпруга) и децата на починалите военноинвалиди, а ако няма такива - родителите; съпругът (съпруга) и децата на починалите военноинвалиди, а ако няма такива - родители; преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната.
Военноинвалидите и военнопострадалите могат свободно да се сдружават в организации, които да ги представляват и да защитават техните интереси, съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от ЗВИВП.
В Министерството на отбраната (МО) се създава Централен регистър на военноинвалидите и военнопострадалите. В чл. 12 от ЗВИВП се уточнява, че качеството на военноинвалид и военнопострадал се установява от Министерството на отбраната след подаване на заявление и представяне на необходимите документи, като на лицето се издава книжка за военноинвалид или за военнопострадал и се вписва в регистъра. Качеството на военноинвалид или военнопострадал се придобива от датата на подаване на заявлението. Редът за установяване на качеството на военноинвалид или военнопострадал, необходимите документи за това, воденето на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите и неговото съдържание се определят с акт на Министерския съвет.
Правата на военноинвалидите и военнопострадалите са регулирани в Глава четвърта на ЗВИВП, като чл. - 15 въвежда съотношението между процентите намалена работоспособност и процента на заплащане на лекарствени продукти по лекарско предписание. Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на.здравеопазването, като заплащат 25 на сто от цената им, а военнопострадалите заплащат 50 на сто от цената им. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто имат правото на лекарствени продукти по лекарско предписание, като заплащат 50 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
Националната -здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, военноинвалидите и военнопострадалите заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет. Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната, определя с наредба реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти.
С Наредба № 4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти на военноинвалидите и военнопострадалите се урежда редът за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
В съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 9 от Наредба № 4 на МЗ от 19.10.2012 год., (Наредба № 4), Министерството на отбраната предоставя до последно число на всеки месец в Националната здравноосигурителна каса списъци с информация за лицата, имащи качество на военноинвалиди и военнопострадали.
Получаването на лекарствени продукти е регламентирано в раздел III на Наредба № 4: Отпускат се от аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, регламентирано в Закона за лекарствените продукти, сключили договор с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали. Лекарствените продукти се получават срещу представяне на рецепта, рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал, лична карта/личен паспорт и книжка за военноинвалид или военнопострадал. Следователно магистър-фармацефтът обработва личните данни, при получаване на рецептата, рецептурната книжка, и сверява личните данни, с данните от личната карта/личния паспорт и книжка за военноинвалид или военнопострадал.
Националната здравноосигурителна каса, чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), сключва договори с аптеки, функциониращи на тяхната територия, за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали. Условията и редът за отчитане от аптеките и заплащане на лекарствените продукти ио изпълнените рецепти се уреждат в договорите, сключени между РЗОК и съответните аптеки. Частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет, се изплаща на аптеките от съответната РЗОК на основание на сключените договори. Сумите за отпускане на лекарствените продуктивна военноинвалидите и военнопострадалите се изплащат на аптеките от съответната РЗОК срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура. Надзорният съвет на НЗОК издава по предложение на управителя на НЗОК указания по предписване, отпускане и заплащане на лекарствените продукти, които се публикуват на интернет страницата на НЗОК.
Важно е да се отбележи, че въпросите във връзка с личните данни, свързани със здравната информация, са регламентирани в Закона за здравето, а именно раздел V - Здравна информация и документация. Разпоредбите на чл. 27, ал. 1, 2 и 3 от Закона за здравето въвеждат понятието Здравна информация - това са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация. Лечебните и здравните заведения,регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация. Тези лица са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен достъп. Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт.
Здравната информация за лицата може да бъде предоставяна на трети лица, когато е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт, както е регламентирано в чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за здравето.
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В параграф първи от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД се съдържа законовото определение на понятието „обработване на лични данни". В настоящия случай, запитването касае възможността за обработване на лични данни под формата на предоставяне.
Разпоредбите на чл. 4, ал.1 от ЗЗЛД въвеждат случаите, в които е допустимо обработването на лични данни, а именно когато е налице поне едно от алтернативно изброените условия, като чл.4, ал.1, т. 1 предвижда, че обработването на лични данни на физически лица е допустимо в случай, че е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни (Националната здравноосигурителна каса). Точка 4 на същия член от ЗЗЛД предвижда допустимостта на обработването на лични данни, когато обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните (военноинвалиди и военнопострадали).
При анализа на всички факти и обстоятелства, относими към конкретно изложения казус, е важно да се отбележи, че в Министерството на отбраната се създава Централен регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, като същият този списък се предоставя до последно число на всеки месец в НЗОК.
Във връзка с изложеното до тук и с оглед спазване на нормативните задължения, администраторът на лични данни - Националната здравноосигурителна каса може да предостави на аптеки информацията, получена от Министерството на отбраната под формата на списъци за лицата, имащи качеството на военноинвалид и военнопострадал.
От друга страна обаче, администраторите на лични данни (НЗОК и аптеките, сключили договори с НЗОК, чрез РЗОК) са длъжни да обработват данните в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните, заложени в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следнотo
СТАНОВИЩЕ:
На основание чл.4, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 28, ал.1, т.7 от Закона за здравето, Националната здравноосигурителна каса може да предостави на аптеки, сключили договори с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти, списъците с информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, получении в НЗОК от Министерството на отбраната на основание чл. 2, ал. 9 от Наредба № 4.
Администраторите на лични данни (съответните аптеки), получили информация във връзка с личните данни на лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, следва да обработват данните при условията на чл. 28, ал. 3 от Закона за здравето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЛЗД относно искане от управителя на НЗОК по въпроси, касаещи предоставянето на списъци с информация за лицата, имащи качеството на военноинвалиди и военнопострадали, на аптеките, сключили договор с НЗОК


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings