Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Злоупотреба със самоличност

Злоупотреба със самоличност

Злоупотреба със самоличност е налице, когато дадено лице използва самоличността на друго реално съществуващо лице (имена и дата на раждане), използвайки документ, удостоверяващ самоличност и/или статут, издаден на друго лице.
В случаите на злоупотреба със самоличност държавата членка, която е въвела сигнала, добавя към сигнала данни относно лицето, за което е установена злоупотреба с неговата самоличност и е въведен сигнал в ШИС II. Тези данни се обработват от Бюрото "СИРЕНЕ" с изричното съгласие на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено.
Те се използват единствено с цел:
1. да се даде възможност на компетентните органи да разграничават лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, от лицето, което действително е обект на сигнала и е използвало чужда самоличност;
2. да се даде възможност на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, да докаже своята самоличност, както и да докаже, че със самоличността му е злоупотребено.
Данните включват: фамилно и собствено име на лицето, рождено име, предишни имена и псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно; особени белези на лицето; място и дата на раждане; пол; снимки; пръстови отпечатъци; гражданство/а; номера на документа/документите за самоличност и дата на издаване.
Горепосочените данни, които са добавени към сигнал в ШИС II, се заличават едновременно със съответния сигнал или по-рано, ако лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, поиска това. Обработваните от Бюрото "СИРЕНЕ" допълнителни данни за лица, с чиято самоличност е злоупотребено, се заличават след заличаване на съответния сигнал или по-рано, ако лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, поиска това.
Във всеки случай на установено съвпадение, когато крайният потребител има съмнение в самоличността на лицето (особено ако е установено съвпадение по псевдоним или в сигнала има данни за лице, с чиято самоличност е злоупотребено), самоличността на проверяваното лице се потвърждава чрез сравнение на идентификационен материал. При съмнение относно представения документ за самоличност експерт проверява автентичността му. При нужда от допълнителна информация относно данните на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, или от идентификационен материал за потвърждаване на самоличността на проверяваното лице, крайните потребители се обръщат към бюро СИРЕНЕ. Допълнителна информация се изисква и когато данните на предоставения от жертвата документ не съответстват на данните, съдържащи се в ШИС II (номер на документ, дата на издаване,). Когато самоличността на проверявано лице не може да бъде потвърдена, то се задържа от органите на МВР за срок до 24 часа.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings