Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г. » Решение по жалба с вх. № Ж - 65/09.11.2007 г.

Решение по жалба с вх. № Ж - 65/09.11.2007 г.

РЕШЕНИЕ
№ 65/23.01.2008 г.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 23.01.2008 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с вх. № Ж- 65/09.11.2007 г. от Е.К.Й.срещу “Н.И.БГ” АД и “М.Т.” ООД.
С Решение на КЗЛД от редовно проведено открито заседание на 12.12.2007 г. /Протокол № 34/ като заинтересована страна по жалбата е конституирано “Ю.К.Б.” ООД.
Страните са редовно призовани на заседанието за разглеждане на жалбата по същество.
 Жалбоподателката Е.К.Й.- явява се лично.
“Н.И.БГ” АД- изпраща процесуален представител- адв. Д.К., която представя надлежно заверено пълномощно.
и “М.Т.” ООД - изпраща процесуален представител- адв. Н.Б., която представя надлежно заверено пълномощно.
“Ю.К.Б.” ООД - не изпраща процесуален представител, не изразява изисканото с писмо изх. № 1965/14.12.2007 г. писмено становище, както и не представя допълнителни доказателства за целите на производството по разглеждане на жалбата.
Жалбоподателката Е.Й. сезира КЗЛД с жалба с рег. № Ж- 65/09.11.2007 г., в която протестира срещу считаното от нея за неправомерно обработване на личните й данни от страна на “Н.И.БГ” АД и “М.Т.” ООД в нарушение на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Изложени са следните факти:
На 29.09.2007 г. на електронния си адрес Е.Й. получава писмо от електронен адрес, принадлежащ на “М.Т.” ООД, в което последното отправя неперсонализирана оферта относно предлаганите от него туристически услуги, копие от която се прилага към жалбата.
От страна на “Н.И.БГ” АД, което администрира уебсайт www.abv.bg и в който Е.Й. има регистрация, изразяват становище за неоснователност на жалбата, позовавайки се на Общите условия за ползване услугите на сайта, където е предвидено, че потребителите се съгласяват техните данни да бъдат използвани от трети лица за целите на директния маркетинг и че в случая достъпът до информацията относно електронния адрес на жалбоподателката е извън контрола им поради факта, че последната е предоставяла електронния си адрес в различни форуми, поради което го е направила публично достояние.
От страна на “М.Т.” ООД също се застъпва становище за неоснователност на жалбата, като се позовават на публичния характер на форума на Ю.К., в който Е.Й.е обявила публично своя e-mail, като по този начин го е направила достъпен за всеки един посетител на съответния интернет адрес и в този случай не е необходимо изричното разрешение на държавен орган за достъпа до него.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административно процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема:
Жалбата е редовна- съдържа всички посочени в чл. 24 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) реквизити. Подадена е в срока по чл. 38 от ЗЗЛД, от надлежна страна и при наличието на правен интерес, поради което е допустима от процесуална гледна точка.
След разглеждането й по същество Комисията приема жалбата за неоснователна.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни, чиято цел е да е гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. В чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е регламентирано правомощието на Комисията да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица. В качеството си на физическо лице Е.Й. сезира КЗЛД с жалба срещу “Н.И.БГ” АД и “М.Т.” ООД - администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, като твърди, че дружествата обработват нейните лични данни в нарушение на разпоредбите на чл.4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Жалбоподателката счита, че администраторът на лични данни “Н.И.БГ” АД незаконосъобразно е предоставил информация за електронния й адрес на “М.Т.” ООД, като по този начин е била обезпокоена от него с получаване на нежелан от нея рекламен материал.
В правомощията на Комисията е задължението да следи за законосъобразното обработване на данните на физическите лица при осъществяване достъпа до техните лични данни, както и да осъществява контрола по спазването на закона, като по този начин се гарантира правомерното обработване на личните данни.
Правомерното обработване на личните данни от страна на администраторите на лични данни съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработвани данни, от друга страна - на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработване на техните лични данни. Наличието на тяхното съгласие съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД е едно от условията за допустимост на обработването на личните им данни от страна на администраторите.
“Н.И.БГ” АД е търговско дружество, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт www.abv.bg информационни ресурси и услуги на регистриралите се в сайта потребители. За целта всеки абонат трябва да създаде собствен потребителски профил и да извърши регистрация, като преди това се запознае с Общите условия за ползване на услугите на ABV.bg /наричани за краткост Общите условия/, да изрази съгласието си с тях, което трябва да бъде потвърдено чрез натискане на виртуален бутон “Потвърди”. Съгласно изискванията на чл. 19 от ЗЗЛД, в чл. 27 от Общите условия “Н.И.БГ” АД уведомява своите абонати за обема обработвани личните данни и за доброволния характер на тяхното предоставяне; чл. 17 от същите признава правото на абонатите до достъп и корекция на техните лични данни, дадени към момента на регистрация. В чл. 29 фигурира уведомление за целите, за които може да се използва събраната информация, като една от тях е за директен маркетинг, като в този случай е регламентиран и реда, по който всеки абонат би могъл да възрази, а именно- чрез изпращане писмено съобщение до Н.И. на посочените адреси или e-mail за контакти. В този смисъл “Н.И.БГ” АД е спазило изискванията на чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД, уведомявайки абонатите си за правата им по чл. 34а, ал. 1, т. 1-3 от закона.
С цел да защити по възможност максимално потребителите на ABV.bg от получаване на нежелани съобщения, “Н.И.БГ” АД използва съвременни технологии- спам филтри и в тази връзка в потребителския профил на всеки абонат има специален бутон, с който абонатът може да отбележи дадено съобщение като нежелано и да блокира последващо получаване на съобщения от нежелания електронен пощенски адрес.
От изразеното становище и представени доказателства от страна на “Н.И.БГ” АД е видно, че жалбоподателката е извършила регистрация в сайта www.abv.bg, като е потвърдила съгласието си с Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта ABV.bg. В чл. 12, т. 2 от същите е постановено, че “Н.И.БГ” АД няма задължение и обективна възможност да контролира начина, по който абоната ползва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които абонатът зарежда, разполага, използва, разпространява, прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин. Регистрирайки се в сайта www.abv.bg и участвайки във форуми, които имат публичен характер, жалбоподателката предоставя електронния си адрес за контакти.
Приемайки Общите условия Е.Й. декларира съгласието си с тях.
Неоснователни са възраженията на жалбоподателката, че данните й се обработват неправомерно, тъй като в Общите условия е дадена пълна и точна информация за начина и средствата за обработване на личните й данни. Й. би следвало обстойно да се запознае със съдържанието на Общите условия и при тяхното приемане да положи своевременно необходимата грижа за защита на собствените си интереси, в случай че счита че те са нарушени. Ако тази грижа беше положена, то не би имало пречка да не извършва регистрация във въпросния уебсайт. Видно от текста на Общите условия, в него не фигурира информация, която да не е била известна на жалбоподателката при изразяване на съгласие за приемането им. Никой не може да черпи права от собственото си бездействие и неполагане на необходимата грижа за защита на интересите си.
 Преценката относно основателността на жалбата би следвало да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката дотолкова, доколкото неправомерността е съществувала или съществува като факт, който не би могъл да бъде установен от лицето в случай на полагане на необходимата грижа за това. Условието, че нейните данни могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг следва да е известно на Е.Й., но тя не се възползва от предоставената й от чл. 34а ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД възможност да възрази пред администратора на лични данни срещу обработването на нейните лични данни. Жалбоподателката е проявила недопустима от гледна точка на необходимата грижа небрежност, като е удостоверила чрез приемане на Общите условия съгласието си данните й да бъдат използвани от трети лица. Не съществуват обективни причини, които биха възпрепятствали полагането на тази грижа.
От друга страна, ЗЗЛД не забранява обработване на личните данни на физическите лица за целите на директния маркетинг, доколкото то се извършва по ред и начин регламентиран в закона. В конкретния случай администраторът на лични данни- “Н.И.БГ” АД е спазил изискванията на чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД, като в допълнение е предвидил и необходимите технически мерки за ограничаване обработването личните данни на своите клиенти за целите на директния маркетинг, чрез осигуряване действието на спам - филтри.
Имайки предвид гореизложеното, както и че личните данни на жалбоподателката са обработвани на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от закона, Комисията
Водима от горното, Комисията
РЕШИ:
І. Оставя без уважение жалба с рег. № Ж- 65/ 09.11. 2007 г. от Е.К.Й. срещу “Н.И.БГ” АД и “М.Т.” ООД.
 
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings