Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД относно приложението на Закона за защита на личните данни при събирането на подписи по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Становище на КЗЛД относно приложението на Закона за защита на личните данни при събирането на подписи по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № п - 2215/ 02.04.2013 г.
гр. София, 26.042013г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № п - 2215/02.04.2013 г. от г-н Ю.А.Ч., който е посочил, че е председател на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка (Уведомление вх.№ ОС 13000096 ВН/ 28.01.2013 г. по описа на Община Варна) за становище, относно приложението на Закона за защита на личните данни при събирането на подписи по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 19.04.2013г. разгледа искане с вх. № п-2215/02.04.2013 г. от г-н Ю.А.Ч., който е посочил, че е председател на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, чрез подписка. В искането се посочва, че същото се подава на основание чл.10, ал.1, т.4 и т.5 от ЗЗЛД. В искането е отправена молба Комисията да изрази становище относно приложението на ЗЗЛД в случаите на събиране на подписи за произвеждане на местен референдум по смисъла на Раздел III, чл.27, т.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), като се посочи изрично дали в тези случаи инициативните комитети са освободени от задължението за регистрация като администратори на лични данни и се издадат съответните предписания. Отправена е молба "за удобство" в същия документ да се изрази становище и относно приложението на ЗЗЛД в случаите на събиране на подписи за местна гражданска инициатива по смисъла на чл.46 от ЗПУГДВМС. В искането се отправя молба също, ако след изразяването на исканото становище се окаже необходимо КЗЛД да освободи инициативния комитет от задължението за регистрация на основание чл.46, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, тъй като обработват лични данни със съгласието на физическите лица за срок не по дълъг от шест месеца.
Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местна власт (чл.1, ал.1 от ЗПУГДВМ). Законът посочва няколко форми на пряко участие - референдум, гражданка инициатива, европейска гражданска инициатива по смисъла на чл.2, т.1 от Регламент ЕС № 211/2011 и общо събрание на населението. Референдум може да се произвежда на национално и местно ниво. А гражданската инициатива може да се провежда на национално, европейско и местно ниво. Искането за становище обхваща референдумът на местно ниво и местната гражданска инициатива. Съгласно чл.27, ал.1, т.3отЗПУГДВМС местен референдум се произвежда по предложение на инициативен комитет с подписите на не по - малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра. Председателят на общинския съвет организира създаването на публичен регистър, в който се завеждат предложенията на произвеждане на местен референдум /чл.27, ал.5/. Инициативата за произвеждане на местен референдум по чл.27, ал.1, т.3 се организира чрез подписка от инициативен комитет на граждани с избирателни права, състоящ се от трима до седем членове, включително председател. Бланката, на която се събират подписите, съдържа на всяка страница искането с въпроса или въпросите за референдума. Всяка бланка е с пореден номер. Гражданин, който иска да подкрепи предложението, вписва в бланката трите си имена, ЕГН, постоянен адрес и подпис. На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели освен за референдума. В графа "забележки" се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяването на волята си. В ал.7 на чл.28 от закона е посочено, че подписката на инициативния комитет на гражданите съдържа: предложението за произвеждане на референдум с формулиране на въпроса за гласуване, трите имена, ЕГН, постоянния адрес и подписите на членовете на инициативния комитет и адрес за контакт с инициативния комитет; мотивите на предложението; бланките на със събраните подписи на граждани. Подписката се внася в общинския съвет от инициативния комитет и се вписва в регистър по чл.27, ал.5, а именно публичният регистър, които се завеждат предложенията за завеждането на местен референдум.
Председателят на общинския съвет изпраща подписката на ГД "ГРАО" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва незабавно служебна проверка /чл.29, ал.2/.
Чрез местна гражданска инициатива гражданите правят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение/ чл.46, ал. 1 /. В ал.2 на чл.46 е посочено, че местната гражданска инициатива се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на съответната община, район, кметство или населено място. Съгласно чл.47 от ЗПУГДВМС местната гражданска инициатива се организира по решение на събрание на не по малко от 50 граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес на територията съответната община, район, кметство или населено място. В ал.2 на чл.47 е посочено, че събранието:
1. одобрява предложение до общинския съвет, кмета на общината, района или кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт, за което да се събират подписи на граждани с избирателни права;
2. избира инициативен комитет, който се състои от трима до 5 членове, включително председател;
3. одобрява бланката за събиране на подписите;
4. определя срока и реда за събиране на подписите; местата за събиране на подписите се определят след съгласуване със съответния кмет.
За събранието на гражданите по ал. 2 се съставя протокол, към който се прилага списък с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участвалите в събранието граждани.
Реквизитите на подписката са посочени в чл.29 и са :
1. одобреното предложение, което е обект на подписката;
2. протокола по чл. 47, ал. 3, а именно протокола, които се съставя за събранието на гражданите
3. бланките със събраните подписи на граждани.
Бланката за подписката за местна гражданска инициатива съдържа на всеки лист:
1. наименованието на общината, района, кметството или населеното място, където се събират подписите;
2. пореден номер.
В бланките гражданите с избирателни права вписват трите си имена, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и полагат саморъчно подпис.
На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива. В графа "забележки" се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си.
Съгласно чл.51 от закона инициативният комитет внася подписката за местна гражданска инициатива в общинския съвет, до кмета на общината, района или кметството, или до областните или регионалните органи на изпълнителната власт. Тя е придружена от списък с имената, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и подписите на членовете на инициативния комитет и адрес за контакти.
При постъпването на предложение чрез местна гражданска инициатива по чл. 46, ал. 1, компетентният орган, а в случаите, когато той е колективен - неговият председател или ръководител, изпраща подписката на ГД "ГРАО" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва незабавно служебна проверка. За резултатите от проверката се изготвя протокол, който се изпраща на съответния компетентен орган.
Видно от гореизложеното както при местни референдум, така и при местната гражданска инициатива се обработват следните лични данни на две категории физически лица (членове на инициативен комитет и граждани): три имена, единен граждански номер (ЕГН), постоянен адрес и подпис.
Комисията се е произнасяла по повод искане с вх.№ п - 6228/ 23.11.2012 г. от
г-жа Красимира Медарова, в качеството й на председател на Централна избирателна комисия, по отношение на инициативните комитети за провеждане на национален референдум. Комисията е изразила становище, че инициативните комитети за произвеждането на национален референдум са администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД и като такива следва да подадат заявление за регистрация.
Искането до Комисията е подадено както на основание чл.10, ал.1, т.4/ изразява становища и дава разрешения в предвидените в ЗЗЛД случаи/, така и на основание чл.1, ал.1, т.5/ издава задължителни предписания на администраторите във връзка със защитата на лични данни/ от ЗЗЛД. В раздел седми "Издаване на задължителни предписания" от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация са посочени случаите, при които се издават задължителни предписания. Видно от съдържанието на искането същото не попада в хипотезите, при които комисията може да издаде задължително предписание.
В искането е отправена молба, ако след изразяване на становището, се окаже необходимо КЗЛД да освободи инициативният комитет от задължението за регистрация на основание чл.46, ал.1 от ПДКЗЛДНА, тъй като се обработват данни със съгласието на физическите лица за срок не по дълъг от шест месеца. В ал.2 на чл.46 от Правилника е посочено, че освобождаването от задължение за регистрация се извършва по молба от администратора на лични данни, подадена по образец, утвърден от комисията. Следва да се отбележи, че такава молба по утвърден от Комисията образец не е подадена към искане с вх.№ п - 2215/02.04.2013 г. Освен това в становището си по повод искане с рег.№ 6228/2012 г. Комисията се е произнесла че инициативните комитети за произвеждането на национален референдум следва да подадат заявление за регистрация. Също така на официалната страница са публикувани и указания във връзка с процеса по регистрация. По отношение на инициативните комитети за местен референдум и местна гражданска инициатива следва да се приложи същия подход както при националния референдум, проведен на 27 януари 2013 г. и Комисията не следва да освобождава тези комитети от задължение за регистрация, тъй като дори да е налице основание по чл.46, ал.1 от Правилника в правомощията на Комисията е преценката дали да освободи или не един инициативен комитет.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Инициативните комитети за произвеждането на местен референдум и провеждането на местна гражданска инициатива по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление са администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД.
2. Комисията за защита на личните данни не освобождава инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна и същия следва да подаде заявление за регистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно приложението на Закона за защита на личните данни при събирането на подписи по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings