Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г. » Решение по жалба с вх. № Ж - 68/22.11.2007 г.

Решение по жалба с вх. № Ж - 68/22.11.2007 г.

РЕШЕНИЕ
№ 68 / 12.03.2008 г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 12.03.2008 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с вх. № Ж - 68/22.11.2007 г. от Н.П. срещу “Е.М.” ООД.
Като заинтересована страна по жалбата е конституирано  “БТКМ.” ЕООД.
Страните са редовно призовани на заседанието за разглеждане на жалбата по същество- не се явяват, не изпращат процесуални представители.
 “БТКМ.” ЕООД и “Е.М.” ООД - изразяват писмени становища като представят допълнителни доказателства за целите на производството по разглеждане на жалбата.
Жалбоподателят Н.П.   сезира КЗЛД с жалба, в която протестира срещу незаконосъобразното обработване на неговите лични данни от страна на “Е.М.”  ООД в нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, като излага следните факти:
Във връзка с непогасено от жалбоподателя вземане към мобилния оператор  “БТКМ.” ЕООД, последният получава двукратно телефонно обаждане от служител на “Е.М.”  ООД, с което е поканен да погаси задълженията си. П. отговаря, че предпочита да разреши проблема по съдебен ред и се интересува по какъв начин “Е.М.”  ООД се е сдобило с неговите лични данни. В отговор служителката продиктува всички лични данни на жалбоподателя, включително и неговото ЕГН.
Жалбоподателят иска от КЗЛД да бъде установено дали “Е.М.”  ООД има право да обработва неговите лични данни, при положение, че той не се намира в договорни отношения с дружеството, както и дали  “БТКМ.” ЕООД има право да ги предоставя на трети лица без неговото изрично съгласие.
На основание Решение на КЗЛД от 28.11.2007 г. /Протокол № 32/ и Заповеди № РД- 7/10.01.2008 г. и № РД - 8/10.01.2008 г. на председателя на комисията екип от експерти извършва проверки в  “БТКМ.” ЕООД и “Е.М.”  ООД, при които се изземват копия от - Бланка на договор за предоставяне на мобилни услуги от  “БТКМ.” ЕООД; Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между  “БТКМ.” ЕООД и абонатите и потребителите на далекосъобщителни услуги, предоставяни чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа; Договор, сключен между  “БТКМ.” ЕООД и жалбоподателя на 13.05.2006 г.; Договор № 3214/09.03.2006 г. сключен между  “БТКМ.” ЕООД и “Е.М.”  ООД. От дружествата са изискани и писмени становища по визираните в жалбата факти и обстоятелства.
От страна на  “БТКМ.” ЕООД изразяват становище за неоснователност на жалбата, позовавайки се на Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между дружеството и абонатите и потребителите на далекосъобщителни услуги, както и на договора - заявка с жалбоподателя. В т. 7  “подписи” от договора е предвидено, че клиентът предоставя доброволно и разрешава неговите данни да бъдат предоставяни на трети лица за целите на събиране или прехвърляне на дължимите суми към  “БТКМ.” ЕООД -  “Клиентът предоставя личните си данни доброволно и разрешава, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, “БТКМ.” ЕООД да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица, в това число и БТК”.
От страна на “Е.М.”  ООД се застъпва становище за неоснователност на жалбата, като се позовават също на Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между  “БТКМ.” ЕООД и абонатите и потребителите на далекосъобщителни услуги, съгласно които клиентите се съгласяват данните им да се предоставят на трети лица, както и на Договор № 3214/09.03.2006 г. между двете дружества, с който  “БТКМ.” ЕООД възлага на “Е.М.”  ООД да организира събирането на вземанията, дължими от трети - лица длъжници на възложителя, произтичащи от продажбата на негови стоки и услуги.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема:
Жалбата е редовна - съдържа всички посочени в чл. 24 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) реквизити. Подадена е в срока по чл. 38 от ЗЗЛД, от надлежна страна и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима от процесуална гледна точка.
След разглеждането й по същество Комисията приема жалбата за неоснователна.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни, чиято цел е да е гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. В чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е регламентирано правомощието на Комисията да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица.
     В качеството си на физическо лице Н.П. сезира КЗЛД с жалба срещу  “БТКМ.” ЕООД и “Е.М.”  ООД - администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, като твърди, че дружествата обработват неговите лични данни в нарушение на разпоредбата на чл.4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Жалбоподателят счита, че администраторът на лични данни -  “БТКМ.” ЕООД незаконосъобразно е предоставил неговите лични данни на “Е.М.”  ООД, като по този начин е бил обезпокоен от него с получаване на заплашителни писма и позвънявания за неплатени сметки по Договор - заявка с V.
В правомощията на Комисията е задължението да следи за законосъобразното обработване на данните на физическите лица при осъществяване достъпа до техните лични данни, както и да осъществява контрола по спазването на закона, като по този начин се гарантира правомерното обработване на личните данни.
Правомерното обработване на личните данни от страна на администраторите на лични данни съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработвани данни, а от друга страна- на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработване на техните лични данни. Наличието на тяхното съгласие съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД е едно от условията за допустимост на обработването на личните им данни от страна на администраторите.
“БТКМ.” ЕООД е търговско дружество, предоставящо на абонатите и потребителите на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронно- съобщителна подвижна клетъчна мрежа на “БТКМ.” ЕООД по стандарт GSM на територията на Република България. За целта всеки абонат трябва да се запознае с Общите условия за ползване на услугите на дружеството /наричани за краткост Общите условия/, да изрази съгласието си с тях, което трябва да бъде потвърдено чрез подписване на Договор, неразделна част от който са Общите условия- т. 7 от Договор- заявка. Съгласно т. 11 от Общите условия, абонатът се съгласява  “БТКМ.” ЕООД да събира, предоставя и обработва лични данни, включително и за целите на събиране или прехвърляне на дължимите от потребителите суми към дружеството. В т. 111 от Общите условия е регламентирано, че след запознаване с условията, при които  “БТКМ.” ЕООД ще използва личните данни на абоната, последният следва писмено да потвърди това обстоятелство и да изрази съгласието си с тях. Предоставянето на данни от  “БТКМ.” ЕООД на “Е.М.”  ООД е извършено съобразно изискванията на чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД чрез сключването на Договор № 3214/09.03.2006г. , в който администраторът на лични данни -  “БТКМ.” ЕООД е определил условията, реда и целите за които данните да бъдат обработвани от “Е.М.”  ООД, явяващо се обработващ лични данни по смисъла на легалната дефиниция на § 1, т. 3 от ДР на ЗЗЛД. С подписването на Договора с  “БТКМ.” ЕООД г-н П. е бил запознат с условията, при които ще бъдат предоставяни личните му данни и е изразил изрично съгласие с тях.
Съгласно чл. 20а от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. В ЗЗД е установена свобода за сключване на правни сделки, което се изразява във възможността на страните да решат сами дали, кога и при какво съдържание и условия ще сключат един правен договор, стига да са спазени изискванията на чл. 9 от ЗЗД, за липсата на противоречие на договора с повелителните норми на закона и с добрите нрави.
Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че данните му се обработват неправомерно, тъй като в Общите условия е дадена пълна и точна информация за начина и средствата за обработване на личните му данни. П. би следвало обстойно да се запознае със съдържанието на Общите условия и при тяхното приемане да положи своевременно необходимата грижа за защита на собствените си интереси, в случай че счита че те са нарушени. Видно от текста на Общите условия, т. 111, както и от клаузата за съгласие, включена в договора подписан от жалбоподателя, в тях не фигурира информация, която да не е била известна на жалбоподателя при изразяване на съгласие за приемането им.
 Преценката относно основателността на жалбата би следвало да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя дотолкова, доколкото неправомерността е съществувала или съществува като факт, който не би могъл да бъде установен от лицето в случай на полагане на необходимата грижа за това. Условието, че неговите данни могат да бъдат използвани за целите на извънсъдебно вземане на дължими суми следва да е известно на П., но той не се възползва от предоставената му от чл. 34а ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД възможност да възрази пред администратора на лични данни срещу обработването на неговите личните данни. 
Относно произтичащите от договора евентуални неблагоприятни последици, страните биха могли да сезират гражданските съдилища по общия исков ред.
Имайки предвид гореизложеното и наличието на доказателство, че личните данни на жалбоподателя са обработвани в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от закона, Комисията
РЕШИ :
 Оставя без уважение жалба с рег. № Ж- 68/22.11.2007 г. от Н.П. срещу „Е.М.” ООД .
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings