Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г. » Решение по жалба с вх. № Ж - 65/18.08.2008 г.

Решение по жалба с вх. № Ж - 65/18.08.2008 г.

РЕШЕНИЕ
№ 65/24.09.2008 г.
 
            Комисията за защита на личните данни на открито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и осма година в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков разгледа жалба с вх. № 65/18.08.2008 г. от Р.А.П.   срещу Нотариус В.Б.
               Искането от Р.А.П е заведено в деловодството на КЗЛД, като сигнал, рег.№ 1185/18.08.2008 г., но по същността си представлява жалба, поради което е преквалифицирано от КЗЛД като жалбо и заведено в деловодството със съответен номер.
Жалбоподателката сезира Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която твърди, че на 12.08.2008 г. посетила нотариалната кантора на нотариус Б., район на действие Районен съд – гр. С., находяща се на адрес: гр. С., ул. „А.” № 7 за заверка на пълномощно от името на сина и снаха й, чийто пълномощник е. Чрез г-жа П. те упълномощават лицето Б.П.П.– управител на строителна фирма „БЕЛТ”, да ги представлява пред Столична община (всички служби, свързани с проектиране, строителство и приемане на жилищна сграда на ул. „К.” № 60 за включване в ново строителство).
При подаване на пълномощното Р.П. е предоставила личната си карта, която без съгласието й е била ксерокопирана. На направените от нея възражения грубо са отговорили, че такава е била практиката и че имат право.
Жалбоподателката е обезпокоена предвид честите злоупотреби с лични данни и документи и сезира КЗЛД с молба за съдействие да бъде преустановена тази практика от нотариус Б.
Правен анализ:
            Писмото от Р.А.П. е заведено в деловодството на КЗЛД като сигнал, рег. № 1185/18.08.2008 г., но по същността си представлява жалба, поради което моля да бъде преквалифицирано от КЗЛД като жалба и заведено в деловодството със съответен номер.
            Жалбата, подадена от Р.П. срещу нотариус В.Б., вписана в Нотариалната камара под № 302, е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на комисията и нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Подадена е от жалбоподателка, която е физическо лице срещу нотариус Благоева, която е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на този закон. По смисъла на посочената законова разпоредба нотариусите са администратори на лични данни и в техните задължения съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност е да обработват лични данни на клиентите си, съобразно нуждите на нотариалното производство.
             В жалбата е посочена датата на извършеното според твърденията на г-жа П. нарушение от страна на нотариус Б., от което може да се направи извод, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. Отговаря на предпоставките за допустимост, посочени в чл. 27, ал. 2 от АПК.
            Жалбата е насочена срещу ксерокопиране на лична карта. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД във връзка с чл. 38 от Административнопроцесуалния кодекс Комисията разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД ксерокопирането на лична карта и други документи за самоличност, както и подреждането им в регистър представлява обработване на лични данни.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.  
            С оглед на изложеното по-горе предлагам на Комисията жалбата да бъде обявена за допустима и като страни по нея да бъдат конституирани жалбоподателката Р.П. и нотариус В.Б., рег. № 302 като администратор на лични данни.
            Предлагам, преди жалбата да бъде разгледана по същество, с писмо на КЗЛД да бъде изискано в 7-дневен срок от администратора на лични данни писмено становище по жалбата.
На 20.03.2008 г.в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с писмо, изх. № 5-01-10 от Комисията за финансов надзор (К.Ф.Н.) е изпратена по компетентност жалба и документи, приложени към нея, от М.Г.Ф. , в която осигуреното лице твърди, че е осъществена злоупотреба с личните й данни по повод процедурата по промяна на участие, регламентирана в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на К.Ф.Н. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Според твърденията на жалбоподателката била уведомена, че средствата, натрупани по личната й партида в Пенсионноосигурителна компания (ПОК) „Д.” АД ще бъдат прехвърлени в ПОК „ДСК- Р.” АД. Категорично заявява, че не е подавала заявление за промяна на участие и не е поставяла подпис пред нотариус в гр. Д., където е направена заверка. Не е предоставяла личните си данни за тази цел и желае средствата й да останат в ПОК „Д.” АД, където да продължи осигуряването й.
Поради наличието на данни за извършено престъпление по жалбата, К.Ф.Н. е сигнализирала и органите на прокуратурата.
 Съгласно Решение на КЗЛД от заседание, проведено на 03.04.2008 г. (Протокол № 10/10.03.2008 г.) са изискани становища по жалбата от Пенсионноосигурително дружество „Д.” АД и от Районна прокуратура за хода и резултатите от предприетите действия по жалбата и да бъде извършена проверка от екип на КЗЛД в централния офис на управление на Пенсионноосигурителната компания.
С писмо, изх. № 1008/21.04.2008 г. ПОК „Д.” АД предоставят на КЗЛД информация относно реда и начина на промяна на участие и за прехвърляне на средства на осигурени лица от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд. С оглед възприета практика в ПОК „Д.” АД, на лицата, подали заявление за промяна на участие в друг пенсионноосигурителен фонд изпращат писмо, с което ги уведомяват, че от тяхно име е получено заявление и информация за процедурата по прехвърляне и за възможните начини за прекратяването й. При наличие на закононарушение при подаване на заявление за промяна на участие всяко осигурено лице може да подаде жалба. За получената от г-жа Ф. жалба твърдят, че са уведомили Пенсионноосигурително дружество „ДСК-Р.” АД и процедурата по прехвърляне на нейните средства е прекратена и лицето продължава да бъде осигурена в Универсален пенсионен фонд (УПФ)„Д.”.
От получената писмена деловодна справка от Районна прокуратура е видно, че жалбата на М.Ф. е изпратена в Окръжна прокуратура – гр. В., откъдето е препратена по компетентност до Районна прокуратура – гр. В.
На основание Заповед № РД-249/21.05.2008 г. е извършена проверка от екип на КЗЛД на централния офис на управление на ПОК „Доверие” АД и е констатирано, че администраторът на лични данни ПОК „Д.” АД е взел минималните технически и организационни мерки за защита на личните данни и за целта има издадена Инструкция за технически и организационни мерки.
С Решение на КЗЛД на заседание, проведено на 16.07.2008 г. (Протокол № 25/16.07.2008 г.) жалбата е обявена за допустима и насрочена за разглеждане по същество.
На проведеното открито заседание ПОК „Д.” АД е представлявана от адв. Я.Д.И., а ПОК „ДСК Р.” АД- от адв. Ж.С.С.-Н. Адв. Н. а твърди, че компанията не е установила кой е осигурителния посредник, попълнил заявлението на жалбоподателката. Съгласно процедурата за промяна на участие и прехвърляне на осигурени лица от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, всяка ПОК сключва договори с осигурителен посредник – физическо или юридическо лице, вписано като такова в регистър към К.Ф.Н.. Твърди, че възнагражденията на осигурителните посредници са по граждански договор, като контрола и надзора се осъществяват от К.Ф.Н.. Относно процедурата за промяна на участие, регламентирана в Наредба № 3 на К.Ф.Н., адв. Николова посочи реда, който на практика се извършва, а именно: желаещото да се прехвърли осигурено лице попълва и подписва заявление за промяна на участие, подписът се заверява от нотариус или съответно от оторизирано в ЗННД лице. Заявлението се подава в дружеството, в което лицето желае да се прехвърли, където се прави проверка относно редовността му от външна страна: попълнено ли е със съответните данни, има ли подпис на осигуреното лице, има ли печат на нотариус и едва след това се изпраща на дружеството, където до момента лицето се е осигурявало. След одобряване на това заявление, лицето има възможност, регламентирана в чл........ от Наредба № 3 на К.Ф.Н. да подпише осигурителен договор с новото дружество. В конкретния случай жалбоподателката г-жа Ф. не е подписала осигурителен договор и процедурата е прекратена.
Кодексът за социално осигуряване (чл. 171 и чл. 340) и подзаконовите актове по неговото прилагане регламентират свободата на избор на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и възможността за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. С цел да гарантира правото на свободен избор, Комисията за финансов надзор, урежда реда и начина на промяна на участието и за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд.
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защитата на физическите лица при обработването на техните лични данни, както и достъпа до тези данни. Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото им на достъп до събираните и обработвани такива данни.
КЗЛД е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на ЗЗЛД. В чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е регламентирано правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
ЗЗЛД сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване на изискванията на този закон. Безспорно е в случая, че ПОК „ДСК-Р.” АДима качеството на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, в правомощията на който е да събира и обработва законосъобразно личните данни на клиентите си.
 
В кръга на своята компетентност и водима от горното на основание чл. 10, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД , Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Издава следното задължително предписание на ПОК „Д.” АД и на „ПОК ДСК-Р.” АД: в договорите, сключени с осигурителните посредници да се включат клаузи, указващи обработването на лични данни на клиентите – физически лица, да се обработват при спазване на разпоредбите на чл. 23 и на чл. 25 от ЗЗЛД във връзка с общите разпоредби на чл. 2, чл. 4 и чл. 5 от закона.
Срок за изпълнение на предписанието – 30 дни от получаване на решението и задължение за уведомяване на КЗЛД за предприетите действия.
 
Решението на Комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings