Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по искане от заместник министъра на здравеопазването

Становище на КЗЛД по искане от заместник министъра на здравеопазването

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № п - 2618/16.04.2013 г.
гр. София, 31.05.2013 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. №  п-2618/16.04.2013 г. от д-р М.Н. - зам. министър на здравеопазването за становище на основание чл.10, ал., т.4 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Мария Матева на заседание, проведено на 22.05.2013 г. разгледа искане с вх. № п-2618/ 16.04.2013 г. от д-р М.Н. - зам. министър на здравеопазването, в което е оправена молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането е посочено, че от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - С.З. е изпратено писмо в Министерство на здравеопазването от директора на Държавна психиатрична болница (ДПБ)-Р., д-р Т.Т. В писмото д-р Т.Т. иска „указания" във връзка с писмо. на Областна дирекция на МВР-град С.З. за предоставяне на „актуален списък на психично болните лица, намиращи се на лечение в ДПБ-Р.". Посочено е, че личните данни, свързани със здравословното състояние на лицата са здравна информация по смисъла на чл.27 от Закона за здравето (33). Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица само в случаите, предвидени в чл.28 от 33. В искането е посочено също ,че извън горепосочените основания лицата, които обработват и съхраняват здравна информация, включително лечебните заведения не могат да предоставят здравна информация на трети лица.
Изразено е становище, че изискването за водене на списък на психично болните лица от полицейските и младши полицейски инспектори, заложено в чл.20, ал.1, т.7 от Инструкция № 1з-2295 от 2012 г. за организация на дейността в МВР по териториално обслужване на гражданите противоречи на условията за предоставяне на здравна информация по чл.28, ал.1 от Закона за здравето, който текст защитава правата на пациентите, а в конкретния случай на пациентите с психични разстройства, хоспитализирани в Държавна психиатрична болница-Р.
Посочено е, че по тяхно искане, МВР с писмо вх.№16-24-21/01.04.2013 г. ги е уведомила за становището си по случая, като  ги е  информирала, че не намира противоречие между разпоредбата на чл.20, ал.1, т.7 от Инструкция 1з-2205/13.11.2012 г. и законовите разпоредби.
Отправена е молба за становището на Комисията за защита на личните данни, относно предоставянето на „списъци" на пациенти с психични разстройства от ДПБ-Р. на областната дирекция на МВР-град С.З.
В искането за становище са цитирани номера на кореспонденция, която не е приложена към искането за становище.
Държавна психиатрична болница "Д.Г.К." - гр.Р. е администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). При извършване на служебна справка в отдел "Регистър и архив" се установява, че Болницата има подадено заявление за вписване в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на лични данни с вх.№ 58630 и е вписана с уникален идентификационен номер 164231.”.
Областна дирекция на МВР - град С.З. е структурно звено от системата на Министерството на вътрешните работи (МВР). Съгласно чл.163, ал.1 от ЗМВР, администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД е министърът на вътрешните работи, който възлага обработката на лични данни на определени от него длъжностни лица.При извършване на служебна справка чрез системата еРАЛД се установява, че има извършено вписване в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистири на лични данни, поддържан от КЗЛД, на основание чл.10, ал.1,т.2 от ЗЗЛД, за което е получен уникален идентификационен № 54149.
Предоставянето от един администратор (ДПБ - Р.) на друг администратор (в случая МВР), който в случая се явява трето лице по смисъла на т.11на §1 от ДР на ЗЗЛД на "актуален списък на психично болните лица, намиращи се на лечение в ДПБ - Р." би представлявало “Обработване на лични данни”, чрез предоставянето им, съгласно легалната дефиниция, посочена в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “...всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като ... разкриване чрез предаване.............предоставяне”.
Обработването на лични данни, чрез предоставянето им следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат, т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална, т.е свързана и ненадхвърляща целите, за които се обработва.
Всеки администратор на лични данни, в случая ДПБ - Р., при обработването на лични данни следва да спазва принципите, заложени в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД, а именно личните данни трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.
Още в Конституцията на Република България се съдържат няколко основни принципа, касаещи психично болните лица, а именно: лицата с физически и психически увреждания подлежат на особена закрила от държавата и обществото( чл.51, ал.3), държавата закриля здравето на гражданите (чл52, ал.3). В текста на чл.84, ал.1 от Закона за здравето е уредено общото понятие за пациент, а именно - всяко лице , което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Информацията точно за този статут може да доведе до различни негативни социални последствия - обществена спекулация с информацията, неправилно интерпретиране на информацията в обществото, използване на информацията в негативен аспект във връзка с доброто му име в обществото. Съществува възможност определено психично разстройство да е краткотрайно, без да повлияе на интелекта, социалните отношения и трудоспособността на едно лице. Лицата с психични разстройства могат доброволно да постъпят на лечение в дадено лечебно заведение, в което се провежда стационарно лечение на лица, страдащи от психични заболявания и това е т. нар. доброволна хоспитализация. В Закона за здравето и по-конкретно в глава пета "Психично здраве" са уредени изрично случаите, когато по отношение на едно лице с психично разстройство се предприема задължително настаняване и лечение. В някой случаи това става с решение от районния съд по настоящ адрес на лицето, а в други от районния съд по местонахождението на лечебното заведение.
В чл.27, ал.1 от Закона за здравето е посочено, че здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация. Следователно здравната информация съдържа данни за психическото състояние и здравния статус на лицата.
В чл.28, ал.1 от ЗЗ е посочено, че здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
4. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
5. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
6. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
7. е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
8. е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по т.2 или по т.1 и т.2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение №1 към Кодекса за застраховането.
В чл. 28 в от Закона за здравето е разписано, че медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.
Информацията, съдържаща се в актуален списък на психично болните лица, намиращи се на лечение в ДПБ - Р., може да се категоризира като данни относно здравословното състояние и попада в така наречените „чувствителни данни”, чието обработване ЗЗЛД по принцип забранява (чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗЛД). Забраната за обработване на посочените данни не се прилага при наличието на някои изключения, предвидени в чл.5, ал.2 от ЗЗЛД. Съгласно чл.5, ал.2, т.2 от ЗЗЛД забраната за обработване на така наречените „чувствителни данни” отпада в случаите, в които физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. Предвид това, че на тези лица в някои случай се назначава настойник/ попечител то такова съгласие следва да бъде дадено от това лице.
Съгласно чл.157, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) обаче се забранява събирането на информация за гражданите единствено по расов признак или етнически произход, за политически, религиозни и философски убеждения, за членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и относно здравето или сексуалния им живот.
В искането за становище е посочено, че Областна дирекция на МВР - град С.З. се позовава на Инструкция Iз - 2295/ 13.11.2012 г. за организацията на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на гражданите. В чл.2 на тази Инструкция е посочено, че териториалното обслужване на гражданите в МВР е вид охранителна дейност, част от дейността по опазване на обществения ред. В чл.3 на Инструкцията е посочено, че полицейските и младшите полицейски инспектори системно изучават състоянието и изменението на оперативната обстановка в обслужвания от тях район/микрорайон, причините и условията, способстващи извършването на правонарушения и предлагат мерки за тяхното отстраняване. В чл.20, ал.1 на Инструкцията е посочено и каква документация водят полицейските и младшите полицейски инспектори водят. Между многото на брои списъци, които следва да се водят е посочен и списък на психично болни лица /чл.20, ал.1, т.7/. Текста на инструкцията е в абсолютна колизия с разпоредбата на чл.157, ал.1 от ЗМВР, в която има изрична забрана за събирането на информация за гражданите единствено по относно здравето им./ чл.157, ал.1 от ЗМВР - забранява се събирането на информация за гражданите единствено по расов признак или етнически произход, за политически, религиозни и философски убеждения, за членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и относно здравето или сексуалния им живот./ Следва да бъде споделено и становището на Министерството на здравеопазването, че изискването за водене на списък на психично-болните лица от полицейските и младши полицейски инспектори, заложено в чл.20, ал.1, т.7 от Инструкция № 1з-2295 от 2012 г. за организация на дейността в МВР по териториално обслужване на гражданите противоречи на условията за предоставяне на здравна информация по чл.28, ал.1 от Закона за здравето, който текст защитава правата на пациентите, а в конкретния случай на пациентите с психични разстройства, хоспитализирани в Държавна психиатрична болница-Р.
Освен това от разпоредбата на инструкцията не става ясно този списък касае само лицата с постоянен или настоящ адрес в съответния район или микрорайон, който се обслужва от полицейските и младшите полицейски инспектори или както в случая на психично болните, намиращи се в ДПБ - Р. просто пребивават на територията на даден район или микрорайон обслужван от полицейските и младшите полицейски инспектори от ОДП на МВР - гр. С.З.
В изложения казус следва да се има предвид и целта на Закона за защита на личните данни, която е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни. С предоставянето на такъв списък се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на конкретните физически лица, за които се отнасят данните. Например при доброволното лечение, тези лица да изберат да се лекуват в болница която се намира в район различен от мястото където се намира техният постоянен и/или настоящ адрес именно, за да не се третира информацията за тях злонамерено. В този случай с предоставянето на тази информация биха се нарушили и принципите на целесъобразност и пропорционалност,разписани в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Исканата информация (актуален списък на психично болните лица, намиращи се на лечение в ДПБ - Р.) не следва да се предоставя от Държавна психиатрична болница "Д.Г.К." - гр.Р. на Областна дирекция на МВР - град С.З., на основание чл.20 , ал.1, т. 7 от Инструкция Iз - 2295/ 13.11.2012 г. за организацията на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на гражданите. Такова предоставяне би било в нарушение на разпоредбите на чл.4, ал.1 и чл.5, ал.2 от ЗЗЛД, разпоредбата на чл.28 от Закона за здравето, а също така и разпоредбата на чл.157, ал.1 от Закона за министерството на вътрешните работи. В разглеждания случай с предоставянето на така поисканата информация за лицата, лекуващи се в тази болница, биха се нарушили и принципите на целесъобразност и пропорционалност, разписани в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по искане от заместник министъра на здравеопазването


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings