Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на данни от уведомлението по утвърден образец, подавано от управители/председатели на управителни съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на данни от уведомлението по утвърден образец, подавано от управители/председатели на управителни съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-1874 / 2013 г.
гр. София, 29.04.2013 г.

ОТНОСНО: Искане за становище с вх. № П-1874/19.03.2013 г. отг-н Л.Д. – Кмет на район „Лозенец” по въпроси, касаещи предоставянето на данни от уведомлението по утвърден образец, подавано от управители/председатели на управителни съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост в общинските или районни администрации.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 19.04.2013 г., разгледа преписка с вх. № П-1874 от 19.03.2013 г. от
г-н Л.Д. – кмет на район „Лозенец” по повод на получено писмо с вх. № 00-26-00-19/11.03.2013 г. от търговско дружество, което е контрахент на Столична община.
В писмото на търговското дружество до кмета на район „Лозенец” е отправена молба за предоставяне на „списък на домоуправителите, регистрирани в района, както и координатите им” с цел установяване на „привилегирован канал за комуникация ... директно с домоуправителите по въпросите, които биха могли да причинят временни неудобства на клиентите”. Вземайки предвид разпоредбите на чл. 49б от Закона за управление на етажната собственост, както и чл. 11 от Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, кметът е намерил за необходимо да поиска становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), дали предоставянето на горепосочените данни е съобразено с нормативната уредба и практиката на КЗЛД по отношение защитата на личните данни.
Правен анализ
Със Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) се уреждат обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Съгласно чл. 9 от ЗУЕС, формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. При форма на управление общо събрание, органи на управлението са общо събрание и управителен съвет (управител). Органите на сдружението, посочени в чл. 31, ал. 1, са общо събрание, управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор).
Основните форми на управление на етажната собственост подлежат на различни регулаторни режими.
Сдруженията на собствениците са на регистрационен режим (чл. 44 от ЗУЕС) и се вписват в съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Общинската администрация създава и поддържа публичен регистър и публикува на интернет страницата в 14-дневен срок от вписването следните данни:
-наименование на сдружението;
-адрес;
-срок, за който е учредено;
-предмет на дейност;
-представени идеални части в сдружението;
-имена и адрес на членовете на управителния съвет (управителя);
-начин на представителство.
Задължение за уведомяване от страна на сдруженията възниква при промяна на подлежащите на вписване обстоятелства.
Съгласно чл. 46б от ЗУЕС, управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция. Уведомителният режим е в сила за всички управители или председатели на управителните съвети. Данните от уведомленията не са публични и няма законово задължение за тяхното публикуване в интернет страницата на съответната община или район.
От разликата в регулаторните режими произтичат и различията в основанията за предоставяне на данните на управителите и на управителните съвети.
От друга страна, според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), предоставянето на лични данни на управителите и членовете на управителните съвети на съответната етажна собственост, представлява обработване на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.   Предоставянето на исканата информация следва да се извършва при спазване на принципите за обработване на лични данни, прогласени от чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, съгласно който, личните данни трябва да:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон;
3. бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
При всеки случай на обработване на лични данни следва да се следи за наличието поне на едно от условията за допустимост, посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД.
По отношение на личните данни на управител и/или членове на управителни съвети на етажна собственост, регистрирала сдружение по чл. 44 от ЗУЕС приложение може да намери чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД. Налице е нормативно установено задължение, посочено в чл. 44, ал. 1 от ЗУЕС на администратора на лични данни (в случая съответната община) да обработва лични данни като ги публикува на интернет страницата си. Друго основание за публичността на въпросните данни е и вписването на сдружението в регистър БУЛСТАТ (чл. 25, ал. 5 от ЗУЕС), който също е публичен. Лицата, които представляват сдружението, се ползват с по-ниска степен на защита по отношение на личните им данни. Във всеки конкретен случай следва да се съблюдава разпоредбата на чл. 34а, ал. 1 от ЗЗЛД, съгласно която физическото лице, за което се отнасят данните, има право да:
1. възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
2. възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
3. бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
Законосъобразното поведение на администраторът на лични данни изисква уведомяване на физическото лице за правата му по ал. 1, т. 2 и 3. В противен случай допълнителното обработване би надхвърлило целите, за които са събрани данните.
По отношение на личните данни на управител и/или членове на управителни съвети на етажна собственост, които не са регистрирали сдружение по чл. 44 от ЗУЕС приложение може да намери чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. При предоставянето на лични данни на тези лица следва задължително да се иска информираното им съгласие.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
След публикуване в интернет страницата, поддържана от съответната община, на личните данни на управител и/или членове на управителни съвети на етажна собственост, регистрирала сдружение по чл. 44 от ЗУЕС, се осигурява възможност така изисканата информация относно техни имена и адреси да бъде получавана от трети лица, без да е необходимо получаване на изричното им съгласие в този смисъл.
По отношение на домоуправители и/или членове на управителни съвети, които не са създали и вписали сдружение и подлежат единствено на уведомителен режим, предоставянето на техни лични данни от страна на Столична община, район „Лозенец” на неин контрахент – търговско дружество, следва да се извърши след получаване на изричното информирано съгласие на субектите на лични данни относно факта на предоставяне, данните-предмет на предоставяне, целите и получателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на данни от уведомлението по утвърден образец, подавано от управители/председатели на управителни съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings