Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД относно искане от изпълнителния директор на Е.Л. /E.L./ за становище на основание чл.10, ал. 1, т.4 от Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане от изпълнителния директор на Е.Л. /E.L./ за становище на основание чл.10, ал. 1, т.4 от Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № зап - 10/ 14.03.2013 г.
гр. София, 07.05.2013 г. 
ОТНОСНО: Искане с вх.№ зап - 10/14.03.2013 г. от г-н М.С. - изпълнителен директор на Е.Л. /E.L./ за становище на основание чл.10, ал. 1, т.4 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 24 април 2013 г., разгледа искане с вх.№ зап - 10/ 14.03.2013 г. от г-н М.С. - изпълнителен директор на Е.Л. /E.L./, в което е оправена молба за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В искането за становище се посочва, че дружеството, чийто изпълнителен директор е г-н М.С. е регистрирано в Малта. Указва се, че дейността му е организиране на хазартна дейност по интернет, за което е посочено, че притежава необходимите лицензи. Сочи се също, че Е.Л. /E.L./ е подало искания до Държавна комисия по хазарта в Република България за издаване на лицензи за организиране на хазартна дейност от разстояние. Посочено е също, че дружеството е регистрирано като администратор на лични данни към Службата на комисаря по информацията и защита на данните " Office of the information and protection commissioner". Отправена е молба за становище от Комисията дали Е.Л. /E.L./ следва да се регистрира като администратор на лични данни в Република България.
Към искането са приложени следните документи:
1. копие на удостоверение за актуално състояние на дружеството
2. справка от публичния регистър за регистрация като администратор в Службата на комисаря по информацията и защита на данните на Малта.
Законът за хазарта /ЗХ/ урежда условията и реда за организиране на хазартни игри, организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, както и издаване, продължаване, отнемане и прекратяване на лицензи за тези дейности и контрола върху тях. В чл.4, ал.1, т.1 от ЗХ е посочено, че хазартните игри и дейностите по този закон могат да се организират от търговски дружества, регистрирани в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.
В чл. 6, ал.1 от ЗХ е посочено, че лиценз за организиране на хазартна игра от разстояние може да се издаде на лице по чл. 4, ал. 1, т. 1 само при едновременното изпълнение на следните условия:
1. липса на прилагани принудителни административни мерки по този закон или по отменения Закон за хазарта от 1999 г. - в срок 5 години преди датата на подаване на искането за издаване на лиценз;
2. комуникационното оборудване и централният пункт, в който се намира централната компютърна система на организатора, да са разположени на територията на Република България или на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
3. открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции;
4. централната компютърна система на организатора да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и система за съхраняване и подаване в реално време към сървър на Националната агенция за приходите на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба. Централната компютърна система задължително трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредба на министъра на финансите, след съгласуване с министъра на вътрешните работи;
5. игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера да са утвърдени от Държавната комисия по хазарта на база изпитвания, извършени от одобрена лаборатория по чл. 22, ал. 1, т. 8, и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2.
Съгласно ал.3 на чл. 6 от ЗХ организаторът трябва да осигури съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги на територията на Република България, в т. ч. регистрация и идентификация на участниците, направените залози и изплатените печалби. Съхраняването се извършва на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположено на територията на Република България, по ред и начин, определени в наредбата по ал. 1, т. 4.
В ал.4 на чл.6 е посочено, че данните по ал. 3 се съхраняват във вида, в който са създадени, за срок от 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.
В раздел седем "Хазартни игри от разстояние" на Закона за хазарта е посочено, че хазартните игри от разстояние се организират чрез комуникационно оборудване. Участниците залагат пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства. /чл.77, ал.1/. Съгласно разпоредбата на ал.6 на чл.77 личните данни на участниците се изискват , обработват и съхраняват при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В чл.79 е посочено, каква следва да е задължителна информация, която да фигурира на интернет страницата на организатора- "Интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри, трябва задължително да съдържа информация на български език относно: данните на организатора по неговата търговска регистрация, вкл. данъчен и/или друг идентификационен номер; издадения от Комисията лиценз; правилата на хазартната игра; ясно и недвусмислено изброяване на начините за приемане на залози, за формиране и изплащане на печалби, размерите на залозите и размерите на съответните печалби, услуги за помощ, данни за кореспонденция, включително телефон и електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с организатора и с Комисията; начините за подаване на жалби и сигнали до организатора и до Комисията."
Съгласно чл.80, ал.4 от ЗХ организаторът на хазартни игри от разстояние има задължението да осигурява на контролните органи от Комисията, Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи непрекъснат дистанционен достъп до контролния локален сървър по чл.6, ал.3, разположен на територията на Република България, включително до базата данни с информация относно игрите с участници от територията на България.
В Наредбата за документите, необходими за издаване но лицензи по закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, са посочени изрично и точно определени документите, които се изискват за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри от разстояние чрез интернет /чл15/ и чрез електронни съобщителни средства. В чл.16, т.3 е посочено, че за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства се изисква и удостоверение за вписване в публичен регистър на администраторите на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни.
По смисъла на закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.
Съгласно законовото определение, качеството на администратор възниква ex lege (по силата на закона) и не е свързано с условието на подаване на заявление за регистрация в КЗЛД.
Видно от разпоредбите на закона за хазарта личните данни на участниците в хазартни игри от разстояние се изискват, обработват и съхраняват при спазване разпоредбите на закона за защита на личните данни. Също така организаторът трябва да осигури съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги на територията на Република България , в т.ч. регистрация и идентификация на участниците, направените залози и изплатените печалби. Съхраняването се извършва на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположен на територията на Република България.
Министерството на финансите е издало и Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите. В нея се определя реда и начина за съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги от разстояние на територията на Република България, както и осигуряването на дистанционен достъп до тези данни на контролните органи на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), НАП и Министерството на вътрешните работи (МВР)/ чл.1, т.3/. В нея е разписано, че централната компютърна система на организаторите на хазартни игри от разстояние трябва да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите. Указва се също, че всеки участник в игрите от разстояние трябва да бъде регистриран в тази система, за да участва в тях. За хазартни игри чрез интернет системата следва да идентифицира и регистрира участниците от територията на Република България на база на географско локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира. За хазартни игри чрез електрони съобщителни средства системата следва да идентифицира и регистрира участниците, изпращащи кратки текстови съобщения (SMS) от територията на Република България. В Наредбата е посочено още, че организаторите на хазартни игри трябва да са администратори на лични данни /чл.2, ал.4/. В чл.3 е разписан задължителният обем от информация, която организаторите трябва да получат относно самоличността на лице, което желае да се регистрира като участник в хазартни игра от разстояние: гражданство на лицето; имена по документ за самоличност; идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин, включително данни за датата на раждане на лицето; за лицата , идентифициращи се с ЕГН , се изисква още: постоянен и настоящ адрес (когато последният е различен от постоянния), номер, дата на издаване и издател на български личен документ; за лицата, идентифициращи се с номер, различен от ЕГН, се изисква още: адрес на временно или постоянно пребиваване в България; адрес на местоживеене в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност.
Предвид това, че е приложена разпечатка от публичния регистър на Службата на комисаря по информацията и защита на данните на Малта за регистрация като администратор на лични данни на Е.Л. се поставя въпроса следва ли да се извършва и регистрация на дружеството в Комисията за защита на личните данни в България. Като се вземе предвид, че дружеството ще трябва да осигури съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги на територията на Република България, на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположен на територията на Република България и като се отчитат разпоредбите на Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите и Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях се налага извода, че дружеството следва да подаде заявление за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и поддържаните от тях регистри на лични данни, воден от КЗЛД на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Е.Л. /E.L./ следва да подаде заявление за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на лични данни, поддържан от КЗЛД на основание чл.10, ал.1,т. 2 от Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане от изпълнителния директор на Е.Л. /E.L./ за становище на основание чл.10, ал. 1, т.4 от Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings